h3eenheidlogo

Eenheid in Verscheidenheid: Wat heeft het ons te zeggen en wat vinden we ervan

Op 19 oktober j.l. kwamen een vijftigtal parochianen bij elkaar om over de toekomst van on ze parochie mee te praten. Een parochie ‘in zwaar weer’. Lees hieronder een verslag van die bijeenkomst en klik op  presentatie 

indien u de informatie (nog) eens wilt bekijken.

Een paar belangstellenden zoeken nog snel een stoel, vlak voordat de bijeenkomst begint. Er zijn niet veel plaatsen meer vrij, het is druk in de Tuinzaal van Klooster Brakkenstein. Zo’n 50 parochianen zijn naar de informatiebijeenkomst over de toekomst van de parochie gekomen. Een van hen is Erik van der Voort, die vooral uit nieuwsgierigheid naar de avond is gekomen. ‘Ik was wel benieuwd waar we staan. Ik vind een informatie-update wel fijn.’

Maar die update is geen vrolijke boodschap. Hetaantal vrijwilligers neemt af, er wordt minder gedoopt en getrouwd in de kerk en het aantal kerkelijke uitvaarten neemt eveneens af. Penningmeester Jos Verstegen toont aan de hand van cijfers, die ook in de vorige Triptiek stonden, dat de parochie flink inteert op haar eigen vermogen. Die boodschap komt hard aan bij veel parochianen. ‘Zoals het nu gaat, gaan we ten onder,’ zegt parochiaan Hans Berkelaar. ‘Als je niks doet, dan kun je uitrekenen wanneer het fout gaat.’ Hij is niet de enige die de situatie zorgelijk vindt. Er wordt openlijk gesproken over de mogelijkheid om een of meer kerken aan de eredienst te onttrekken.

‘Ik vrees dat we wel wat kerken moeten sluiten,’ zegt ook Erik van der Voort na afloop van de bijeenkomt. Maar da

t is volgens hem niet genoeg. Er moet meer energie worden gestoken in het enthousiasmeren van mensen. ‘Zoek als parochie thema’s waar je mensen mee kunt bereiken, zoals nu de vluchtelingen op Heumensoord. Maar het vereist wel creativiteit om iets met die thema’s te doen.’

Op deze avond klinkt ook meerdere keren de roep om jongeren meer bij de parochie te betrekken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vindt Miranda Berkelaar. De maatschappij is immers wel veranderd. ‘Jongeren gaan vaak niet meer op zondagochtend naar de kerk, maar dat wil niet zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn. Alleen moet je dan andere activiteiten bedenken, een andere weg inslaan.’

Het parochiebestuur heeft tal ideeën van parochianen op post it-briefjes verzameld, die nu worden bekeken. Ondertussen werkt een werkgroep met leden van het pastoraal team en het parochiebestuur al sinds een paar maanden aan plannen om de parochie te vitaler maken. Zo komt voor elk van de vijf pijlers een speciale werkgroep.

Op de volgende bijeenkomst wordt daar meer over verteld. Die bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 7 december, weer om 19:30 uur in de Tuinzaal van Klooster Brakkenstein.

bijbel op lezenaar

Overweging, 24 oktober, 30e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben.

‘Maak dat ik zien kan’, dat kan volgens mij op twee manieren. Met de ogen om rond te kijken en om er helemaal bij te horen. Hoe vaak worden of voelen blinde mensen zich niet buitengesloten…? Alsook met de ogen van het hart zien door het aanvoelen van een situatie of een persoon en of een begrijpen in geloof. Echter hoe vaak is er in beide gevallen niet sprake van een verstarde blik of een in blindheid in innerlijke zin…?

Sinds enige tijd ben ik een roman aan het lezen met de raadselachtige titel ‘Klont’. Het handelt over de impact van data op onze samenleving en dan met name over de mate waarin zij invloed hebben of krijgen op de gang van zaken of zelfs een ‘eigen’ leven gaan leiden. Denk maar eens aan zoiets als nepnieuws en of de mogelijkheid van een verstarde of blinde blik op data bij het bestrijden van een fenomeen als een pandemie. De eerste prioriteit in onze samenleving moet en niet alleen vanuit ons geloof, gericht zijn op de mens als persoon in plaats van de mens als een set van data. De hoofdpersoon in de genoemde roman krijgt dit op tijd en vlak voor een poging tot zelfmoord in de gaten. Hij kiest voor de liefde van zijn echtgenote en hun gezin. Het ‘zien’ van het mooie dat God in iedere mens heeft gelegd is immers meer dan de moeite waard. Hij of zij is door Hem gewild én geliefd. Dit te weten geeft licht, ook al ben je fysiek blind omdat je weet door je innerlijk oog, dat je gezien wordt en dat je er mag zijn zoals je bent. Dit geeft ruimte om te ademen, te herademen en het geeft hoop en dat, doet leven…

Laten we samen naar de lezingen luisteren.

 • de profeet Jeremia (31, 7-9) brengt namens God de hoopvolle boodschap van de redding van zijn volk Israël;
 • de brief aan de Hebreeën (5, 1-6) spreekt over het hogepriesterschap van Aaron en Jezus;
 • in het Evangelie volgens Marcus (10, 46-52) geneest Jezus een blinde man in Jericho.

De eerste lezing handelt over een tijd van herstel voor het volk van Israël. De profeet Jeremia heeft het over het terugbrengen uit de ballingschap naar hun eigen land alsmede over het verzamelen van het verstrooide volk van heinde en verre. De God van Israël bekommert zich persoonlijk over de onderdrukten en de vervolgden in precaire situaties. En dat is geen kwestie van het hebben van een set van data over de menselijke personen die het betreft, maar zij en wij gaan Hem aan het hart. Zijn barmhartige blik is gericht op het volk. Hij wil hen en ook ons omsmeden tot een vitale gemeenschap en terugbrengen tot het echte leven met Hem en elkaar. Zo ontstaat er ruimte om te herademen in de Geest van God. Dat doet leven en geeft vreugde want ‘geweldig was het wat de Heer hun, wat de Heer ons deed’.

Op een soortgelijke wijze brengt Jezus door zijn levensgave mensen terug van hun dwaalwegen. Zijn verlossend of genezend handelen in zijn identiteit als de Hogepriester van God bij uitstek, mogen ons tot vreugde stemmen. Het brengt ons terug in de liefdesgemeenschap met mensen en tot het echte leven in en met God. Zo ook vandaag als Hij in Jericho een blinde man zonder naam ontmoet. Hij staat bekend als Bartimeüs, vertaald is dit de zoon van Timeüs. Het Latijnse werkwoord timere betekent overigens vrezen. En dat doet deze blinde man. Hij vreest God maar dat weerhoudt hem er niet van Jezus luid en duidelijk aan te spreken als de zoon van David, ofwel de beloofde Messias van God. De laatstgenoemde komt immers uit het geslacht van David. Bartimeüs legt met deze woorden twee keer een krachtig geloofsgetuigenis af. Ondanks het rumoer van anderen, en misschien ook wel van ons, rondom de man om vooral te zwijgen blijft Jezus staan. Hij haalt hem binnen de gemeenschap waarvan hij door zijn blindheid is buitengesloten. Hij springt op, werpt zijn mantel af en gaat naar Hem toe. Dat is op zich al een wonderlijk gebeuren voor een blinde man maar wij mogen deze woorden benaderen van zijn innerlijk zien. Hij bezit al zoiets als een Messiaanse vrijheid in God om met een groot vertrouwen om op Jezus toe te gaan. Deze vraagt de blinde wat Hij voor hem kan doen. En dan volgen de woorden van het begin ‘Maak dat ik zien kan’. Het innerlijk oog van Bartimeüs heeft Jezus zoals gezegd al gezien door zijn sterke geloof in Hem als de beloofde Messias. Nu het uiterlijk oog nog. Jezus weet dit en Hij antwoordt bevestigend: ‘Uw geloof heeft u genezen’. Opnieuw worden niet de bijbehorende data van deze menselijke persoon bezien maar wordt de persoon zelf gezien. Hij is door God gewild en geliefd. En dat is een verademing! Het doet leven hetgeen tot uitdrukking komt in de laatste woorden van het Evangelie ‘Terstond kon hij zien en sloot zich bij Hem aan.’  Dat is de nieuwe wereld van God die perspectief biedt aan mensen. Tegelijkertijd is het een oproep tot het navolgen van het voorbeeld van de blinde man. Jezus zien met het innerlijk oog, dat is geloven en Hem volgen.

Ik eindig met een gebed van paus Franciscus uit de encycliek ‘Fratelli Tutti’: ‘Open onze harten, voor alle volkeren en landen op aarde, zodat we het goede en het mooie kunnen zien dat U in elk van ons gezaaid heeft. Zodat er een echte verbondenheid kan groeien en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen ons dichter bij elkaar brengen en bij U brengen (eigen toevoeging).’ …AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

 

 

 

synodale kerk den bosch okt.2021

Mgr. De Korte vraagt naar aanleiding van de opening van de synode uw aandacht voor de brief bij de start van het synodale proces binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch: ‘LUISTEREN NAAR WAT GODS GEEST ZEGT’. Ook de Liturgische handreiking wordt u van harte aanbevolen.

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

lees verder door op meer informatie te klikken over de synode van het bisdom en onderstaande links brief van de bisschop en de liturgische handleiding voor de parochie:

Liturgische handreiking diocesane synode in de parochie

Brief bisschop start synodaal proces.docx  

 

James Wallon Canada

In voorbereiding op de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ vindt er op donderdag 28 en vrijdag 29 oktober 2021 een online evenement plaats. De Canadese priester James Mallon, hoofdspreker op de conferentie op 24 en 25 maart 2022, zal tijdens deze online bijeenkomst een inleiding geven.

Onze parochie heeft mede gebruik gemaakt van zijn inzichten in het boek ‘Als God renoveert’ bij het vormgeven van de pastorale visie. Derhalve is het voor iedereen interessant om meer te horen over wat hem missionair beweegt.

Op donderdagavond 28 oktober 2021 van 20.00 tot 21.30 uur zal fr. James Mallon vanuit Canada spreken met aansluitend een live vraag en antwoord. Een aantal gasten in de studio, waaronder bisschop Jan Liesen van Breda, zal reageren op zijn inleiding en vertellen over de eigen ervaringen op weg naar een missionaire parochie. Het geheel is ingebed in muziek, gebed en interactie via social media.

Op vrijdagavond 29 oktober 2021 is er de mogelijkheid om van 20.00-21.00 uur via een extra Zoom bijeenkomst door te spreken over de inleiding van fr.James Mallon. Een ieder kan een deelgroep kiezen, waarin uitgewisseld kan worden met mensen uit heel Nederland en Vlaanderen over verschillende stappen in het proces van cultuurverandering naar een missionaire parochie. Hierbij zijn onder meer speciale break-out rooms voor pastorale beroepskrachten (priesters, diakens, pastorale werkers/-sters) voorzien.

Conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’

Het online evenement op 28 oktober is een opmaat naar de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ op 24 en 25 maart 2022 in Breepark, Breda. De organisatie is in handen van het Bisdom Breda in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum, Xpand, de Vlaamse Impulsgroep en het netwerk van nieuwe bewegingen in de rooms-katholieke Kerk.

Aanmelden voor het online kick-off evenement kan op www.missionaireparochie.nl. Op deze website wordt ook het laatste nieuws gedeeld over de conferentie en het online kick-off evenement.

Wereld Jongeren Dagen 2023

Datum Wereld Jongeren Dagen 2023 in Lissabon bekend, WJD echt iets voor jou!

De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van oktober in Rome bekendgemaakt. Vanuit Nederland zal JongKatholiek in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim reisinitiatieven voor de WJD23 ontwikkelen.

Het Huis voor de Pelgrim in Maastricht is een officieel erkende bedevaartorganisatie die al meer dan honderd jaar bedevaartreizen organiseert naar onder meer Lourdes, Rome en Israël. Ook bij voorgaande edities van de Wereldjongerendagen was het Huis voor de Pelgrim zijdelings betrokken.

Voorprogramma
De reisinitiatieven worden ontwikkeld in samenwerking met de jongerenwerkers van de zeven bisdommen. Voorafgaand aan het officiële programma in Lissabon vindt er een voorprogramma plaats in verschillende regio’s in Portugal, de zogeheten ‘dagen van de bisdommen’. De deelnemers hebben dan volop de gelegenheid om in contact te komen met katholieke jongeren uit andere landen.
Hoogtepunt van de Wereldjongerendagen is het bezoek van de paus. Tijdens de slotviering worden meer dan een miljoen deelnemers verwacht. De katholieke Wereldjongerendagen vinden elke twee of drie jaar in een ander werelddeel plaats. De laatste keer was in 2019 in Panama. De bedoeling was dat de volgende editie in 2021 zou plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie is deze uitgesteld tot 2023.

Meer weten: Raadpleeg https://www.aartsbisdom.nl/datum-wjd-2023-in-lissabon-bekend/

advents retraite 2021sj

De digitale advents retraite 2021 van de jezuïeten. Beste retraitant, Het duurt nog wel even: op 28 november start onze nieuwe adventsretraite ‘Hoop bedriegt niet’.

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbel teksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef:

“De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vredevorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.” U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via http://www.ignatiaansbidden.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

“Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat er thuis veelal geen stilte is.”

-“De afgelopen weken heb ik zo intens ervaren! De retraite heeft me daarbij enorm geholpen. Ik voelde me werkelijk gezien, aangekeken, elke dag.”
-“Dank voor deze reis die ik samen met jullie mocht maken. Die heeft mij doen stilvallen en stilstaan bij wat er is. Nu die wereld in– wetend wat mijn basis is. Met de Altijd Aanwezige in mij, het Licht maakt dat ik het pad durf op te gaan.”
– “Grote dank voor deze broodnodige verdieping. Wat een belevenis zeg.”

Aantal deelnemers

Er nemen ruim 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen deel aan deze vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. Het gebedstraject volgt de traditionele adventstijd, dit jaar van zondag 28 november tot zaterdag 25 december.

Hoe?

Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven    via  www.ignatiaansbidden.org. Ze ontvangen gedurende de periode van  advent dagelijks een  gebedsmail.

Geleide meditaties via ZOOM

Deelnemers van de retraite worden tijdens de advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te nemen aan de geleide zoom-meditaties van een half uur. Die worden verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet Jan Stuyt. Afgelopen jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale retraitanten versterkt.
 

Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

Een productie van  www.ignatiaansbidden.org.

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40- dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

rode aarde 20190221_115933(0)

Overweging,3 oktober, 27e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben.

‘Wat God verbonden heeft…’ zijn de sleutelwoorden van deze zondag. God is liefde zegt de apostel Johannes en wij mensen zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dat betekent volgens mij dat het onze belangrijkste opdracht is om  te proberen liefde te zijn in willekeurig welke relatie dan ook. Maar dat valt nog niet mee, dat heeft de situatie bij ons thuis mij wel geleerd.

Een paar weken geleden kreeg ik het verlangen om mij te verdiepen in het leven van Carlo Acutis. Deze jongeman is op vijftienjarige leeftijd aan een agressieve vorm van leukemie overleden. Vorig jaar is hij zalig verklaard omdat een kind op zijn voorspraak wonderlijk is genezen. Drie dingen springen eruit. Hij was een ‘vriend’ van Jezus en dat uitte zich in een grote luisterbereidheid voor en dienstbaarheid naar iedere mens. Hij wilde niet de beste van de klas zijn maar de liefde die God is, verwoorden in zijn daden. Hij was in zijn korte leven ‘op reis’ naar Jezus. Zijn leven in sneltreinvaart gaf hij vorm in de dagelijkse gebeden en het dagelijks deelnemen aan de Eucharistie. Maar ook door het zeer regelmatig zuiveren van zijn ziel door Gods vergeving in de biecht. Daardoor kreeg de liefde van God alle kans om door hem heen te stromen, vrucht te dragen en naar andere mensen uit te gaan. Tenslotte werd zijn mond gesierd met een prachtige en oprechte glimlach die velen en ook mij diep in het hart geraakt heeft. Hij wist dat hij als een origineel van God die liefde is, was geschapen en hij wilde onder geen enkele voorwaarde eindigen als een fotokopie. Het zijn deze krachtige woorden die verwijzen naar de bedoeling van de Bijbelse woorden ‘Wat God verbonden heeft…’ Met de genade van God en met de onverschrokken moed en zuiverheid die Carlo sierden, mogen wij proberen om de liefde in elke relatie te laten overwinnen. Dan staan ‘we samen sterk voor God’, dat is het motto van de Wereldmissiedag voor kinderen.

Laten we terugkeren naar de lezingen…

 • in het boek Genesis (2, 18-24) wordt gesproken over de schepping van man en vrouw;
 • de brief aan de Hebreeën (2, 9-11) handelt over de menswording van de zoon van God;
 • in het Evangelie volgens Marcus (10, 2-16) spreekt Jezus over het huwelijk tussen man en vrouw.

Het is een verhaal van het begin dat we vandaag horen in Genesis, het eerste boek van de Bijbel en het eerste boek van de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. God schept, onderscheidt en vormt, licht en donker, water en land, hemel en aarde, plant en dier en als laatste de mens. De laatstgenoemde wordt gevormd uit rode aarde en de geest van God. De kleur rood is mogelijk een verwijzing naar de levensstroom van het bloed maar ook van de liefde. De mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis is alleen. God luistert en er komt verandering in want de mens is geschapen voor de gemeenschap want God is dit ook.  De mens mag de dieren een naam mag geven. Dat is echter onvoldoende om het verlangen naar een relatie te niet te doen. Hij is de rentmeester van de schepping maar hij blijft alleen. Opnieuw een luisteren en God doet iets dat vaker voorkomt in de Bijbel. Hij brengt de mens in slaap ten teken dat er iets belangrijks staat te gebeuren. Hij neemt een rib dicht bij het hart. In het antieke denken wordt het hart gezien als de bron van het leven en het verstand. Hij schept hieruit de vrouw. Pas dan is er sprake, krachtens de woorden van de man ‘vlees van mijn vlees’, van een levende relatie met de vrouw en van een echte vriendschap met God. Het vormen van een gemeenschap in eenheid krijgt invulling en het weerklinkt ook in de woorden van psalm 128 die wij samen gebeden hebben…

De Farizeeën die geloven in de verrijzenis en in engelen in tegenstelling tot de Sadduceeën, stellen Jezus een prikkelende vraag: ‘Mag een man een vrouw verstoten?’ Jezus reageert door het stellen van een wedervraag: ‘Wat zegt Mozes?’ De laatstgenoemde is dé leraar van het Joodse volk. De Farizeeën verwijzen in hun antwoord naar een scheidingsbrief. ‘Dat heeft alles te maken met de hardheid van het hart van mensen’, zegt Jezus. Wellicht mogen wij zeggen dat Jezus, de mensen van die tijd een gebrek aan geduldige, vergevende en volhardende liefde, verwijt. Ontucht en ontrouw komen in allerlei vormen en tijden helaas veelvuldig voor. Wat bedoelt Jezus eigenlijk te zeggen? Allereerst, verwijzend naar het boek Genesis, dat man en vrouw geroepen zijn tot het vormen van een echte, zuivere en blijvende gemeenschap in liefde. Maar ook dat deze eenheid alleen standvastig vrucht kan dragen door te luisteren naar elkaar, de wil tot trouw en in een blijvende verbondenheid met God. Echter de posters in de bushokjes die een slippertje legitimeren, de porno o.a. op het internet en het fenomeen van ‘second love’ vertellen ons dat er ten aanzien van het een en het ander iets goed mis is. De meesten van ons zijn met de woorden van Carlo, ‘op reis naar Jezus’. En dat vraagt volgens mij om een dagelijkse of op zijn minst zeer regelmatige voeding met zijn woord en zijn sacramenten. Het luisteren naar, het overwegen en het ontvangen van voeden ons. Ze zijn het begin van de ommekeer en vormen onze liefde voor Hem én voor elkaar om. We zijn echter in onze vaak op de buitenkant gerichte wereld juist hierin bijzonder kwetsbaar. Er is helaas regelmatig geen sprake van een echte liefde of alleen maar van een vluchtige variant. Daardoor verworden wij gemakkelijk als vanzelf van een origineel tot een fotokopie. Jezus wil dit voorkomen en wijst ons met het voorbeeld van de kleinen de weg. Een kinderlijke houding in het geloof in God en zijn zoon Jezus Christus en hun bedoelingen met ons, biedt de benodigde bescherming. Het is de uitweg uit dat wat ons door ‘de wereld’ lijkt te worden opgelegd als ‘gewoon’. Maar gewoon is het zeker niet!  Alleen met de genade van God, een onverschrokken moed en de wil tot een echt luisteren naar God en elkaar, kan de liefde in elke relatie overwinnen. En dan staan wij, als onze reis op aarde ten einde is, met een diepe glimlach op onze mond, samen sterk voor God…AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Belangrijk-bericht3a

Er is weer meer mogelijk! Lees de nieuwe regels die gaan gelden voor het bezoek aan onze kerken ingaande het weekend van 25 en 26 september 2021

We mogen gelukkig weer meer in en rondom onze kerk!
Vanaf het weekend van 25 – 26 september gelden de volgende milde regels. Wij volgen hiermee het beleid van de bisschoppen.
 • U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden voor de viering, u wordt wel verzocht om vóór de dienst een presentielijst in te vullen;
 • Het tonen van een Corona vaccinatiebewijs of QR code is niet nodig;
 • U wordt verzocht bij binnenkomst uw handen te desinfecteren
 • Er hoeft geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden in de kerk. Wij doen een beroep op u om respectvol met elkaar om te gaan. Immers de herfst/winter en dus de griep komen er weer aan;
 • Bij klachten, verkoudheid en of ziekte verzoeken wij u om echt thuis te blijven;
 • Tijdens de viering wordt er voldoende geventileerd in het kerkgebouw;
 • Er gelden geen maximale aantallen bezoekers meer per viering, bijzondere omstandigheden daargelaten;
 • Er mag weer meegezongen worden door de kerkgangers;
 • Met de koren maken we een aparte afspraak om stap voor stap tot een volledige bezetting te komen tijdens de viering. Hetzelfde geldt voor de repetities. De regels van RIVM blijven echter van toepassing;
 • De Heilige Communie wordt met de hand uitgereikt, na een reiniging van de handen door de celebrant (en), (dus zonder pincet) maar vooralsnog alleen op de hand en niet op de tong. Parochianen die de Communie op de tong wensen te ontvangen kunnen hiervoor een eigen doosje, schaaltje of doekje meenemen. Het hoestscherm blijft voorlopig, ook vanwege de naderende herfst en winter nog even staan.

Namens het pastoraal team,
pastoor Jacques Grubben

het boek- 2021-09-18T131155.328

Overweging, 19 september, 25e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben.

In de afgelopen weken las ik een Deense verhalenbundel met als titel ‘Dagen als gras’. Een van verhalen trok, vanwege de twist van de apostelen in het evangelie over wie dan wel de grootste is, mijn aandacht. Een echtpaar heeft voortdurend ruzie maar kan niet zonder elkaar. En ze vechten om de aandacht van hun 15-jarige zoon Francesco. Deze vlucht op een dag weg en de geplande vakantie gaat niet door Op dat moment is de vluchtelingencrisis pakkend nieuws in Italië. De zoon werpt zich op als de verdediger van het recht op een menswaardig leven. Hij leeft letterlijk met de vluchtelingen in de natuur van Rome. Tussen de bedrijven door ontstaat er ook een innige vriendschap tussen Francesco en de iets oudere vluchteling Ahmed. Hun gezamenlijk ideaal krijgt de steun van een socioloog met de bijnaam ‘de professor’. Als blijkt dat de moeder van Ahmed in een Afrikaans land op sterven ligt, de ouders ruziën in de tussentijd gewoon door, geven de wetenschapper en Francesco’s vader hem de kans om afscheid te nemen. Zij betalen het ticket. Al snel wordt Francesco ook nog met de dood bedreigd door een racistische groepering. Hij moet uiteindelijk verder leven onder een nieuwe naam. Jezus’ woorden ‘Wie een kind opneemt in mijn naam’ krijgt, tussen de schuivende panelen van de actuele problemen in de wereld, wel een heel bijzondere betekenis.

Laten we tegen de achtergrond hiervan, luisteren naar de lezingen…

 • het boek Wijsheid (2, 12.17-20) gaat over de beproeving van de vrome gelovige;
 • de apostel Jacobus spreekt in zijn brief (3, 16-4,3) over de nadelige gevolgen van jaloezie en eerzucht;
 • in het Evangelie volgens Marcus (9, 30-37) spreekt Jezus over wie de grootste is in het koninkrijk van God.

De auteur van het boek Wijsheid richt zich tot de Joden in de diaspora. Hij behandelt de tegenstelling tussen de rechtvaardigen en de ongelovigen en legt daarmee het verschil tussen de Joodse geloof en de Griekse filosofie – en levenswijze op tafel. De lezing begint met het plan van de ongelovigen om de vrome te belagen. Zijn gedrag ergert hun omdat daardoor hun lauwheid van geloof, die zich uit in een ongehoorzaamheid aan de Joodse Wet en een onethisch leven, zichtbaar wordt. Zij maken een plan om hem te kwellen, ja zelfs om hem te vermoorden met als doel om te achterhalen of God hem te hulp zal komen en of de vrome verdraagzaam zal blijven jegens hen. In dit alles ligt allereerst een verwijzing besloten naar het lijden dat Jezus eeuwen later overkomt. Er kan echter ook een verbinding worden gemaakt met de bedreiging van Francesco in het beschreven verhaal. Waar de laatstgenoemde in veiligheid wordt gebracht om met een nieuwe identiteit een ander leven te leiden, zal Jezus zijn leven voor ons geven. Echter in beide gevallen is er sprake van een grove onrechtvaardigheid jegens een mens als kind van God en de Zoon van God. En toch mogen we hoopvol zijn of met de woorden van de psalmist zeggen: ‘Toch is het God die mij helpt.’

De onderlinge jaloezie en eerzucht uit de brief van de apostel Jacobus speelt de ouders van Francesco, parten. Het hedonisme, de hartstochten en de begeerten, de ruzies en de strijd, die de apostel beschrijft kunnen we een op een van toepassing maken op onze tijd. Er wordt niets te veel gezegd als we stellen dat dit alles te maken heeft met een gebrek of tekort aan een goede relatie met God. Jacobus plaatst hier de wijsheid van boven tegenover. Deze uit zich in het hebben van zuivere bedoelingen met elkaar, in een leven in vrede, in het steeds voor rede vatbaar zijn en in de voortdurende bereidheid tot vergeving. Het zijn deze elementen die horen bij een menselijk leven als kinderen van God. Jacobus reikt ze aan als een spiegel voor de mensen van zijn en onze tijd die geconfronteerd worden met of deelnemen aan het genoemde gedrag. Het zijn echter ook de schuivende panelen waarbinnen het verhaal van Francesco en zijn ouders zich afspeelt. En toch mogen we als kinderen van God ook beseffen dat ‘…het de Heer is die mijn leven bewaart.’

Na de wonderbare broodvermenigvuldiging, de catechese van Jezus aan het volk en zijn identificatie door de apostel Petrus, gaat Hij met zijn vrienden verder met hun vorming. Opnieuw komt zijn overlevering in de handen van het Joodse religieuze gezag, het lijden, de dood alsmede zijn verrijzenis op de derde dag op tafel. Het genoemde gezag kunnen we goed vergelijken met de ongelovigen die de vrome bedreigen. Hun handelen jegens Hem en de echte gelovigen is onrechtvaardig. Jezus aannemen en volgen als de beloofde Redder van God maakt ons daarentegen tot kinderen van God. Onderweg is het de apostelen echter nog niet duidelijk wat Jezus bedoelt te zeggen. De apostelen stoeien met de louter menselijke strijdvraag ‘Wie is de grootste?’ Zij stellen Hem, bevreesd voor zijn antwoord, geen vragen. Jezus voelt dit goed aan en geeft hen in Kafarnaüm opnieuw catechese. De grootste zijn is voor Hem en in het geloof niet gebaseerd op macht of invloed maar op het dienstbaar zijn aan God en de medemens. Voor de apostelen en voor velen is dit door de eeuwen heen ‘de wereld op zijn kop’. En het is ook de weg die Francesco ons in het genoemde verhaal laat zien. Hij kent immers Ahmed in eerste instantie niet maar ziet al snel zijn onrechtvaardige of mensonwaardige situatie in. Hij neemt hem op als een ‘kind’ en vraagt via de sociale media gedurfd aandacht voor de problematiek van de vluchtelingen. Dit alles sluit aan bij de prachtige woorden uit het bekende vredesgebed van Franciscus van Assisi: Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken; niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen; niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten; niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen’ Laten we deze woorden van ‘boven’ met het hart van Jezus en Francesco tot de onze maken in het leven van alledagAMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.