OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Roepingenzondag: Online roepingenbijeenkomst zondag 25 april. Op roepingenzondag wordt wereldwijd gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Geïnteresseerd? Wees niet bang. Lees verder en bekijk de video…

Roepingenzondag
Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

Online roepingenbijeenkomst
In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch organiseert op roe­pingen­zon­dag 25 april 2021 een online bij­een­komst van 14.00 tot 15.30 uur. We gaan luis­te­ren naar het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde. Ze willen graag hun verhaal met ons delen.

Er is ruimte om vragen te stellen over wat is ver­teld maar ook over de eigen zoek­tocht. De bij­een­komst vindt op die zon­dag­mid­dag plaats van twee uur tot half vier. Om je aan te mel­den gelieve een mail te sturen met vermel­ding van je naam en reden van deelname aan:

Mochten er al vragen zijn, dan kunnen deze al gemaild wor­den naar het genoemde adres. Na aanmelding ont­van­gen de deel­ne­mers een link voor deelname.

Klik hier voor de flyer van de online roepingenbijeenkomst

Roepingsverhaal bisschop Gerard de Korte
Bisschop De Korte spreekt in onderstaand filmpje over zijn persoonlijke roepingsverhaal. Tegelijk doet de bisschop een oproep aan iedereen om na te denken over ieders persoonlijke roeping.

Open Dag
Op 22 mei hoopt het Sint-Janscentrum de deuren te kunnen openen voor een fysieke Open Dag. Om alvast een indruk te krijgen van het Sint-Janscentrum neem een kijkje op deze website voor de informatie en filmpjes over de priesteropleidingdiakenopleiding en de opleiding godsdienstwetenschappen.

Gebed om Roepingen
Heer Jezus Christus, op uw mandaat bidden wij tot de Vader:
“Heer van de oogst, zend nieuwe werkers in uw wijngaard!”
Alleen U kunt het mensenhart bewegen
om uw Zoon Christus na te volgen.
Alleen U kunt het geloof voeden in het hart van de mens,
dat de kracht geeft om alles achter te laten
en zich af te wenden van de betovering
van deze wereld van geld en goed.
Alleen U kunt aan de Kerk van dit uur
nieuwe priesters, diakens en religieuzen schenken.
Geef aan onze diocesane Kerk
moedige jonge mensen
met een sterk geloof,
die met heel hun leven zichtbaar teken zijn
van uw altijddurende heilzame aanwezigheid.
Schenk ons priesters die niets anders zoeken dan U te volgen
ten bate van de gemeenschap
in de bediening van uw Woord en sacrament.
Roep nieuwe diakens, die zich met de inzet van hun leven
werkelijk concreet bekommeren om de meest noodlijdenden.
Schenk aan jonge vrouwen en mannen onder ons
het verlangen zich aan U te wijden in het religieus leven
met charisma van een sterk gebedsleven.
Heer, wij vragen het U in onze huidige nood,
die U beter kent dan wij.
We bidden het U door Christus,
de éne Herder, die ons leidt naar U.
Wij vragen het U op voorspraak van Maria,
de Zoete Moeder van Den Bosch.
Amen

Klik hier voor het prentje van roepingenzondag

2021-04-16-RectorKuipers_Roepingenzondag-1536x877

Video katholiekleven.nl over roeping: ‘Onzekerheid hoort er een beetje bij’

Dit jaar is het motto van Roepingenzondag 25 april: Wees niet bang, kom dichterbij. In een video-interview op katholiekleven.nl vertelt Patrick Kuipers (foto), rector van het Ariënsinstituut, waarom dit een belangrijk en relevant thema is.

“Als jonge mensen een roeping ervaren, geeft dat vaak ook iets van schroom, angst misschien, of onzekerheid. We willen met dit thema duidelijk maken: dat hoort er eigenlijk een beetje bij, maar laat dat niet overheersen. Wees niet bang, kom dichterbij, zet de stap en ga in gesprek.”

Patrick Kuipers is rector van het Ariënsinstituut (aartsbisdom Utrecht) en voorzitter van het landelijke roepingen overleg (IRO). Hij vertelt over Mozes en het brandende braambos in het boek Exodus: “God spreekt tot Mozes, maar die is bang en hij weet niet wie het is die tot hem spreekt. God zegt hem dan: Wees niet bang, kom dichterbij.”

Verschillende wegen

Zelf wist rector Kuipers al heel jong dat hij priester wilde worden. “Ik heb het gevoel dat het tegenwoordig vaak anders loopt”, vertelt hij. “De vanzelfsprekendheid om vanuit je jeugd, heel traditioneel zou ik haast zeggen, terecht te komen op de priesteropleiding, dat is niet altijd zo. Je ziet verschillende wegen. Je merkt dat God met ieder een andere weg gaat en met ieder een plan heeft en dat het ook nooit te laat is om je roeping op het spoor te komen.”

Het IRO (interdiocesane roepingen overleg) is een samenwerking van de bisdommen en de religieuzen. Voor Roepingenzondag werden posters en gebedsprentjes verspreid. Kijk voor meer informatie ook op www.roepingenzondag.nl.

Kijk de video op katholiekleven.nl

 

emmaus gangers de drie

Overweging, 18 april, 3e zondag van Pasen 2021 B door pastoor Jacques Grubben.

Ik lees op dit moment een boek dat gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal ten tijde van de slavernij in de Verenigde Staten. Het heeft als titel ‘De waterdanser’. De hoofdpersoon is een jonge slaaf die echter ook de zoon is van de landeigenaar. Op verschillende momenten in het verhaal spelen de woorden ‘de angst voorbij een rol’. Angst, we kennen het allemaal. Bijvoorbeeld toen ik als kind in de avond de donkere trap naar de zolder op liep of in Riga toen zakkenrollers ons tegemoet kwamen.  Alsook toen mij vroeg in de donkere seminariekapel een massief beeld van Don Bosco onverwacht de weg blokkeerde. Deze momenten gingen echter weer voorbij. Ook de apostelen kenden situaties waarin zij angstig waren zoals het verhaal van de eerste paasavond toen de deuren van de Cenakelzaal op slot waren uit angst voor de Joden. Of het moment dat Maria Magdalena werd geconfronteerd met het lege graf en angstig dacht aan grafroof. Maar ook het verhaal van de Emmaüsgangers waarvan wij vandaag het slot horen. Ze zijn verdrietig en op weg naar huis. Ze vragen zich angstig af hoe het zonder Jezus verder zal gaan. In alle gevallen komt Jezus ‘in hun midden’ en neemt door ‘de vrede’ die Hij brengt, de angst weg. Jezus die zelf door velen verlaten werd in zijn ‘doodsangst’, getuige het vertrouwvol bidden van psalm 22, getroost en gesterkt door God, zijn Vader. Dat is ook een vingerwijzing voor ons. God laat ons niet alleen, het omgekeerde is eerder het geval. Het is de ‘verlaten Jezus’ die vandaag door mensen heen of direct tot ons spreekt…

De lezingen van deze zondag gaan juist hierover …

  • in de Handelingen van de apostelen (3, 13-15.17-19) wordt gesproken over Jezus die door het volk en de overheden is verloochend als Messias;
  • in de 1e brief van de apostel Johannes (2, 1-5a) roept hij ons op om niet te zondigen en open te staan voor de barmhartigheid van God;
  • en in het Evangelie volgens Lucas (24, 35-48) horen we het vervolg op Jezus’ verschijning aan de twee Emmaüsgangers.

Na de genezing van de lamme, die een aalmoes verwachtte bij een van de poorten van de Tempel, wordt Petrus in de gelegenheid gesteld om tekst en uitleg te geven over het gebeurde. Hij verkondigt degene in wiens naam hij en Johannes hebben gehandeld, de gekruisigde en verrezen Heer. Hij verwijst in zijn ‘rede’ aan de Joden naar de God van de Aartsvaders, de God van Israël en maakt vanuit Hem de verbinding met Jezus, de mens geworden zoon van God. Deze is in onwetendheid en krachtens de uitspraken van de profeten die in vervulling moesten gegaan, gekruisigd en gestorven door het verwijtbaar handelen van het religieuze en politieke gezag en het volk dat zich liet meeslepen. Desalniettemin laat Petrus’ verkondiging een pastorale of herderlijke opening die de weg wijst naar redding. En dat is door in Jezus als Messias, de door God beloofde Redder, te geloven en door oog te hebben voor iedere naaste. Verderop blijkt dat de toehoorders op deze uitnodiging ingaan, zich bekeren en zich laten dopen. Over hen gaat met de woorden van de psalm, het licht van de Heer op. We zouden met een beetje goede wil kunnen zeggen dat zij ‘de angst voorbij zijn’. Ze hebben het   verleden achter zich gelaten en weten Jezus in geloof in hun midden…

De brieven van Johannes worden in de regel toegeschreven aan de apostel en of de kring om hem heen. Ze zijn gericht op de gemeenschap van Efese en omstreken, waar hij en Maria gewoond hebben. Evenals de besproken rede van Petrus zijn de bewuste brieven pastoraal van opzet. De gelovige mensen van alle tijden wordt voorgehouden om niet tegen de bedoelingen van God in te gaan, dat is te zondigen. Kortom, door steeds de oprechte en zuivere liefde jegens God en elkaar voorop te stellen. Mochten zij of wij desalniettemin toch in de fout gaan dan is er nog altijd de weg van vergeving want God is naast rechtvaardig ook barmhartig. Dit te weten is voor velen opnieuw zoiets als ‘de angst voorbij zijn’ immers met Jezus in ons midden, lopen wij niet verloren.

In het Evangelie koppelen de twee Emmaüsgangers, na hun onverwachte en hartverwarmende ontmoeting met Jezus, terug naar de apostelen die zich angstig in de zaal van het Laatste Avondmaal bevinden. Zij zijn voor hen als getuigen die, door de tekst en uitleg van de Heer en het breken van het brood, de angst voorbij zijn. En opnieuw komt Jezus in hun midden en wenst de leerlingen de vrede toe, echter de apostelen laten zich nog leiden door de angst. Daaropvolgend laat Jezus hen zijn wonden zien en aanraken. Hij laat hen zien dat Hij leeft door het eten van een stukje vis en Hij legt hen de Wet en Profeten alsmede zijn eigen uitspraken uit die betrekking hebben op het gebeuren dat achter hen ligt. Jezus is de ‘lijdende dienaar’ van de profeet Jesaja in plaats van een politieke bevrijder. Dit alles moet hen, onder de leiding van de aanstaande Helper of de Heilige Geest, houvast geven om zijn opdracht, om overal ter wereld van Hem en zijn boodschap te getuigen, te vervullen. En om, net zoals wij, getuigen te zijn zonder angst want Jezus is in ons midden. Hij verlaat ons niet. We zouden Hem oneerbiedig kunnen vergelijken met het ruwe muntje dat de genoemde slaaf in ‘ De waterdanser’ van zijn vader heeft ontvangen,. Hij heeft het steeds in zijn zak en het geeft hem vertrouwen. Ons geloof in Jezus is echter veel meer waard dan deze (pas)munt op de weg naar huis.…AMEN.

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

 

Landkaart-route-Wandel-voor-een-Ander-Vastenactie-bgs

‘Wandel voor een ander’ van Vastenactie brengt bijna 24.000 euro op!

Hoeveel mensen zouden meedoen? En wat is een realistische inschatting van het aantal kilometers dat je loopt op een dag? Willen mensen zich laten sponsoren? De inschattingen vooraf bleken veel te voorzichtig: 50 deelnemers werden er meer dan 350, de geplande 9.000 wandelkilometers werden er meer dan 35.000 en de opbrengsten overtroffen alle verwachtingen: de virtuele wandeling door Afrika, Wandel voor een Ander voor Vastenactie bracht bijna € 24.000 op!  

Op Aswoensdag, 17 februari, startte de virtuele wandeltocht door Afrika voor Vastenactie: Wandel voor een ander. Het concept bleek aan te slaan en al snel meldden zich steeds meer deelnemers aan die in hun eigen omgeving wandelden en hun kilometers op de speciale actiewebsite invoerden. Er liep ook een aantal groepen mee: een basisschool, enkele parochies, een koor én kloosterverzorgingshuis Notre Dame. De veelal hoogbejaarde paters en zusters legden in de tuin en in huis dagelijks zo’n 130 kilometer af én lieten zich bovendien sponsoren! Vastenactie maakte een kort videoverslag van hun inzet.

 

35.000 kilometer

Uiteindelijk liepen de 350 wandelaars dagelijks ongeveer 780 kilometer. Dat betekende dat de route al snel verlengd moest worden om de hele veertigdagentijd te kunnen blijven lopen. Uiteindelijk hebben de wandelaars in 40 dagen ruim 35.000 kilometer afgelegd. Omdat Vastenactie met de wandelingen ook haar projecten financieel wil ondersteunen, werd aan alle deelnemers een bijdrage van minimaal € 25,-  gevraagd. Dat resulteerde in een fantastisch eindbedrag van bijna € 24.000!

Kijk hier voor meer informatie over Vastenactie.

Antonius-Zondag-Oosterse-Kerken-2021-bgs

Webinar op 23 april over Antonius als bezieler van het religieuze leven in Oost en West

Zondag 2 mei is de jaarlijkse Zondag voor de Oosterse Kerken. Het Bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) heeft dit jaar als thema gekozen: ‘Religieus leven in Oost en West – Antonius als bezieler’. Bij de voorbereiding is vanwege het thema nauw samengewerkt met de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR).

Op 23 april organiseren KVO en KNR onder meer gezamenlijk een webinar over Antonius als bron voor religieus leven in Oost en West. Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn ouders – trok hij zich terug in de woestijn. Later voegden anderen zich bij hem.

Hoe zal het religieus leven zich ontwikkelen?

Antonius werd bekend als de vader van het monastiek religieus leven. Athanasius van Alexandrië schreef kort na zijn dood een biografie over Antonius. In het webinar gaat het over de vraag of Antonius bezieling kan geven aan het religieus leven in de 21e eeuw. In Nederland heeft het religieus leven een grote bloei gekend in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. In de tweede helft van de 20e eeuw heeft er een kentering plaatsgevonden. Hoe zal het religieus leven zich in de naaste toekomst ontwikkelen? Wie geeft het bezieling?

Het oosters christendom is sterk gevormd door het monastiek religieus leven. De monastieke tradities van de Oosterse Kerken zijn ook in Nederland te vinden. Ook de Oosterse Kerken staan voor de uitdaging om hun gemeenschappen in een seculiere cultuur te doen opbloeien. Voor deze gemeenschappen is het leven van Antonius een bron van inspiratie. Daarnaast zijn er in de loop van de vorige eeuw diverse oecumenische religieuze gemeenschappen ontstaan. In de protestantse wereld werd de betekenis van het religieuze leven opnieuw ontdekt.

Een en ander komt ter sprake in het webinar, dat het volgende programma heeft:

14.00 Opening door middagvoorzitter zr. Monica Raassen
14.10 Vincent Hunink, Het leven van Antonius
14.30 Antonius Abdalla, De blijvende betekenis van Antonius voor Kopten
15.00 Pauze
15.15 Abt Bernardus, Niets boven de liefde tot Christus stellen
15.45 p. Emanuel Pannier, Inspiratiebronnen voor het gemeenschapsleven
16.00 Afsluiting

Opgave en kosten

Het Webinar wordt op 23 april online gehouden en begint om 14.00 uur. Na iedere inleiding is er gelegenheid voor vragen. Deelname is gratis, maar een bijdrage in de kosten van € 5,– wordt op prijs gesteld. U kunt deze bijdrage overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene ovv Webinar religieus leven. U kunt zich opgeven via een email aan secretariaat@oecumene.nl van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de link voor deelname aan het Webinar.

Afbeelding: de icoon van de Antonius de Grote op de poster is in opdracht van de Koptische parochie in Amsterdam gemaakt door de koptische icoonschilder Adel Nassief.

Kijk voor meer informatie, ook over de Zondag voor de Oosterse Kerken op 2 mei, op de site van de KVO.

Originele tekst: https://www.rkkerk.nl/webinar-op-23-april-over-antonius-als-bezieler-van-het-religieuze-leven-in-oost-en-west/

 

Prentje Roepingenzondag 2021 - Aartsbisdom Utrecht.indd

Roepingenzondag 25 april 2021: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

Thema in Nederland

In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

In elk bisdom wordt op eigen wijze aandacht gevraagd voor Roepingenzondag. Per bisdom zijn materialen beschikbaar die daarbij gebruikt kunnen worden. Deze materialen zijn hier te downloaden en daarnaast bieden de verschillende bisdomsites meer informatie.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021.

 

 

 

13. april 2021 roepingenzondag 2020b

JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage April 2021 van Mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven.     Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Bidt u mee? Pastoor Jacques Grubben pr.   

April

Barmhartige Vader, Gij hebt mij geschapen
naar uw beeld en gelijkenis
en het verlangen naar U ligt diep in mijn hart.
Ik weet dat ik beperkt en zwak ben,
maar ik verlang naar leven dat onbegrensd is.
Soms heb ik me afzijdig en op de vlakte gehouden,
en toch gaat uw hart altijd naar mij uit
en nodigt Gij mij uit in de diepte te gaan.

 

Uw roepstem is vaak niet spectaculair als een storm,
een aardbeving of een groot vuur,
waarmee ik bij anderen voor de dag kan komen,
maar als een zachte bries.
Soms denk ik: dat is niet eerlijk,
waarom horen anderen niet wat ik hoor?
Maar ik weet dat Gij kijkt naar het hart,
en niet zoals mensen elkaar zien.

 
In het leven van uw Zoon Jezus geeft Gij mij hoop en moed
en in zijn dood en verrijzenis weet ik me geroepen
te delen in uw goddelijk leven.
Geef mij liefde om met meer vertrouwen
de weg te gaan met uw Zoon,
maak mij meer gevoelig voor uw Geest.
Amen.

Mgr. J.W.M. Liesen Bisschop van Breda

DeKorte_RamonMangold

MET CHRISTUS OPSTAAN TOT NIEUW LEVEN: Een nieuwe bemoediging van onze bisschop Mgr. Gerard de Korte.

Broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben wij Palmzondag gevierd. De Goede of Lijdensweek is begonnen.

Ik beleef deze dagen als de meest intense dagen van het kerkelijk jaar. En vermoedelijk geldt dat ook voor de meesten van ons. Zondag stonden wij stil bij de aankomst van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt als een vredesvorst ontvangen. Hij is een zachtmoedige koning. Niet te paard maar op het veulen van een ezel. Een koning zonder soldaten. Deze koning zal dan ook geen leven van anderen nemen. Hij wordt toegezongen en er heerst een feestelijke stemming. Maar al snel slaat die stemming om en wordt de sfeer grimmig. De tegenstanders zien hun kans om Jezus tot zwijgen te brengen. Jezus voorziet de plannen van zijn vijanden. Hij kent hun haat en is bedroefd en angstig. Toch kan niets of niemand Hem van zijn levensopdracht afbrengen. Hij houdt vaste koers ook als het geweld naderbij komt. Niet mijn wil maar Uw wil, zal Hij bidden.
Maaltijd met zijn vrienden
Vlak voor zijn sterven viert Jezus nog een keer maaltijd met zijn vrienden. Zij vieren het Pesachfeest. Tot op de dag van vandaag vieren Joodse mensen dan de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. Opvallend is dat Jezus tijdens deze maaltijd die bevrijding verbindt met zijn eigen persoon. Hij deelt het brood en laat de wijn rondgaan als zijn eigen lichaam en bloed. Het worden tekens van een nieuw verbond en van vergeving en verzoening. Zo wordt in deze maaltijd al vooruit gegrepen op wat een dag later zal gebeuren op het kruis. Steeds als wij bijeenkomen voor het vieren van de Eucharistie staat dat centraal. Christus laat zich breken en delen om ons te bevrijden van liefdeloosheid en de dood. En Hij voedt ons opdat wij de weg van de navolging kunnen bewandelen. Zijn liefde en vergeving delen met elkaar.
Een smadelijke dood
Hij wordt gearresteerd en gemarteld en sterft uiteindelijk aan het kruis op Golgotha. Jezus heeft ons geleerd dat er geen grotere liefde bestaat dan om het leven te geven voor vrienden. Toch heeft Hij een nog grotere liefde geleefd. Hij sterft immers niet alleen voor zijn vrienden maar ook voor zijn vijanden. Uw Zoon, de enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen. Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde (Eucharistisch gebed VII). Teken van Gods verzoenende liefde. De beproeving van de Heer is groot geweest maar heeft niet geleid tot wanhoop. Want Christus wist zich geborgen in de liefde van God. Van de Vader was Hij uitgegaan; tot de Vader keerde hij terug.
Het geheim van Pasen
De boodschap van Pasen luidt dat Christus bij God is thuisgekomen. De dood heeft niet het laatste woord. Dat geldt ook in deze tijd van de coronapandemie. Het laatste woord is niet aan een onzichtbaar virus maar aan God. Hij is de oorsprong en het einde. Als wij nadenken over het Paasgeheim komen wij al snel woorden tekort. Want het is goed te beseffen dat Pasen meer is dan het levend worden van een dode. In de Heilige Schrift vinden wij meerdere voorbeelden van dodenopwekkingen. Ik denk aan Lazarus en meerdere kinderen. Christus roept hen terug uit de dood. Hoe raadselachtig deze gebeurtenissen ook zijn, zij zijn niet te vergelijken met het Paasgeheim. Lazarus en de kinderen moesten immers alsnog sterven. De Schrift belijdt dat Christus door de dood heen is gegaan en de Levende is. Op Hem heeft de dood geen grip. Als wij daar over nadenken gaat het ons duizelen en gaan wij ook stamelen en stotteren. Want alle leven dat wij kennen is immers aan de dood gewijd. Het nieuwe leven van Christus betekent voor ons een belofte. Wij zijn niet opgesloten tussen geboorte en dood. Integendeel, wij mogen hopen op een thuiskomen. Nu al mogen wij met Christus opstaan tot nieuw leven.
Vieringen met een kleine groepen
Onze kerken zijn omwille van de bescherming van de gezondheid van mensen, heel bijzonder de meest kwetsbaren onder ons, geopend voor vieringen met een kleine groep van maximaal 30 gelovigen. Ik weet dat deze regeling van de Nederlandse bisschoppen voor niet weinig priesters en gelovigen een groot offer vormt en verdriet teweegbrengt. En ik kan dat heel goed begrijpen. Het samen vieren van de Eucharistie in een kerkgebouw en het ontvangen van de Heilige Communie is niet te vergelijken met het volgen van de Eucharistie op de televisie of langs de digitale weg, hoe blij velen van ons daar ook mee zijn. Maar dit offer moet nog steeds worden gebracht en de pijn gedragen omwille van de gezondheid van onszelf en anderen. Op dit moment leven wij in de derde golf van de pandemie en de besmettingscijfers lijken steeds hoger te worden. Dit jaar organiseren de bisschoppen de actie Vier Pasen. Op de website van deze actie vindt u allerlei tips en aanbevelingen om in de huiselijke kring biddend stil te staan bij het kruis en de opstanding van de Heer. Zo kunnen wij in onze kerkgebouwen maar ook thuis de lofzang tot de goede God gaande houden.Tot slot: elkaar blijven bemoedigen
In deze Goede Week gedenken wij de laatste dagen uit het aardse leven van Christus. Hij is tot het uiterste beproefd en heeft grote angst gekend. Maar uiteindelijk werd de angst geen wanhoop. Vol vertrouwen werd Jezus dienaar die de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen als teken van zijn dienende liefde. Een dag later geeft Hij zijn leven aan het kruis.

Vriend én vijand mogen weten van vergevende liefde. In alle doodsangst legt Jezus zijn leven in de handen van de Vader. Op de Paasmorgen heeft Hij nieuw en ander leven ontvangen. Christus is de Levende. Rondom Hem mogen wij Kerk zijn. Hopelijk is het Paasgetuigenis voor u in deze tijd van pandemie een bron van troost. Laten wij elkaar blijven bemoedigen.

Ik wens u en al uw dierbaren een zalig en gezegend Paasfeest.

Mgr. dr. Gerard de Korte

nijmegen2

Het archief van de parochie H. Antonius Abt te Malden (1799-2015) is beschikbaar via de website van het Regionale Archief Nijmegen.

Sinds half maart is het archief van (oude) parochie Heilige Antonius Abt te Malden (1799 – 2015) beschikbaar voor raadpleging. De toegang op het archief is gepubliceerd op de website van het R.A.N. Men heeft toegang tot enige contextinformatie over de parochie dat te vinden is in de kennisbank. Mits de coronamaatregelen het toelaten is het openbare archiefmateriaal voor iedere geïnteresseerde ter inzage beschikbaar in de studiezaal.

Parochiebestuur

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.