h.geest logo duif

Overweging, 21 mei, 6e zondag Pasen 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Een aantal malen per jaar mag ik als geestelijk leidsman van de gebedsgroep van de Kleine Zielen voor de regio Nijmegen, onder meer voorgaan in de heilige Mis. ‘Het Legioen van de Kleine Zielen’, de officiële naam van deze beweging, is een vrucht van de spiritualiteit van de heilige Theresia van Lisieux. Zij is vooral bekend van haar ‘Kleine weg van de liefde’. Tegen de achtergrond hiervan is Jezus ‘op zoek’ naar mensen uit een stuk die getuigen van zijn liefde, naar mensen die onbaatzuchtig, barmhartig en heilig zijn. Zij hoeven geen van allen perfect te zijn want Hij kent onze gebrokenheid en neemt ons aan zoals wij zijn.

Het Evangelie nodigt ons uit om zulke mensen te worden door in de voetsporen van Jezus te treden. Het mag ons levensprogramma zijn zodat wij, met de woorden van een lied voor de Eerste Communie, meer en meer gaan gelijken op Jezus. Wij willen, met de woorden van de heilige paus Johannes Paulus II, toch ook niet dat ons hart versteent zoals dat van de Joodse volk in de woestijn. Nee, verlangen wij eerder om, met de Heilige Geest als gids en met de woorden van de Theresia van Lisieux, als ‘rozen’ te zijn die bloeien van een wakker geloof, een volhardend vertrouwen en een vurige liefde…

 • in de Handelingen (15, 1-2.22-29) vindt het concilie van Jeruzalem plaats;
 • in het boek Openbaring (21, 10-14.22-23) daalt het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neer;
 • in het evangelie volgens Johannes (14, 23-29) gaat het over de liefde en de vrede van Jezus.

Jezus rust in het Evangelie zijn apostelen toe met het oog op de toekomst waarin Hij niet langer lijfelijk aanwezig zal zijn. Hij vormt hun harten verder om een voorbeeld te zijn van een geheeld of heilig en vergevingsgezind of barmhartig leven. Om gelovigen te zijn tot wie mensen graag en met vertrouwen hun toevlucht zoeken. Het zijn de laatste catecheselessen voor zijn lijden en sterven en die verwijzen naar hun levensopdracht. Opnieuw vestigt Hij, zoals zo vaak de aandacht op de kern van zijn boodschap: het liefhebben van God en de medemens niemand uitgezonderd. Want als zij, en in het verlengde hiervan ook wij, dit blijven proberen dan zal de Drie-ene God in ons wonen en weten wij ons niet alleen in de wereld. De Heilige Geest die Jezus beloofd heeft zal ons helpen. Hij zal Jezus’ levenslessen keer op keer voor de geest te halen maar ook, onder zijn bezielende leiding, ons God en zijn bedoelingen steeds beter doen kennen. Kortom, er is voor hen en voor ons geen enkele reden voor onrust of wanhoop met het oog op de komende dingen. Deze woorden zijn als een bemoediging bedoeld voor de leerlingen van alle tijden. Vandaar ook dat Jezus hen en ook ons zijn vrede toewenst. En dit betekent dat zij en wij, wat er ook gebeurt, in vertrouwen verder moeten gaan in plaats van bij de pakken neer te zitten. Jezus is midden onder ons. Dat is de diepere betekenis van het woord Shalom dat vertaald wordt met vrede…

Nu keren we terug naar de passage uit de Handelingen van de Apostelen. Het laat ons immers ons zien welke weg de apostelen gegaan zijn met het oog op het voorgaande. De niet-Joden komen in groten getale tot het geloof in Jezus als de Christus of de Verlosser. Een aantal strikte Joden echter die christen zijn geworden, vindt dan dat zich moeten laten besnijden. Maar dat is een wettelijke verplichting uit het Oude Verbond. Met Jezus Christus is er echter een Nieuw Verbond gekomen, zo betogen de apostel Paulus en Barnabas. En de uiterlijke besnijdenis van de mannen in het eerdere verbond beoogde, zoals blijkt uit de Hebreeënbrief, een innerlijke besnijdenis van het hart. Dat wil zeggen, een omkeren naar God in geloof. En dat is precies waar al die tijd tot en met de komst van Christus, de schoen gewrongen heeft bij vele Joden. Met dit strijdpunt gaan beiden naar Jeruzalem en de apostelen roepen een vergadering bijeen. Later wordt dit de eerste Kerkvergadering van Jeruzalem genoemd. Na de getuigenis van zowel Petrus als Paulus en Barnabas, neemt de apostel Jacobus, de neef van Jezus, als leider van de strikte groep christen-Joden, het woord. Na het gehoorde en met de Heilige Geest als gids, stelt hij voor om de heiden-christenen geen extra verplichtingen vanuit het Oude Verbond op te leggen. De vergadering stemt hiermee in. Het enige waar de genoemde groep zich grof gezegd van moet onthouden zijn de afgoderij en de ontucht. Daarmee bepleit hij iets dat we kunnen noemen, een heilig en van God getuigend leven. Tegelijkertijd laat deze beslissing van het apostelcollege zien dat de van origine niet Joodse christengelovigen niet voor niets hun toevlucht of heil gezocht hebben bij hun. Immers de apostelen hebben met een gelovig hart naar hen én de Heilige Geest geluisterd.

Iets soortgelijks horen wij feitelijk in de gelezen passage uit het Boek Openbaring. Immers de apostel Johannes ziet en verneemt met een gelovig hart in de kracht van de Heilige Geest, en getuigt hiervan. Het gaat over het eindpunt, waar wij allen in geloof naartoe op weg zijn.

Achtereenvolgens passeerden het wat, het hoe en het waar naar toe. Laten wij dan volharden in het geloof in de verrezen Heer. En moge het, naar het voorbeeld van Maria, een wakker en getuigend geloof zijn vanuit de vurige Liefde die Jezus, de zoon van God, zelf is…AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, Klik hier

 

 

Maria

Plechtig Marialof

Aanstaande zondag is er een plechtig Marialof in de Kruispuntkerk.
Het begint om 15:00u en na afloop koffie/thee met iets lekkers erbij.

Vierpinksteren

Vier Pinksteren in en met de eigen parochie

In aanloop naar Pinksteren is de website Vier Pinksteren  online gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht.

Via de button ‘Zoek Parochie’ op Vier Pinksteren vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn. Omdat vrijwel alle parochies een eigen website hebben, waarop onder meer de informatie over de vieringen te vinden is, kan men zo nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw van de parochie men terecht kan.

Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die begint op PaaszondagDe Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren.

Pinksterchallenge

De website Vier Pinksteren heeft nog veel meer te bieden. Zo er een directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie, uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload.

aankondiging Maria-c

Toewijding aan Maria

Met een serie bij­een­komsten in Heiloo (of online) en een dage­lijkse zelfstudie kunnen geïn­te­res­seer­den zich bin­nen­kort voor­be­rei­den op de toe­wij­ding aan Maria volgens de methode van Louis-Marie Grignion de Montfort – Door Maria tot Jezus. De voor­be­rei­ding op de toe­wij­ding aan de H. Maagd Maria zal wor­den gedaan volgens het boek De Ware Gods­vrucht.

Voor meer info: Toewijding aan Maria

twee kerken

Parochiebestuur neemt besluit over kerksluitingen

Het parochiebestuur heeft dinsdag het formele besluit bekendgemaakt dat de Lourdeskerk in Nijmegen en de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal worden gesloten. 

Twee maanden geleden had het bestuur de sluiting van de kerken al voorgesteld. Dat leidde tot veel reacties en opmerkingen. Het parochiebestuur heeft die allemaal uitgebreid onderzocht, maar dit heeft niet tot nieuwe inzichten geleid. Het bestuur blijft van mening dat er twee kerken moeten sluiten: er zijn minder kerkbezoekers en vrijwilligers en de kerkgebouwen zijn te groot en te duur in onderhoud. In het beleidsplan was de keuze voor de Lourdeskerk en de OLV van het Heilig Hartkerk al beargumenteerd, maar in een nieuwe brief aan de parochianen gaat het bestuur ook in op een aantal nieuwe reacties en tegenargumenten. De brief is hier te downloaden.

Hoe nu verder?

Het parochiebestuur benadrukt dat er voor de koren een nieuw onderkomen wordt gezocht. Dat zal uiteraard in overleg gebeuren. 

Het bestuur wil zich hard maken voor een kapel in Berg en Dal, of een plek in de directe nabijheid binnen de dorpskern Berg en Dal waar er gevierd kan worden. Parochianen die hierover willen meepraten, kunnen zich melden.

Verder wil het parochiebestuur zich sterk maken van de Hof van Heden en de Lourdesgrot. Er wordt gedacht over het oprichten van een stichting die het beheer gaat overnemen. De eerste geïnteresseerden hebben zich al gemeld.

Ook wil het parochiebestuur het mogelijk maken dat het 100-jarig bestaan van de Lourdeskerk in 2025 gevierd kan worden, mits er genoeg actieve vrijwilligers blijven. Het besluit om de kerk te sluiten is reeds genomen en de gesprekken over herbestemming zullen ook al van start gaan, maar pas na juni 2025 zal er daadwerkelijk iets aan het gebouw gebeuren. De vieringen worden beperkt tot eenmaal per maand en uitvaarten.

Bisdom

Het parochiebestuur zal de bisschop vragen om de kerken aan de eredienst te onttrekken. De bisschop zal hier een besluit over nemen, een decreet. Als dat decreet is uitgevaardigd, zal het worden afgekondigd tijdens een eucharistieviering en op de website. Vanaf dat moment kan daar binnen 10 dagen bezwaar tegen worden aangetekend bij de bisschop van het bisdom Den Bosch, Parade 11, 5211 KL ‘s-Hertogenbosch.

Links:

Brief van parochiebestuur dd. 19 april

Beleidsplan

Powerpoint-presentatie 19 april

Kerk Malden

Projectontwikkelaars presenteren plannen voor kerk in Malden

Op een drukbezochte bijeenkomst hebben twee projectontwikkelaars op donderdag 17 maart hun plannen gepresenteerd voor de herbestemming van de kerk in Malden. De Heilige Antonius Abtkerk uit 1960 is met zo’n 900 zitplaatsen te groot geworden.

Een stuurgroep heeft deze twee ontwikkelaars geselecteerd omdat ze realistische plannen hebben gemaakt waarbij de buitenkant van de kerk grotendeels intact blijft. Beide ontwikkelaars gaan uit van een goede kerkruimte en maken woningbouw mogelijk. Ook hebben ze beide een acceptabel indicatief bod uitgebracht.

Multifunctionele kerkzaal en omsloten binnentuin

Advicus uit Deventer deelt het huidige kerkgebouw op in drie delen, waarvan één daarvan wordt gebruikt als nieuwe (kerk)zaal voor circa 350 personen. Het gaat om het deel aan de kant van de Rijksweg. De architect benadrukt dat deze kerkzaal multifunctioneel gebruikt kan worden. De gevel met het mooie glas in lood blijft behouden en is voor een deel zichtbaar vanuit de kerk.

In het middendeel van het kerkcomplex wordt het dak verwijderd. Hier komt een omsloten binnentuin. Vanuit de kerk is zicht op deze tuin. De pastorie blijft behouden en wordt verbouwd tot twee appartementen. Er wordt ook een nieuw appartementencomplex gebouwd van drie verdiepingen, voorzien van een ondergrondse parkeergarage.

Klik hier voor het hele plan

Glas-in-lood rondom de kerkzaal en kloostertuin

Het tweede ontwerp is van Flow Architecten, in opdracht van D&M properties en ACM vastgoedgroep. In dit ontwerp blijft de helft van het kerkcomplex in gebruik als kerkgebouw. Het glas in lood wordt verplaatst: het komt ook aan de zijkanten van de kerk. De kerk biedt ruimte aan 300-375 personen.

Op het andere helft van de huidige kerk komt een kloostertuin. Daarnaast komt er een appartementencomplex van vier verdiepingen met een ondergrondse parkeergarage. In dat complex komen 37 appartementen.

Klik hier voor het hele plan

Parochianen kunnen hun mening geven over deze twee plannen. In de kerk liggen briefjes waarop parochianen kunnen aangeven welk plan hun voorkeur heeft. Die kunnen tot en met zaterdag 26 maart worden ingeleverd in een doos achterin de kerk. Het parochiebestuur zal deze reacties meenemen in haar uiteindelijke keuze voor een van de twee ontwerpen.

Synodale Proces

Synodaal proces in onze parochie

Wereldwijd worden in de rooms-katholieke kerk, op uitnodiging van paus Franciscus, gesprekken georganiseerd over wat wij hopen en geloven voor de toekomst.

Ook in onze parochie gaan we in gesprek. Om van elkaar te horen wat ons geloof betekent, nu en in de toekomst. Dat doen we op verschillende manieren en plaatsen.

Er zijn gesprekken voor alle parochianen in de geloofsgemeenschappen en er zijn gesprekken voor specifieke groepen. Bij alle gesprekken zijn pastores aanwezig. We streven naar gespreksleiding door anderen.
Het lukt niet om op alle kerklocaties het gesprek te organiseren. Maar voelt u zich vrij om aan te sluiten bij een gesprek op een locatie naar uw keuze!

Voor meer informatie: t.versteegen@h3eenheid.nl

Dit zijn de plaatsen en de data:

 • Kruispuntkerk: do 17 maart van 19:00-21:00 uur
 • Cenakelkerk: do 17 maart van 20:00-22:00 uur en do 24 maart van 14.00-16.00 uur
 • Berg en Dal: wo 23 maart van 19:00-21:00 uur
 • Lourdeskerk: di 5 april van 19:30–21:30 uur
 • Groenestraatkerk: do 7 april van 19:00–21:00 uur
 • Ontmoetingskerk:
  • di 22 maart van 19:30-21:30 uur, voor mensen van 50–70 jaar
  • ma 28 maart van 14:00-16:00 uur, voor en door vrouwen
  • di 29 maart van 20:00-22:00 uur, voor mensen van 35-50 jaar
  • do 31 maart van 19:30-21:30 uur
  • do 7 april van 19:00-21:00 uur, voor mensen van 12-35-jaar

Via de site van het bisdom van Den Bosch kun je doorgeven wat er uit de gesprekken komt. Ook op individuele basis mag je reageren, tot 1 mei.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.