allerzielen

Belangrijk bericht vanuit het Vaticaan: De Apostolische Penitentiarie kondigt, middels een Decreet, wijzigingen aan in de volle aflaat voor de overledenen in de maand november.

Veel priesters hebben verzocht om een aanpassing aan de vereisten om de volle aflaat voor de overledenen in de maand november te verkrijgen. Derhalve, “door het speciale mandaat van Zijne Heiligheid Paus Franciscus”, heeft de Apostolische Penitentiarie vrijdag enkele wijzigingen in de normale praktijk vrijgegeven. Het decreet met deze wijzigingen werd ondertekend op 22 oktober, de liturgische herdenking van paus Johannes Paulus II.

Vanwege de pandemie van het coronavirus en de noodzaak om te voorkomen dat grote groepen worden gevormd waar dat verboden is, is de volle aflaat die van toepassing is op de overledenen door degenen die een begraafplaats bezoeken, verlengd tot na de normale data van 1 tot 8 november. Dit jaar kan iedereen die een begraafplaats bezoekt, ook al is het maar mentaal, op een willekeurige dag in november de aflaat verkrijgen als hij vroom bidt voor de overledenen.

Volle aflaat voor het Allerzielenfeest

Met betrekking tot de volle aflaat verbonden aan Allerzielen, 2 november van dit jaar, kan deze niet alleen op de voorafgaande of volgende zondag of op de eigenlijke Feestdag worden verkregen, maar op elke andere dag van de maand. In dit geval wordt de aflaat verkregen door “een kerk of een kapel devoot te bezoeken”, samen met het bidden van het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis, en de andere vereisten die verband houden met een volle aflaat.

Voor iedereen die om verschillende redenen zijn huis niet kan verlaten, waaronder anti-Covid-beperkingen, is de volle aflaat te verkrijgen door “zich geestelijk te verenigen met andere gelovigen”. In dit geval blijven de voorwaarden van “volledig onthecht zijn van zonde” en de intentie om aan de andere vereisten voor het verkrijgen van een volle aflaat te voldoen. Deze voorwaarden zijn de sacramentele biecht, de ontvangst van de heilige communie en een gebed voor de intenties van de heilige Vader.

Het decreet suggereert dat een dergelijk gebed plaatsvindt voor een “beeld van Jezus of de Heilige Maagd Maria”. Onder de verschillende gebeden die worden aanbevolen, zijn: ‘gebeden voor de overledene, ochtend- of avondgebed van de getijden voor de overledenen, de rozenkrans, de goddelijke barmhartigheidsrozenkrans, mediteren over verschillende evangeliepassages die zijn voorgesteld voor de liturgie van de overledenen of van barmhartigheid door God het lijden en de ongemakken van het eigen leven aan te bieden ”.

Uitnodiging voor priesters

Het decreet richt een woord tot de priesters en vraagt dat ze het biechtsacrament royaal beschikbaar stellen en dat ze de heilige communie beschikbaar stellen aan de zieken. Bovendien worden alle priesters uitgenodigd om op Allerzielen drie missen op te dragen.

Zr. Bernadette Mary Reis, fsp

(vertaling uit het Engels)

https://www.vaticannews.va/en.html

vriendschap

Overweging voor de 30e zondag 2020 A, 25 oktober, door pastoor J. Grubben.

In mijn jeugd was er een spel met de naam ‘Levensweg’. Hierin kwam van alles wat je op je levenspad kunt meemaken in het werkelijke leven, aan bod. Geluk en verdriet, werk en relatie, kinderen en kleinkinderen etc. Tijdens mijn vakantie zag ik een film met Catherine Deneuve. De titel was ‘La Verité’. Zij speelde daarin een gevierde actrice. Haar leven was voor haar een groot spel zoals in de rollen waarin zij acteerde. Dat gaat heel lang goed totdat zij ontdekt dat de liefde tussen haar en haar (klein)dochter veel belangrijker is dan wat dan ook. Het leven is immers géén spel. Wij worden gevraagd om ‘totaal’ lief te hebben. Wat is dat? God liefhebben met heel je hart, ziel en je verstand en de naaste als jezelf. Is dat wat er bedoeld wordt? Ja, het is deze kern van de oude Wet en de Profeten in het Oude Verbond waaraan Jezus vandaag refereert. En dat doet Hij niet voor niets. Ooit vertelde ik een docente op de priesteropleiding dat Jezus elders zegt ‘zoals Ik jullie heb liefgehad’. En dat ik zijn voorbeeld wilde navolgen. Oef, dat is nogal wat, antwoordde zij. Dat is het ook. Is dat niet wat er bedoeld wordt met ‘totaal’. En is dat ook niet wat Jezus in overgave en in de kracht van de Heilige Geest heeft gedaan… Heb lief klinkt voor nagenoeg de meesten van ons als muziek in de oren. Iedereen wil geliefd zijn maar wil ook iedereen een ander proberen lief te hebben in voor – en tegenspoed? Ik ga ervan uit van wel. Echter als ik zie hoeveel mensen helemaal vol zijn van zichzelf, dan denk ik weleens: Hoe moet dat nu verder… Want dit gedrag veroorzaakt zoveel verdriet en breekt zoveel af. De christelijke liefde is geworteld in de wil om lief te hebben en in het geloof dat we bemind worden. Dat schreef ooit de Amerikaanse Trappist Thomas Merton. Deze woorden zijn het meer dan waard om je hierover te bezinnen en om ze na te volgen. Wat vertellen de lezingen ons?

 • Het boek Exodus (22, 20-26) roept Israël krachtens het Oude Verbond op tot het goed behandelen van de vreemdelingen en de noodlijdenden;
 • de apostel Paulus spreekt in de 1e brief aan Thessalonicenzen (1, 5c-10) over, ondanks de tegenwind die men krijgt, het gelovig navolgen van Jezus van de gemeenschap;
 • het Evangelie volgens Mattheüs (22, 34-40) tenslotte gaat over het belangrijkste gebod van de Oudtestamentische Wet en Profeten.

In het boek Exodus wordt ons de praktische invulling van de tien geboden of de richtlijnen voor een gelukkig leven volgens Gods bedoelingen, voorgehouden. Deze passage volgt op een aantal waarschuwende woorden over wat we vooral niet moeten doen zoals hekserij, afgoderij en bestialiteit. Dat heeft immers niets met de liefde tot God en de naaste te maken. Nee, er wordt gevraagd om oog te hebben voor de vreemdelingen omdat het volk Israël dat in Egypte zelf ook is geweest. Zoiets als solidariteit, derhalve. En ook om oog en oor te hebben voor de noodlijdenden zoals de weduwen en de wezen alsmede om geen rente te vragen indien er leningen worden verstrekt in deze. Kortom, een woord staat er centraal en dat is mededogen hebben in de liefde tot de ander vanuit de God die zelf liefde is met een hoofdletter…

Jezus heeft de Sadduceeën, die in de vergelijking met de Farizeeën niet geloven in de Verrijzenis en in engelen, het zwijgen opgelegd. Zo begint de passage uit het Evangelie dat wij hoorden. Hij heeft hen in dit verband verteld dat zijn Vader een God van levenden is in plaats van doden. Daarna komt de tweede groep, de Farizeeën, met de vraag wat het voornaamste gebod is volgens de Wet en de Profeten. Ze stellen Hem op de proef door te doen alsof ze dat niet weten of dat ze hieraan twijfelen…Eenzelfde opzet als bij de strikvraag van vorige week over het al dan niet betalen van belasting aan de keizer. Jezus bevestigt de woorden uit de boeken Deuteronomium en Leviticus, twee van de vijf boeken van Mozes. ‘Heb God lief met heel je hart, ziel en je verstand en de naaste als jezelf.’ Deze woorden zijn het hart van de Joodse Torah. Het is als het ware hun ‘geloofsbelijdenis’. Ook de Farizeeën wordt door dit antwoord als het ware het zwijgen opgelegd.

Er zijn voor de ander door God in hem of haar te herkennen en hen lief te hebben zoals jezelf, dat is waar het om gaat en wat Jezus heeft voorgedaan. Met een mooi woord noemen we dat ‘agape’, de ander liefhebben omwille van de ander. Deze houding wordt vandaag, ten tijde van de tweede golf van de Coronapandemie, opnieuw en misschien wel versterkt aan ons voorgehouden. De prachtige saamhorigheid in onze samenleving in de eerste maanden van dit jaar is een krachtig teken dat we dat kunnen. Stellen wij ons, ondanks de nieuwe beperkingen die voor meerdere mensen moeilijk zijn om te accepteren, opnieuw of beter gezegd blijvend open om deze mededogende saamhorigheid, te willen betrachten. De heilige Geest wil hiertoe tot opbouw van ons allen, persoonlijk en als gemeenschap, een blijvende bron van inspiratie zijn. De geest van zelfzucht daarentegen leidt alleen maar tot afbraak en verdriet. Door de regels heen wordt ons gevraagd de liefde voor God en de ander te laten prevaleren boven de eigenliefde…Immers we weten dat we door Hem onvoorwaardelijk worden bemind. ‘Geef mij je hand, geef mij ze allebei en vertel mij even dat je niet kunt leven zonder mij’…zijn de woorden van een lied maar ook van het gebaar dat wij mogen stellen.  AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

mgr. kardinaal W.Eijk

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’

De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 oktober 2020 aangekondigd dat hij een nieuwe regeling gaat ontwerpen op het gebied van euthanasie bij kinderen van 1 tot 12 jaar. Deze regeling moet er voor zorgen dat kinderartsen die euthanasie verrichten bij kinderen met een uitzichtloos en ondraaglijk geacht lijden, onder bepaalde voorwaarden niet strafwaardig zijn. Kardinaal Eijk schrijft in een reactie dat hiermee de cirkel rond wordt: euthanasie zal dan in Nederland toepasbaar zijn voor alle leeftijden.

Hij roept op de cirkel niet rond te maken en daarmee de aangekondigde regeling niet te ontwerpen, dit vanuit de verwachting dat ook deze regeling niet de laatste stap in de euthanasiediscussie zal zijn. De tijd laat zien dat er sprake is van een glijdende schaal waarbij sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw de mogelijkheden voor het toepassen van euthanasie en levensbeëindiging steeds verder zijn verruimd.

Essentiele waarde

Kardinaal Eijk schrijft: ‘Wie actieve levensbeëindiging verricht wegens een bepaalde vorm van lijden, laat het principe los dat het leven een essentiële waarde is. Daardoor zal men steeds weer voor de vraag staan of levensbeëindiging bij een mindere vorm van lijden ook toepassing zou moeten kunnen vinden. De geschiedenis van de euthanasiediscussie in de laatste veertig jaar laat zien dat de criteria voor het verrichten van euthanasie steeds verder zijn opgerekt. Zal hetzelfde op termijn niet gebeuren ten aanzien van euthanasie bij kinderen?’

Hij vervolgt: ‘Kortom, maak de cirkel niet rond. Zet die laatste stap niet, waardoor euthanasie toepasbaar wordt op alle leeftijden. Mogelijk vergis ik me, en is dit waarschijnlijk niet de laatste stap op het gebied van euthanasie, maar zal deze stap tot weer andere stappen leiden.’

Lees hier de complete reactie van kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de Nederlandse
bisschoppenconferentie.

Meer informatie: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan – over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen, via onderstaande link.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7926

Foto: Ramon Mangold.

Afbeelding2haarlem

Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam or­ga­ni­seert op zon­dag 8 no­vem­ber 2020 weer een net­werk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­wer­kers. Thema: WEERSTAND. Zowel online als fysiek in Heems­kerk kan wor­den deel­ge­no­men.

Wanneer we ons inzetten voor het goede, kan dat wel eens wat weerstand oproepen. En inzetten voor het goede dat doen jullie als jon­ge­ren­wer­kers en pries­ters allemaal. Daar zijn we super blij mee! We begrijpen dat daar af en toe ook behoefte is aan wat steun van anderen en wat
spar­rings­moge­lijk­heden.

Weerstand

In het tiener- en jon­ge­ren­werk kun je je wel eens niet gesteund voelen of soms zelfs tegen­ge­werkt. Mensen die er andere opvat­tingen op na hou­den, de situatie die niet altijd meehelpt of gees­te­lij­ke tegen­wer­king. Hoe ga je om met mensen die anders denken dan jij? Hoe houd jij je staande als je mis­schien wel de handdoek in de ring wil gooien? Hoe houd je je focus op het goede? Daar willen we samen over denken en praten met elkaar onder be­ge­lei­ding van Robert van Aken.

Focus

De focus van het tiener- en jon­ge­ren­werk kan nog wel eens verschuiven of troebel wor­den. Met jouw werk wil je mensen naar God lei­den. Je wilt Hem centraal stellen met veel of weinig woor­den. Na een ge­za­men­lijke maal­tijd luis­te­ren we naar Alpha Neder­land. Hoe leid je tieners/jon­ge­ren naar Jezus? En hoe houd je de dialoog vrij? Frank Jansons (alpha katho­liek) komt spreken over wie is Jezus voor jou en wat kan alpha betekenen voor jouw jon­ge­ren­groep.

Netwerken en de beper­kingen

De bij­een­komst is bedoeld om naast inhou­de­lijk gevoed te wor­den ook vooral met elkaar te praten en te sparren. In deze bij­zon­dere tij­den is net­werken erg las­tig reke­ning hou­dend met de beper­kingen. Beide sprekers zullen online een bijdrage doen en het pro­gram­ma is ook geheel online te volgen. Mocht er animo zijn om fysiek bij elkaar te komen, dan is dat moge­lijk in de Maria­kerk te Heems­kerk. Tijdens de zoomsessie gaan we in breakoutrooms uiteen om in kleinere groepen te kunnen spreken en elkaar van advies te voor­zien. Tijdens de maal­tijd blijft de sessie geopend om in een grote of kleinere groepen te praten.

Het gehele programma is te vinden via onderstaande link.

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4381&t=Netwerkbijeenkomst+-+Weerstand

Belangrijk-bericht

De Allerzielenviering in onze parochie gaat door – de grafzegeningen zijn helaas afgelast. Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet van dinsdagavond 13 oktober j.l. is dat na ampel overleg besloten

 • de grafzegeningen op onze begraafplaatsen in Hatert, Malden, Berg en Dal en op het kerkhof van de Groenestraatkerk gaan dit jaar op en rond Allerzielen helaas NIET door
 • De vieringen gaan op de ingeplande en afgesproken data en tijden echter wel gewoon door, alleen er is geen plechtigheid nadien zoals we die gewoon zijn onder de naam grafzegening.
 • de repetities van de koren mogen met ingang van 13 oktober j.l. alleen plaatsvinden op grotere afstand verspreid in de kerk dan voor die tijd het geval was, dit vanwege het meer stringente beleid van de Overheid
 • voor Allerzielen onderzoeken we de mogelijkheid van een digitale uitzending van de vieringen op een aantal locaties. We hopen op korte termijn u daarover te informeren.

Pastoraal Team en parochiebestuur

bisschoppen van nededeland 14-10-2020-bemoediging

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd terug te schalen naar dertig aanwezigen bij een viering. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid in verband met Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl.

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook Mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’). Mgr. Van den Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel meegemaakt heeft. Tegenslag, honger, dorst, tegenwerking en nood op zee. Hij zegt: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vasthouden en op zijn woord vertrouwen. En in deze pandemietijd is dat een belangrijke basis om vanuit te leven.”

Kardinaal Eijk  en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de hemel.” Kijk de video:

Kijk voor meer op katholiekleven.nl

Bisschop-de-Korte-bij-raam-e1585052390380

DE KERK EN DE TWEEDE GOLF – Opnieuw een Woord ter Bemoediging van onze bisschop Mgr. Gerard de Korte.

Beste broeders en zusters,

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit voor maatwerk. Maar helaas hebben wij dat in het overleg met de minister tot nu toe niet kunnen bereiken.

Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. Overigens vergaderen de kerken deze week opnieuw met de minister om hopelijk ruimte te krijgen voor meer maatwerk, zeker voor onze grote kerken.

Beste broeders en zusters,
ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen.

Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen substantieel afschalen. Ik verwacht van mijn pastoors voldoende discipline om de regelingen van het episcopaat in de eigen parochie door te voeren. In de huidige omstandigheden moeten eigen meningen even worden opgeschort. Dat geldt ook voor mijzelf, nu wij in de bisschoppenconferentie gemeenschappelijk pijnlijke keuzes hebben moeten maken.

Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toenemende polarisering, juist als het gaat om de bestrijding van het coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt door grote saamhorigheid. Door de onderlinge eenheid  hebben wij het virus tijdelijk kunnen indammen. Helaas is die verbondenheid nu veel minder aanwezig, zowel in de samenleving als binnen de Kerk. Ik constateer helaas dat -niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder ons christenen niet het geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en andere gelovigen juist in deze moeilijke tijd de ingrijpende beslissingen van het episcopaat, zij het misschien met pijn in het hart, in verbondenheid en solidariteit te aanvaarden.

Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen.

Ik ben intens dankbaar voor allen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vele andere gelovigen, die in onze parochies het kerkelijk leven zo goed mogelijk draaiende houden.

De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de liturgie de kerken zoveel mogelijk open te houden. Zo hebben gelovigen individueel de mogelijkheid in onze Godshuizen rust te vinden en een plek voor gebed en troost.

Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten wij echter de Heer vragen om vertrouwen. God is ons in Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veerkracht en creativiteit geven, juist ook in deze tijd die helaas steeds dreigender lijkt te worden.

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

 

Belangrijk-bericht

Om parochianen niet langer in het ongewisse te laten en de aanmelding voor de vieringen van het weekend het volgende. We gaan terug naar max. 30 personen per viering, zie verder onderstaande bericht.

Het Pastoraal Team heeft het volgende besloten:

 • We gaan terug naar max. 30 personen per viering;
 • NB: Echter mochten de bisschoppen anders besluiten dan passen wij ons daar alsnog binnen de grenzen van het mogelijke (tijdstip), op aan!
 • Daar waar dat nu al mogelijk is worden vieringen ook digitaal uitgezonden. Het parochiebestuur gaat in haar vergadering  van dinsdag a.s. 13 oktober, de mogelijkheden onderzoeken om dit vanuit meer locaties mogelijk te maken;
 • Dringend advies om een mondkapje mee te nemen naar de viering (publieke ruimte) en dit te dragen als men de kerk binnenkomt en als men naar buiten gaat. Bij het ter Communie gaan is  dit onhandig en of lastig.

NB We gaan ter communie rij voor rij;

 • De samenzang mocht sowieso al niet. Maar we blijven wel zingen met max. vier cantors en begeleiding/dirigent;
 • Het koffiedrinken gaat alleen door onder de al geldende strikte en veilige voorwaarden zoals dat nu al op een aantal plaatsen geschiedt of wordt overwogen;
 • De overige bestaande voorwaarden van verplichte registratie blijven onverminderd van kracht en dienen goed gecommuniceerd en gehandhaafd te worden;
 • Voor Allerheiligen/Allerzielen ligt er een pleidooi bij de bisschop om daarvoor binnen de dan geldende mogelijkheden, meer ruimte te bieden voor rouw.
Belangrijk-bericht

Bericht naar aanleiding van het gesprek van minister Grapperhaus met kerkelijke koepels. De bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochies.

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid  over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

U kunt deze informatie en nog veel meer lezen via deze link:

https://www.rkkerk.nl/bericht-naar-aanleiding-van-het-gesprek-van-minister-grapperhaus-met-kerkelijke-koepels/

 

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.