Belangrijk-bericht3a

EXTRA BELANGRIJKE MEDEDELING

EXTRA BELANGRIJKE MEDEDELING

Naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet hebben de bisschoppen het navolgende besloten.

Alle vieringen in de avonduren in welke vorm dan ook en alle andere kerkelijke bijeenkomsten na 17.00 uur zijn helaas tot en met kerstmis niet langer toegestaan.

Laten wij onze hoop op God richten, die de Heer is van alle leven.

Dit betekent voor de parochie Heilige Drie-eenheid dat:

 • De heilige Mis op zaterdagavond in de Kruispuntkerk vervroegd wordt van 17.00 naar 16.00 uur;
 • De heilige Mis op zaterdagavond in de kerk van Sint Antonius Abt Malden vervroegd wordt van 19.00 naar 16.00 uur;
 • De heilige Mis op zaterdagavond in de Cenakelkerk (Taborkapel) vervroegd wordt van 17.00 naar 16.00 uur;
 • De heilige Mis op zaterdagavond in de Ontmoetingskerk vervroegd wordt van 18.30 naar 16.00 uur;
 • Alle kerkelijke bijeenkomsten die op doordeweekse dagen en in het weekend om uiterlijk 17.00 uur beëindigd te zijn;
 • Voor Kerstmis en de Kersttijd komt er in de loop van de volgende week een aparte mededeling.

Namens het pastoraal team

pastoor Jacques Grubben

1 december 2021

Kardinaal-Eijk-bij-Voice-of-the-Family

Lezing kardinaal Eijk over vaccinatie nu ook online beschikbaar

Kardinaal Eijk publiceerde onlangs in het ‘Katholiek Nieuwsblad’ een samenvatting van zijn Engelstalige lezing ‘Ethische vraagstukken over Covid-19-vaccins’. Hij hield deze lezing eind oktober in Rome tijdens een congres georganiseerd door ‘Voice of the Family’. In zijn lezing betoogt kardinaal Eijk dat er geen juridische, maar wel een morele plicht voor vaccinatie bestaat.

Kardinaal Eijk (bisschop-referent voor medische ethiek) behandelt in zijn lezing twee kanten van de vaccinatievraag. De maatschappelijke vraag is of vaccinatie vanuit het oogpunt van het algemeen welzijn een morele plicht is. De persoonlijke vraag is of vaccinatie voor het individu een proportioneel middel is om zijn leven te beschermen.
Het antwoord hangt af van drie voorwaarden, aldus kardinaal Eijk: “Vaccins moeten bewezen effectief zijn; er moet een goede balans zijn tussen de gezondheidsrisico’s die je met vaccins voorkomt, en hun bijwerkingen; en de vaccins moeten op moreel goede of minstens te rechtvaardigen wijze zijn gemaakt.” Kardinaal Eijk werkt deze drie voorwaarden uit en besteedt daarbij veel aandacht aan het bijzonder bezwaar tegen sommige vaccins dat bij de ontwikkeling, productie en/of testfase ervan, cellijnen zijn gebruikt die gekweekt zijn uit cellen van foetussen die, vaak decennia geleden, werden geaborteerd. Hij betoogt dat het belangrijk is hoe absolute normen worden toegepast, zoals in de klassieke moraaltheologie wordt uitgewerkt.
Kardinaal Eijk concludeert dat vaccinatie tegen Covid-19 een morele plicht genoemd kan worden, maar dat het geen juridische plicht is: “Vaccinatie is een ingreep in de lichamelijke integriteit van een persoon, die daar vrij en verantwoordelijk mee moet instemmen.” Een uitzondering is volgens hem de zorg – daar kan om de kwetsbare mensen te beschermen van personeel gevraagd worden zich te laten vaccineren.

Inmiddels is de integrale Engelstalige tekst van zijn voordracht beschikbaar op de website van Voice of the Family. Op deze website zijn ook de andere lezingen te vinden die tijdens deze internationale conferentie werden gehouden.

Klik hier voor de lezing van kardinaal Eijk

advent 1e zondag van

Overweging, 28 november, 1e zondag Advent C 2021 door pastoor Jacques Grubben.

In de afgelopen tijd las ik een roman met als titel ‘Werelden uit elkaar’. Een door conflict of overlijden verstoorde relatie tussen mensen die elkaar liefhebben, vormde het thema in het boek. Twee korte zinnen sprongen eruit. ‘Mooier is alleen het geluk van de ontmoeting’ en ‘Geen enkele liefhebbende mens kan zichzelf behoeden voor het verlies, voor de pijn. ‘

Deze twee citaten kunnen we met een beetje goede wil van toepassing maken op de tijd waarin wij leven. Mede door de Coronapandemie lopen wij tegen de grenzen van de samenleving, ja van het samen leven als zodanig, aan. We worden geconfronteerd met de pijn en het verlies van dierbare mensen en van het leven zoals we het gewoon waren. Tegen deze achtergrond vraag ik mij af of het elkaar ontmoeten van hart tot hart nog wel de kern van ons samen leven is. Een echte ontmoeting, zo las ik recent in een landelijk dagblad, roept je wakker uit hoe de dingen voor jou zijn en laat je iets anders, een ander, zien. Je groeit en je leert. Dat effect beoogt ook het kunstproject ‘The Walk’. In het reusachtige kleine meisje ontmoet je een werkelijkheid die je eigen pluchen bestaan openbreekt en bevraagt. Zou het ‘nieuwe normaal’ eigenlijk niet moeten beginnen met het echte ontmoeten om gelukkig te worden? Alleen dan kunnen wij samen deze crisis overwinnen…

We krijgen vandaag de goede raad om niet onverschillig te zijn voor Gods woorden en het levensvoorbeeld van Jezus. In en door Hem ontmoeten we het geluk waarover gesproken wordt in het aangehaalde boek. Hij is immers, Gods antwoord op ons zoeken naar het geluk, zo leert de Kerk. Dat betekent vervolgens echter niet dat pijn en verdriet ons bespaard zullen blijven. Maar een geduldig wachten op en een uitzien naar Jezus die de Weg is biedt wel het perspectief van een hoopvol licht in de verte. Hij maakt een nieuw begin en een beweging naar ons toe. Hij zegt tegen zijn Vader: ‘Hier ben Ik om uw wil te doen’. Dat betekent zoveel als: Ik bied jullie door mijn reddende en liefdevolle hand, Mijzelf, dat wil zeggen, het geluk aan. Hij wacht, ook vandaag nog, op ons antwoord. Zijn moeder Maria antwoordde met deze woorden: ‘Mij geschiedde naar uw woord.’ Het gebed voor de komende gebedsweek voor de eenheid onder de christenen verwoordt het in eigentijdse woorden: ‘God, laat uw ster in ons leven schijnen. Help ons om zelf een licht van hoop te zijn. Zet ons hart in vuur en vlam zodat uw liefde ons en anderen met warmte omringt. ‘

 • de profeet Jeremia (33,14-16) biedt in Gods naam perspectief van licht;
 • in de 1e brief aan de christenen van Tessalonica (3, 12-4,2) bidt de apostel Paulus dat zij mogen groeien in de liefde tot God en de naaste;
 • in het Evangelie volgens Lucas (21, 25-28.34-36) roept Jezus de leerlingen op tot een waakzame en biddende levenshouding.

De profeten beginnen in naam van God, heel vaak met het aankondigen van onheil en de oproep tot bekering om vervolgens te besluiten met een heil in de verte dat lonkt. Het is echter een moeizame taak die veelal leidt tot vervolging en bespotting van de profeet zelf. God maakt steeds een nieuw begin en Hij reikt zijn volk, en indirect ook ons, de hand van het geluk keer op keer aan. Zo ook vandaag als de tijd van de vervulling van een eeuwenoude belofte aan koning David voor het gehele land, ja voor alle mensen, wordt aangekondigd. Er zal een wettige afstammeling van deze roemruchte koning geboren worden die het Beloofde land, Israël, op een rechtvaardige wijze zal besturen. Jeruzalem zal veilig zijn. Dat is de wil van God. Hij wil onder zijn volk wonen of met andere woorden, Hij wenst een samen in plaats van een alleen. De wettige afstammeling, via de lijn van Jozef, is niemand minder dan Jezus Christus. Hij is gekomen om de wil te doen van God de Vader zoals de auteur van brief aan de Hebreeën het krachtig verwoordt.

Diezelfde Jezus wijst in het evangelie vooruit naar zijn wederkomst in een tijd van grote turbulentie in de wereld. Wij moeten ons er echter niet door laten verontrusten. Immers het heil is in aantocht. We kunnen deze woorden, zo dunkt mij, van toepassing maken op zowel het aanstaande en bevrijdende lijden en sterven van Jezus alsmede op de beslissende fase van de eindtijd waarin wij leven. Ook Jezus hanteert, als Gods boodschapper bij uitstek, het model van de profeten. Door het onheil heen breekt in de (nabije) toekomst het heil door. Van de mensen van alle tijden wordt daarom vertrouwen en waakzaamheid gevraagd. Wij mogen alles van de God die Liefde is, durven verwachten. Vrij vertaald, is dit de houding van Maria die zij uitdrukt met de levende woorden ‘Mij geschiedde naar uw woord.’  Daarbij past geen houding van een afgestompt of lauw geloof en of een erbarmelijke levensstaat. Nee, veel eerder het in stilte in gebed of bij God brengen van alles wat ons overkomt, verheugt of bevreesd zoals Maria. De apostel Paulus legt in zijn eerste brief aan de christenen van Tessalonica een ander accent door te wijzen op de liefde God en elkaar. Immers in de liefde die besloten ligt in de onderlinge ontmoeting, licht de weg naar het geluk op. Jezus heeft ons daarin een voorbeeld nagelaten.

Het ‘nieuwe normaal, zijn wij daartoe in staat? Ja, luister maar naar deze  bemoedigende woorden: ‘Een kleine vlam, wat kan die nu doen? Een kleine vlam, daar komt toch geen warmte van? Een kleine vlam, steekt andere, eenzame vlammen aan. Een kleine vlam verspreidt het Licht.’  AMEN.

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Belangrijk-bericht3a

Maatregelen om rekening mee te houden voor en tijdens de Vieringen i.v.m. de Corona-pandemie

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, de bisschoppen en de parochie zijn genomen. ingaande 25 november 2021

 • Blijf thuis bij klachten, verkoudheid en of ziekte.
 • U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden voor de viering, u dient wel vóór de dienst een presentielijst in te vullen.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst, en bij het verplaatsen in de kerk.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook bij het ter Communie gaan.
 • Ga zitten op een niet-geblokkeerde plaats.
 • De maatregelen bepalen het maximum het aantal kerkgangers en koorleden.
 • De verplichte afstand van 1,5 meter geldt ook voor koren en bepaalt het maximum aantal zangers/zangeressen voor zowel de diensten als de repetities. Gebruik bij QR-code controle de juiste Corona Check Scanner.
 • Er mag niet meegezongen worden door de kerkgangers.
 • De Heilige Communie wordt met een pincet of plastic handschoen) uitgereikt en alleen op de hand. Het hoestscherm blijft staan.
 • Tijdens de viering en tussen vieringen moet er voldoende geventileerd worden in het kerkgebouw.
 • Na de viering is er geen gelegenheid tot koffiedrinken.

Namens het pastoraal team, pastoor Jacques Grubben

De digitale uitzendingen vanuit de Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen doorgaan.

Groenestraatkerk_RedWednesday

Interview Streekomroep RN7met pastoor Jacques Grubben over Red Wednesday

De kerk aan de Groenestraat in Nijmegen werd woensdag 24 november 2021 ’s avonds rood aangelicht. Net als honderden andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland deed de kerk mee aan de actie #RedWednesday. Met deze actie vraagt de parochie Heilige Drie-eenheid samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van met name de christenen. Pastoor Jacques Grubben hoort en ziet u in bijgevoegde video gemaakt door RN7

Hieronder de link naar de video:

#RedWednesday: kerken vestigen aandacht op vervolging van gelovigen

 

 

paus franciscus en toespraak

Paus Franciscus over ‘De zaligsprekingen van de bisschop’

 1. Zalig de bisschop die van armoede en vrijgevigheid zijn levensstijl maakt, want door zijn getuigenis bouwt hij aan het Rijk der hemelen.
 2. Zalig de bisschop die niet bang is zijn gezicht vochtig te laten worden door tranen, zodat daarin het lijden van het volk en de inspanningen van de priesters weerspiegeld worden; die in de omhelzing van de lijdenden de troost van God vindt.
 3. Zalig de bisschop die zijn ambt beschouwt als een dienst en niet als een macht, die zachtmoedigheid tot zijn kracht maakt, die iedereen het recht van burgerschap in zijn eigen hart geeft om zo het land te bewonen dat aan de zachtmoedigen is beloofd.
 4. Zalig de bisschop die zich niet opsluit in zijn bestuurspaleis, die geen bureaucraat wordt die meer aandacht heeft voor statistieken dan voor gezichten, voor procedures dan voor verhalen, en die aan de zijde van de mens wil strijden voor Gods droom van gerechtigheid, omdat de Heer, die hij ontmoet in de stilte van het dagelijks gebed, hem voedt.
 5. Gezegend is de bisschop die hart heeft voor de ellende van de wereld, die niet bang is zijn handen vuil te maken aan de modder van de menselijke ziel om daarin Gods goud te vinden, die niet geschokt is door de zonde en broosheid van anderen omdat hij zich bewust is van zijn eigen ellende, omdat de blik van de Gekruisigde Verrezene voor hem een zegel zal zijn van oneindige vergeving.
 6. Zalig de bisschop die dubbelhartigheid uitbant, die elke dubbelzinnige dynamiek vermijdt, die droomt van het goede zelfs te midden van het kwade; hij zal zich kunnen verheugen in het aangezicht van God, wanneer hij diens spiegelbeeld ontdekt in elke poel van de stad der mensen.
 7. Zalig de bisschop die zich inzet voor de vrede, die de weg van de verzoening gaat, die in het hart van de priesters het zaad van de gemeenschap zaait, die een verdeelde samenleving begeleidt op de weg van verzoening, die iedere man en vrouw van goede wil bij de hand neemt om broederlijkheid op te bouwen: God zal hem erkennen als zijn zoon.
 8. Zalig de bisschop die omwille van het evangelie niet bang is tegen de stroom in te gaan en een ‘hard’ gezicht op te zetten zoals Christus op weg naar Jeruzalem, zonder zich te laten tegenhouden door misverstanden en obstakels, omdat hij weet dat het Koninkrijk Gods vooruitgaat in de tegenspraak van de wereld.
DSC_3246

Preek voor Christus Koning 2021, Cenakelkerk

Preek voor Christus Koning  2021                                                                              Herwi Rikhof

Daniël 7,13-14 / Joh. 18,33b-37

 

Dromen we in kleuren? Sommige onderzoekers zeggen van niet, anderen van wel: ze zeggen dat de meeste mensen wel in kleur dromen en zo’n 10 tot 12 % niet. De kleuren die mensen dan in hun dromen zien, zijn dezelfde kleuren als die ze overdag zien: de lucht is blauw, de trein is geel, het stoplicht rood. Er zijn ook theorieën over de kleuren, want die kleuren hebben een betekenis, maar een snelle tocht langs websites leert dat dezelfde kleur voor verschillende mensen verschillende associaties kan oproepen en verschillende betekenissen kan hebben. ‘Raadpleeg altijd meerdere websites of boeken voordat er overhaaste conclusies worden getrokken over kleuren in dromen,’ las ik op zo’n website. Niet erg informatief of beslissend: ongeveer alles kan.

Ik weet niet of ik ’s nachts droom en al helemaal niet of ik in kleuren droom. Soms herinner ik me ’s morgens iets, maar als ik probeer het me precies te herinneren, lukt dat niet, laat staan dat ik die flarden kan verwoorden en opschrijven. Maar ik ken mensen die wel duidelijk dromen, die hun nachtelijke dromen opschrijven en ook proberen te begrijpen wat die dromen te betekenen hebben.

Toen we de vorige week met de groep jongeren die zich voorbereiden op het vormsel aan het praten waren over welke verhalen uit de Schrift zij kenden en het mooiste vonden, werd ook het verhaal van Jozef genoemd die de droom van de zeven vette en zeven magere koeien kon uitleggen. Jozef is niet de enige. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament komen we mensen tegen dromen uitleggen en die hun eigen dromen opgeschreven hebben, soms met een uitleg. Een van die teksten is een paar weken geleden door een predikant gebruikt om over corona en vaccineren te spreken als een duivels complot. Een van die teksten komen we hier elke zondag tegen wanneer we in deze kerk eucharistie vieren, in deze kerk die ‘vertaling’ is van de droom, het visioen van Johannes van het hemels Jerusalem en van de hemelse liturgie. In dat visioen klinkt de droom mee die Daniel heeft opgeschreven en die we vandaag gehoord hebben.

Van die droom van Daniel hebben we maar een stukje gehoord.  Om dat stukje te begrijpen is het wel goed iets meer over die droom en over Daniel te weten. Daniel is een van de jongemannen die door de koning van Babylon wordt meegenomen na de val van Jerusalem. Na een  training van een paar jaar wordt hij door de koning getest en aangesteld aan het hof. Hij is degene die een droom van de koning over een beeld dat op lemen voeten staat en dat door rotsblok wordt vernield kan uitleggen. Hij is ook degene die de tekst kan verklaren die plotseling tijdens een maaltijd waarbij de koning het vaatwerk uit de tempel van Jerusalem gebruikt op de wand verschijnt: gewogen en te licht bevonden staat er. En die avond wordt de koning gedood. Maar Daniel zelf krijgt ook dromen die hij opschrijft en wat we gehoord hebben is het slot van zijn eerste droom die hij opschrijft.

In die eerste droom ziet hij vier beesten, een leeuw met adelaarsvleugels, een beer, een panter met vier vleugels en vier koppen en een afschuwwekkend beest met tien hoorns met ogen. Dan wordt een hemels gericht ingesteld met een oude wijze op de troon. Dat afschuwwekkende beest wordt gedood en die andere drie werden onschadelijk gemaakt. En dan komt iemand die op een mens lijkt en die voor de troon van de oude wijze, de hoogbejaarde wordt gebracht. En hem wordt dan alle macht gegeven.

Daniel raakt in verwarring door die droom en vraagt om een verklaring. Die gaat dan vooral over de vier beesten, die vier koningen voorstellen, maar na hen zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen en voor altijd behouden (7,18.27). Maar in de uitleg staat niets over die iemand die op een mens lijkt. In de uitleg staat wel dat het om de heiligen, meervoud, gaat en niet om één persoon, maar die overgang van enkelvoud naar meervoud wordt niet uitgelegd.

Zonder nu te willen claimen dat ik – die dromen niet kan onthouden – wel dromen kan uitleggen, wil ik wel proberen iets meer te zeggen dan de uitleg die bij Daniel staat.

In de traditie van de kerk is die iemand die met de wolken van de hemel komt, begrepen als een verwijzing naar Jezus Christus. Ik begrijp dat wel en vind dat ook een mooie en diepzinnige uitleg. Het gaat er nu niet om of Daniel de komst van Jezus Christus voorspeld heeft of niet. Waar het om gaat is dat wanneer christenen die droom van Daniel zien als een droom over Jezus Christus ze iets belangrijks zeggen over Jezus Christus en over henzelf.

In de droom staan die vier beesten dus tegenover de iemand die op een mens lijkt. Die tegenstelling wordt nog onderstreept doordat die vier beesten uit de zee opstijgen en de mens met de wolken van de hemel komt. De zee is voor de Joden altijd een plek van chaos. Wanneer in het eerste hoofdstuk van Genesis verhaald wordt van de schepping, begint dat met chaos, tohoe wabohoe staat daar in het Hebreeuws, een onomatopee, een klanknabootsend woord, dat Buber meesterlijk vertaalt met Irrsal und Wirsal. Die wanorde wordt beetje bij beetje, dag voor dag, omgevormd tot een orde waaraan God zijn goedkeuring geeft. De chaos van het begin wordt een kosmos, een goede en mooie orde.

Die iemand die op een mens lijkt, komt niet zoals de beesten uit de zee, uit de chaos en komt ook niet om chaos te veroorzaken, zoals de beesten dat doen, maar hij komt met de wolken van de hemel. De hemel is de plaats van God, en de wolk is in het Oude en ook in het Nieuwe Testament een beeld voor de aanwezigheid van God. Een beeld dat tegelijkertijd iets van zichtbaars en onzichtbaars aangeeft, van ongrijpbaars ook. God trekt in een wolk met het volk door de rode zee, God neemt in een wolk bezit van de tempel, en uit een lichtende wolk klinkt op de Tabor een stem die zegt: ‘dit is mijn zoon, luister naar hem.’  In de absis is die wolk van God afgebeeld onder het kruis.

Beesten tegenover de mens, zee tegenover de hemel, chaos tegenover kosmos. Precies die tegenstelling kunnen we ook horen in het evangelie van vandaag. Daar staat Jezus tegenover Pilatus. Pilatus is de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer, de bevelhebber van het bezettingsleger, iemand die staat in de lijn van de beesten uit de droom van Daniel. Jezus is die iemand die op een mens lijkt. Iets later in het passieverhaal van Johannes toont Pilatus de gegeselde en bespotte Jezus aan het volk en zegt dan: “ziehier, de mens”. Ecce homo.

Ook die chaos en kosmos komen terug in de evangelie-lezing van vandaag. Jezus zegt namelijk dat zijn koningschap niet van deze wereld is. Letterlijk staat er in het Grieks ‘uit deze kosmos’ ,uit deze ordening. ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld’: zijn koningschap past niet in de ordening die gewoon is in de wereld van Pilatus, zijn koningschap past niet in een ordening die met macht en onderdrukking te maken heeft.

En nu wordt die overgang van enkelvoud naar meervoud in de uitleg van de droom van Daniel van belang. Jezus staat daar niet alleen voor zichzelf, hij staat daar voor alle christenen. Hij is koning, hij gaat respectvol om met mensen, hij is bezig te werken aan een barmhartige samenleving, aan een kosmos die Gods goedkeuring kan wegdragen. Zo zijn wij koningen, moeten wij respectvol omgaan met mensen, werken aan een barmhartige samenleving.

Door de maar voortdurende corona-crisis en door alle discussies over welke maatregelen wel en welke niet, komt in alle scherpte naar voren of wij die overgang in de uitleg van de droom van enkelvoud naar meervoud willen maken, of we ons willen aansluiten bij die mens die op de wolken van de hemel verschijnt met alle consequenties van dien.

Berkenboom (2)

Boom bij Taborkapel verwijderd

Afgelopen vrijdag, 19 november, is de Betula (berkenboom) bij de Taborkapel verwijderd.

Waarom moest de boom weg?

Hij was ziek (hartrot) en dus gevaarlijk.
Hij vertoonde aftakeling en regelmatig vielen er dode takken naar beneden. Ook  veroorzaakte de boom met zijn wortelgroei, regelmatig verstoppingen in het riool.

 

Er wordt uiteraard een nieuwe boom (geen berk) voor terug geplant, met een ander wortelgestel.

Parochie-van-de-toekomst2

Eenheid in Verscheidenheid: De bijeenkomst op dinsdag 7 december a.s. uitgesteld i.v.m. de coronapandemie.

Informatieavond uitgesteld

De aangekondigde informatieavond over de toekomst van de parochie wordt uitgesteld naar begin volgend jaar.

Door de toename van het aantal coronabesmettingen en de aanscherping van de maatregelen vindt het parochiebestuur het niet verantwoord om deze bijeenkomst door te laten gaan.

Op de bijeenkomst zou het parochiebestuur ingaan op suggesties en ideeën van parochianen die bij de bijeenkomst van 19 oktober aanwezig waren. Het parochiebestuur en een speciale werkgroep werken ondertussen hard door aan plannen om de parochie vitaler te maken.
Groenestraatkerk_RedWednesday

Groenestraatskerk wordt voor één dag rood

De kerk aan de Groenestraat in Nijmegen wordt woensdag 24 november 2021 ’s avonds rood aangelicht. Net als honderden andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland doet de kerk mee aan de actie #RedWednesday. Met deze actie vraagt de parochie Heilige Drie-eenheid samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van met name de christenen. 

De parochie Heilige Drie-eenheid doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht op vrijheid van godsdienst. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen. Christenen, in veel landen een minderheid, hebben hier in het bijzonder mee te maken.

Hoewel er ook lichtpuntjes zijn, is Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, bezorgd over de tendens: “Wat het betekent om geen godsdienstvrijheid te hebben, ervaren veel mensen elders in de wereld dagelijks. Voor ons, in een land met grote vrijheden, is het nauwelijks voorstelbaar wat het ontbreken van dit mensenrecht met hen doet. Door de coronapandemie zijn we in Nederland nu minder vrij geweest dan we gewend zijn; misschien dat we hun lijden daardoor iets beter kunnen begrijpen. Laat het een impuls te zijn om ons voor wereldwijde godsdienstvrijheid in te zetten!”

In 2020 werden met #RedWednesday® ruim 400 miljoen mensen bewust gemaakt van de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven. Met #RedWednesday roept Kerk in Nood op tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Het pastorale team van de lokale parochie vindt het belangrijk dat de Groenestraatskerk meedoet met #RedWednesday. 

Ook wordt in deze kerk een Vesperdienst gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. Deze begint woensdag 24 november om 19.00 uur. Om 19.30 uur volgt een online mini-conferentie waarbij deelnemers aan @RedWednesday® in heel Nederland met elkaar in verbinding worden gesteld.

Over de kerk: De Groenestraatkerk heet officieel de Heilige Antonius van Padua-Sint Annakerk. De kerktoren van 56 meter (na de toren van de Stevenskerk de hoogste kerktoren van Nijmegen) is een belangrijk herkenningspunt in de wijken Hazenkamp en Willemskwartier. Tot de parochie Heilige Drie-eenheid behoort een groot deel van Nijmegen (Nijmegen-Midden en -Zuid), Heilig Landstichting, Berg en Dal en Malden.

Kijk voor meer informatie RedWednesday en over de wereldwijde situatie en de ontwikkelingen ten aanzien van godsdienstvrijheid op redwednesday.nl 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.