ontmoetingskerk

Zaterdagavondviering 18.30 uur via YouTube kanaal Ontmoetingskerk

Op zaterdagavond om 18.30 uur vindt er in onze parochie Heilige Drie-eenheid een viering plaats in de Ontmoetingskerk in Nijmegen.

U kunt deze viering live bekijken of op een later tijdstip bekijken/terug kijken via internet (-tv).
De link naar het kanaal van de vieringen van de Ontmoetingskerk is: https://www.youtube.com/channel/UCbaYM8QY5iXXB9QIzS3610Q
Meer informatie vindt u ook op de locatiepagina van de Ontmoetingskerk.

waar woont hij 2

Overweging, 17 januari, 2e zondag door het jaar 2021 B door pastoor Jacques Grubben.

‘Het is weer groen’, zei een van onze priesterdocenten op het seminarie, ieder jaar weer, bij de eerste Mis na de Doop van de Heer. We horen dat ‘God langs komt’. Dat is op zijn Brabants gezegd, dat Hij op bezoek komt. Echter goed beschouwd staat er, dat Hij voorbij gaat. Dat gebeurt zowel als Hij de profeet Samuël roept alsook in het voorbijgaan van Johannes de Doper en zijn leerlingen. ‘Zie het Lam Gods’ wordt er gezegd en twee van zijn leerlingen volgen Hem. In beide gevallen, bij de profeet Samuël en bij de latere apostelen Andreas en Johannes, willen ze God beter leren kennen en zijn bedoelingen achterhalen. De ene keer met de woorden ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert’ en de andere maal met ‘Rabbi of Meester, waar houdt Gij U op?’ Ze worden als het ware aangetrokken als door een magneet. En ze willen door Hem bij de hand genomen en of geïnspireerd worden. Of met de woorden van Thomas van Kempen (15e eeuw) ‘Trek mij mee, opdat ik enthousiaster achter U aan kan snellen.’ En dat mag ook voor ons gelden. De Heer roept ons om Hem te volgen en om deel uit te maken van de gemeenschap van de wereldwijde Kerk. Laten we omzien naar de lezingen van deze zondag…

  • het eerste boek Samuel (3, 3b-10, 19) gaat over de roeping van Samuël;
  • de eerste brief van de apostel Paulus (6, 13c-15a, 17-20) bespreekt de betekenis van het lid zijn van het lichaam van Christus, de Kerk;
  • en het Evangelie volgens Johannes (1, 35-42) gaat over het volgen van het Lam van God.

‘De lamp van God was nog niet gedoofd’ staat er bij de profeet Samuël. Het is de tijd van de door God verworpen koning Saul en er zal een nieuwe koning komen, David. Als de jonge Samuël zich te rusten legt bij het Allerheiligste, de Ark van God, dan is het donker. In die zin kunnen we het ‘nog niet gedoofd’ zijn verstaan. Maar deze woorden kunnen we kunnen betekenen dat er een verminderde mate van geloof of beter gezegd ongeloof bestaat in Israël. En tenslotte ook nog dat God mededogen heeft met zijn volk en de kwijnende vlaspit niet dooft. De naam Samuël verwijst naar het geloven in God. De Hebreeuwse woorden Samu en El kunnen vertaald worden met het ‘horen naar God’. Ze vertellen ons iets over zijn toekomstige rol als boodschapper van God die al naar gelang de Geest hem ingeeft, handelt. En dan ‘komt God langs’ maar de jonge Samuël weet niet wie het is die hem roept. De priester Eli beseft dat ook niet direct en pas bij de derde keer valt het kwartje bij hem. Dat zegt iets over de verstoorde relatie tussen God en zijn volk en over Gods mededogen met Hen, ‘de lamp van God is nog niet gedoofd.’ Eli adviseert nu de jongen om, mocht de Heer hem weer roepen, te antwoorden met ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ In vervolg van zijn leven wordt Samuël steeds meer met Gods Geest vervuld. Hij wordt voorbereidt op de taak die hem wacht, het handelen in Zijn naam. Als God roept, op unieke wijze, dan wordt ook aan ons gevraagd om, net als Samuel, te horen naar of open te staan voor Hem. Om te luisteren naar wat de Geest zegt, om samen op weg te gaan en te ontdekken wat er van ons gevraagd wordt. Ons antwoord mag dan, met de woorden van de psalm 40, zijn: ‘Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen’ …

Johannes de Doper doopt met het water van de Jordaan. Het is een Doopsel van bekering. Hij nodigt mensen uit om zich om te keren naar God en vandaar uit met vertrouwen met Hem op weg te gaan. Zijn leerlingen zijn bij hem als ‘Jezus langs komt’. Hij zegt: ‘Zie het Lam van God’. Dat betekent zoveel als, dit is de Messias. De uitspraak ‘Lam van God’ verwijst terug naar de bevrijdende uittocht uit Egypte. Tegelijkertijd wijst zij ook vooruit naar het bevrijdende handelen van Jezus in zijn Passie. In beide gevallen is het een uitnodiging om door het geloof in God, een nieuwe mens te worden. Tegen deze achtergrond volgen twee van de leerlingen van Johannes de Doper, Jezus. Het zijn Andreas, de broer van Simon Petrus en Johannes, de broer van Jacobus van Zebedeus. Er zijn vier kernwoorden die opvallen in daaropvolgende passage. Allereerst het volgen van de Heer want dat is het wat deze twee doen. Jezus draait zich om en vraagt naar het waarom en of wat ze van Hem verlangen. Hun antwoord is: ‘Rabbi of Meester, waar houdt U zich op? Eigentijds gezegd: Waar woont U? Wij willen U beter leren kennen. Andreas en Johannes gaan met Hem mee en blijven een paar uur bij Hem. De eerstgenoemde gaat daarna op zoek naar zijn broer Simon. Hij vindt hem en vertelt dat ze de Messias gevonden hebben. Daarop volgt, als Simon bij Jezus komt, een naamsverandering. Hij zal voortaan Kefas, dat is rots of Petrus, heten. Wat Johannes doet, weten we niet. Maar ik zou mij kunnen voorstellen dat hij alles, net zoals Maria, de moeder van Jezus, in de stilte van zijn hart bij God brengt. Ook hij heeft gevonden naar wie hij verlangde, de Messias, zoals verder op in het Evangelie zal blijken.

Wij worden in ons leven geroepen tot het geloof in Jezus, de Christus of de Messias. Wij genodigd, om een stap te maken naar Hem, om Hem te volgen en om onze rust te vinden bij Hem. In ons antwoord en ons volgen worden wij, zoals de apostel Paulus het zegt, met Hem verenigt door en in één Geest. Om vanuit Hem, in het dagelijks leven, te gaan vanuit en terug te keren naar Hem. Of zoals Thomas van Kempen al in de 15e eeuw wist: ‘Als U trekt, zie, dan kom ik, zie, dan haast ik mij, snel ik, gloei ik. Maar doet U dat niet, dan snel ik niet, zoek ik niet en voel ik nauwelijks aandrang om U te volgen.’ …AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

blijf in mijn liefde

Week van Gebed voor Eenheid van start op zondag 17 januari, thema: #blijfinmijnliefde

#blijfinmijn­liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evan­ge­lie volgens Johannes (hoofd­stuk 15).

Hij zegt daar tegen zijn dis­ci­pe­len: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan deze liefde delen.

Zusters Grandchamp maakten hand­rei­king voor gebed en li­tur­gie

Zusters uit de oecu­me­nische klooster­ge­meen­schap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de ver­bon­den­heid met Christus als bron van de vrucht van een­heid. Deze ge­meen­schap, die de gebeds­week dit jaar inhou­de­lijk voor­be­reidde, wijdt zich­zelf al sinds haar ontstaan in 1940 aan een­heid en gebed.

Tijdens de Week van gebed voor een­heid bid­den we­reld­wijd miljoenen chris­te­nen mee. Door samen te bid­den wordt de een­heid ervaren. Tege­lijk wordt in het gebed verant­woor­de­lijk­heid genomen voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt in Nederland geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en MissieNeder­land. Lees meer op www.week­van­ge­bed.nl.

   

Tags: 

webinar.1300x700

JongKatholiek lanceert vier nieuwe online catecheseseries! interactief, met alle deelnemers en face2face!

In 2020 organiseerde JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, met succes diverse online catecheseseries die allemaal snel waren volgeboekt, sommige hadden zelfs wachtlijsten.  Na dit introductiesucces heeft JongKatholiek besloten dit eerste kwartaal van 2021 vier nieuwe catechesesessies te lanceren.

JongKatholiek heeft vier onderwerpen, te beginnen met “De harmonie tussen geloof en rede”, over Godsbewijzen van Augustinus en Anselmus. Tweede onderwerp is “(over)leven als Christen”. Jongeren gaan hier in op onderwerpen als lijden, naastenliefde en zo meer aan de hand van Augustinus boek Belijdenissen.

Derde onderwerp is “Liefde en seksualiteit”.  Aan de hand van de Theologie van Paus Johannes Paulus II gaan jongeren in gesprek over liefde, relaties en seksualiteit.  Met het vierde onderwerp gaan de deelnemers in twaalf avonden kennismaken met het denken van Thomas van Aquino. Elk onderwerp is verdeeld over diverse online sessies. De sessies vinden plaats op doordeweekse avonden en de deelname is gratis.

Meer informatie over de online catechese en aanmelding is te vinden op de website van JongKatholiek.

Kerkbalans

Actie Kerkbalans: Steun de parochie. Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook welkom weten in de kerk, dan moeten we er nú voor zorgen dat de kerk toekomst heeft, door zelf het geloof voor te leven en door de eigen parochie financieel mee te ondersteunen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

is het thema voor de Actie Kerkbalans 2021. We zouden echter ook kunnen vragen

Geef je om je kerk?

En we denken hierbij niet alleen aan de gebouwen maar met name aan de kerkgemeenschap. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Zeker in de actuele, moeilijke tijd met corona hebben we elkaar en de kerk nog harder nodig.

Hierbij past de visie voor de komende jaren die het pastorale team samen met het parochiebestuur, vrijwilligers en betrokken parochianen aan het ontwikkelen is. Door corona is dit proces wat vertraagd maar U hoort hier binnenkort meer over. Wij zijn immers samen parochie en worden gevraagd om er samen de schouders onder te (blijven) zetten…

Dit jaar houden we de Actie Kerkbalans ter ondersteuning van onze parochie Heilige Drie-eenheid in de periode van 16 tot 30 januari. De Kerk krijgt géén subsidie. Onderhoud en energie van de gebouwen, de koffie maar ook het (pastorale) personeel en de maatschappelijke projecten kosten veel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans!

Met uw steun en bijdragen kunnen we samen een betrokken en vitale kerkgemeenschap zijn en blijven, waarin het pastorale team aanspreekbaar is en haar energie kan aanwenden voor het welzijn van de parochiegemeenschap. We kunnen hierdoor vanuit ons prachtige geloof en van daaruit er voor elkaar te zijn, een gemeenschap zijn om te vieren, hulp en troost te vinden in de moeilijke momenten in het leven alsook een ‘plek’ om de vreugdevolle gebeurtenissen in ons leven met elkaar te delen. Om hieraan invulling te kunnen blijven geven is uw financiële steun onontbeerlijk! Voor een inzicht in de kosten en het resultaat van onze parochie verwijzen wij u naar het financieel overzicht van 2019 (Uitgaven parochie h3eenheid 2019). Doordat we in 2020 sterk belemmerd zijn door corona is de prognose van het resultaat somber en hopen we op extra aandacht.

Het is jaarlijks een grote opgave om de uitgaven in balans te brengen met de inkomsten. Helaas is dit al enkele jaren niet meer realiseerbaar geweest. Willen we werkelijk de continuïteit waarborgen en de parochie voorzien van een vernieuwde vitaliteit dan dienen we ook echt kritisch te kijken naar hoe we als parochie, in de nabije en verdere toekomst, dienstbaar kunnen blijven aan onze doelstellingen! Ook bij u als parochiaan (!) ligt hier een taak om naar mogelijkheid uw steun te uiten. Wij rekenen op ruimhartige bijdragen…

Geef voor uw parochie; zij is het meer dan waard! Alle gevers en vrijwilligers dank voor uw bijdragen en steun.

Jos Verstegen, penningmeester
Jacques Grubben, pastoor

Aanbevelingsbrief van Mgr. Gerard de Korte, de bisschop wil alle katholieken van het bisdom vragen e komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen Mgr. G. de Korte roept op om Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen

Het algemene bankrekeningnummer van de parochie is:

Heilige Drie-Eenheid:                                                                  NL14 RABO 0105 1026 01

Voor uw bijdrage aan de Kerkbalans staan ook volgende nummers ter beschikking:

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Lourdes:                                    NL64 INGB 0000 8449 99

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Groenestraat:                            NL53 INGB 0001 0222 22

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL75 INGB 0000 9296 76

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL28 RABO 0119 4005 37

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Malden:                                      NL18 RABO 0131 6014 74

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL37 ABNA 0453 4213 50

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL43 INGB 0001 4137 00

Heilige Drie-Eenheid,  loc H. Landstichting en Berg en Dal: NL94 ABNA 0236 5546 11

 

2019-05-meimaand-kaarsjes-3-749x999

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse regering en van de kerkelijke overheden mogen er geen publiek toegankelijke vieringen in onze kerken worden gehouden, zie hiervoor  elders op deze website. Maar zoveel mogelijk blijven kapellen ook open voor gebed en het branden van een kaarsje op zijn tijd:

zondagen

Grot Lourdeskerk 11:30-12:30 uur

Mariakapel Groenestraatkerk 10:00-17:00 uur

Kapel Berg en Dal 10:00-14:00 uur

Ontmoetingskerk, Cenakelkerk H.Landstichting, Kapel Malden, Kapel Sacramentijnen: 11:00-12:00 uur

doordeweeks

Mariakapel Groenestraatkerk 10:00-17:00 uur

Mariakapel Dukenburg, Kapel Malden, Kapel Sacramentijnen: 10:00-11:00 uur

Iedereen die een kerk of kapel betreedt, wordt gevraagd om minstens 1,5 meter afstand tot de ander te bewaren. De tijden kunnen veranderen; houdt de website in de gaten: www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl en www.ontmoetingskerk.net

 

Bisschop-de-Korte-bij-raam-e1585052390380

Vijfde Woord ter bemoediging van onze bisschop Mgr. G. de Korte met aandacht voor het onderwerp: ONS DOOPSEL EN VERANTWOORDELIJKHEID

Beste broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben wij met het feest van de Doop van de Heer, liturgisch gezien, de Kersttijd afgesloten. De kerstversieringen in kerken en huizen worden opgeruimd. De kerststal kan weer naar zolder. Het Evangelie van zondag maakte duidelijk dat wij met Kerstmis niet zomaar een geboorte hebben gevierd. Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Hij aangewezen als de welbeminde Zoon. In Christus zoekt de Vader ons op. Teken van goddelijke solidariteit.

Ook wij zijn gedoopt. Op ieder van ons heeft God zijn hand gelegd. Hij geeft ons kracht om als verantwoordelijke christenen te leven juist ook in deze nare en spannende tijd. Op wat langere termijn lijkt er licht aan de horizon te schijnen. Maar de komende maanden  worden nog lastig. Wij moeten nog even de woestijn accepteren voordat er meer vrijheid en spontaniteit in het beloofde land mogelijk zal worden .

Levensvernieuwing
Het Evangelie bracht ons zondag opnieuw naar de Jordaan. Johannes de Doper heeft daar een massale doopbeweging op gang gebracht. Aan de oevers van de rivier spreekt hij mensen aan en daagt hen uit om hun leven nog eens goed te overwegen. Mensen moeten zich laten dopen als een uiterlijk teken van innerlijke reiniging. Want er staan grote dingen te gebeuren. De Messias is op komst. Johannes is er diep van overtuigd dat een bekering van het hart nodig is. Hij heeft met een scherpe blik om zich heen gekeken. Hij kent de wereld en hij kent het hart van ons mensen. Hij ziet het krabben en het klauwen. Hij ziet het onrecht en de onvrede. Er is zoveel dat het verbond met God weerspreekt.

Wanneer Johannes vandaag zou hebben geleefd dan zou hij ongetwijfeld wijzen naar oorlogsgebieden in Jemen en Ethiopië. Maar ook naar de 80 miljoen vluchtelingen die te vaak aan hun lot worden overgelaten. Maar ook dichter bij huis zou Johannes kunnen wijzen op onze eigen jaloezie, op onze zucht om de eerste te willen zijn; onze roddel en achterklap. Kijk maar, zegt Johannes, kijk in de spiegel en ontdek jezelf. Daarom klinkt die oproep tot ommekeer en levensvernieuwing. De doop is daarvan een teken. Water zuivert en kan zo een teken zijn van een nieuwe start.

Doop van Jezus: solidariteit met falende mensen
In het Evangelie lezen wij dat ook Jezus zich meldt bij Johannes. En Hij stelt een opvallende daad. Hij daalt af in het doopwater en laat zich door de Doper dopen. Op het eerste gezicht is dat vreemd en verwonderlijk. Want Jezus heeft toch geen bekering nodig. Hij is bij uitstek de Rechtvaardige die helemaal open is voor God en voor de mensen. En toch daalt hij af in het water van de Jordaan. Christus wordt zo helemaal één met ons. Midden onder zondaars en bedelaars neemt Hij plaats. De ene Rechtvaardige verklaart zich solidair met falende en liefdeloze mensen. Niet alleen op het kruis van Golgotha, maar ook al bij het afdalen in de Jordaan. Hij die geen doopsel van bekering nodig heeft, verbindt zich met allen die dat doopsel wel nodig hebben. Het gaat om een vrijwillige zelfgave die heel het openbare leven van Christus zal bepalen en die een hoogtepunt krijgt op het kruis, tot onze verzoening.

Als Jezus het doopsel ontvangt, krijgen wij een doorkijk op wie Hij is. De veelgeliefde Zoon van de Vader. God zoekt ons op. In Christus toont de Vader hoezeer Hij van ons houdt en ons nabij wil zijn. Jezus onthult Gods zachtmoedigheid en geduld; zijn verzoenende liefde. De contouren van het optreden van de Heer vinden wij terug bij de profeet Jesaja. Jezus roept niet en schreeuwt niet. Als de Barmhartige breekt Hij het geknakte riet niet, noch dooft Hij de kwijnende pit. Geknakt riet en een dovende pit zijn treffende beelden voor de situatie van ons mensen. Ons bestaan is immers gebroken. Wij verlangen naar geluk en vrede maar niet zelden leeft er onvrede in ons hart. Wij zijn kleine, broze mensen die kwetsbaar leven voor Gods aangezicht. Bij die stand van zaken komt Christus bij ons staan. Niet verwijtend maar solidair; niet verstotend maar vol aanvaarding. De geschonden mens wordt genezen, de schuldige mens ontvangt vergeving en de hulpeloze mens ontvangt nieuw levensmoed.

Ons eigen doopsel
Wij zijn ook gedoopt. Wij ontvingen niet het doopsel van Johannes. Wij zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. God heeft op ieder van ons zijn hand gelegd. Ons eigen doopsel wil meer zijn dan een etiket, meer dan een ritueel. Als het goed is, valt dat ook te zien aan onze manier van samenleven met God en met elkaar. Wij zijn geroepen om Gods liefde te delen met elkaar. Johannes doopt met water; Christus doopt ons met de Geest. En dat is, hopelijk, niet alleen een vrome kreet. Christus schenkt ons de Geest als Helper en Trooster. Juist in deze lastige dagen kunnen wij de hulp en de troost van de Heer natuurlijk ontzettend goed gebruiken. Wij blijven geroepen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze Kerk. Door de coronacrisis spreken wij daar minder over maar de inzet voor een missionaire Kerk blijft actueel. Gods Geest maakt ons hopelijk creatief om wegen te vinden om het Evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde in Christus te delen met ons tijdgenoten.

U weet dat ik mij zorgen maak over het gebrek aan hoffelijkheid en de toename van de verharding in ons samenleving. Met afschuw hebben de meesten van ons afgelopen week gekeken naar de beelden uit Washington. Christenen zouden aan de verharding niet mee moeten doen. Niet alleen uit beschaving maar juist ook geïnspireerd door ons geloof. Ieder mens is een schepsel van God en heeft daardoor een unieke waardigheid. En juist in een gepolariseerde samenleving zijn christenen geroepen om het bonum commune, het algemeen welzijn te dienen. Laten wij vooral zoeken naar wat ons verbindt en in onderlinge samenwerking de noden van onze tijd bij de horens vatten.

Woestijn en beloofd land
Ik schrijf dit Woord ter bemoediging midden in de tweede lockdown. Doordat het vaccinatieprogramma is opgestart, lijkt er op langere termijn licht aan het einde van de tunnel te schijnen. Maar op korte termijn staan de meeste seinen nog op rood. De besmettingen blijven veel te hoog en de druk op de zorg is nog steeds zeer groot. In Bijbelse termen zijn wij  voorlopig nog in de woestijn. Juist nu moeten wij als christenen onze verantwoordelijkheid nemen en alles doen om het aantal besmettingen in te dammen. In de huidige omstandigheden zijn geduld, uithoudingsvermogen en veerkracht belangrijke waarden. In kracht van de troostende en helpende Geest van de Heer is er veel mogelijk.

Laten wij er zijn voor elkaar, juist ook voor mensen die in deze tijd extra eenzaam zijn. Een klein gebaar van humaniteit kan vaak het verschil maken. Een glimlach, een brief, een mail, een telefoontje, een klein cadeau of een mooie bos bloemen. Het is vaak een kleine moeite maar geeft groot plezier. Wij allen zijn kleine en kwetsbare mensen. Ons leven is geschonden en broos. Maar de Trooster en Helper kan ons bemoedigen en sterk maken. Laten wij volhouden. Nog even de woestijn accepteren voordat er hopelijk meer vrijheid en spontaniteit in het beloofde land mogelijk zal zijn.

Mgr. dr. Gerard de Korte
bisschop van ’s-Hertogenbosch

 

 

20201224_185251867_iOS foto Bart Bossers

Online vieringen Cenakelkerk en huiszegen

Gedurende de lockdown zijn er geen diensten met mensen in de kerk. Onze vieringen worden op zondagmorgen via YouTube live uitgezonden.

Deze maand kunt u de volgende vieringen in de Cenakelkerk op die manier live volgen:

  • zondag 10 januari 11.00 uur: Feest van de Doop van de Heer
  • zondag 17 januari 11.00 uur
  • zondag 24 januari 11.00 uur
  • zondag 31 januari 11.00 uur

Klik hier om te kijken. Via deze link kunt u ook de vieringen van de afgelopen tijd terugkijken.

 

Huiszegen: Christus Mansionem Benedicat

Het is een gewoonte in onze kerk om in het nieuwe jaar krijtjes te zegenen die je mee kunt nemen om een bordje bij je voordeur te maken, zoals we dat ook altijd op de deuren van onze kerk doen. De krijtjes die tijdens de mis op zondag 3 januari gewijd zijn liggen nu in de plastic box bij de voordeur van het parochiecentrum. Daar kunt u een krijtje halen om daarmee een bordje te maken bij uw voordeur en uw huis te zegenen.

Tevens vindt u in deze box de misboekjes voor de aankomende zondagen.

Heer onze God,
aan u behoren tijd en eeuwigheid.
Gij zijt de oorsprong van al wat geschapen is.
Wij wijden U dit jaar toe.
Moge het een jaar van genade zijn.
Wees steeds bij ons.
Zegen ons leven en onze woning.
Geef ons onderlinge liefde 
en laat ons thuiskomen bij U.
Amen.

Doopkapel DSC00118 (2)

Preek voor het feest van de doop van de Heer 2021   Cenakelkerk

Preek voor het feest van de doop van de Heer 2021                              Herwi Rikhof

1 Joh. 5,1-9 / Mc. 1,7-11

 

Nee het was geen antireligieuze censuur. De afgelopen zondag keek ik naar een Engelse documentaire in Het uur van de wolf over de dirigent Bernard Haitink. Deze vertelde hoe hij altijd te werk ging en dat hij dat ook zijn studenten meegaf: beginnen bij de partituur te bestuderen en ‘if the Holy Spirit comes loose…’ (‘als dan de Heilige Geest losbarst…’) dan gebeurt het. Ik vond dat een opmerkelijke uitspraak. Ik wist niet dat Haitink gelovig was en de interviewer ging er ook niet op door. Maar nog opmerkelijker vond ik de vertaling in de ondertiteling: ‘als je de geest krijgt’ en geest met een kleine letter. Duidelijk een verkeerde vertaling van ‘Holy Spirit’. Ik heb een mail gestuurd naar de redactie van Het uur van de wolf met de vraag of het een foutje was of antireligieuze censuur. Het antwoord kwam nog diezelfde dag: die zin was niet vanuit antireligieuze opzet vertaald: ze hadden geprobeerd zo goed mogelijk te vertalen.

Een tamelijk onbevredigende reactie, omdat elke vertaling natuurlijk een poging is zo goed mogelijk weer te geven wat in die andere taal gezegd wordt. Dat is wat vertalen is. Of een vertaling correct is of niet is, een heel andere kwestie. En hier gaat het om een verkeerde vertaling, waarbij alle religieuze betekenissen verdwenen zijn. Wanneer een vertaler niet weet wat een term betekent, dan is het toch gewoon om woordenboeken of zo te raadplegen. Ik doe dat zelf vaak genoeg, ook om te kijken of er betekenissen zijn die ik niet weet.

Het gaat hier niet alleen om een woordje wel of niet goed vertalen, maar om wat het betekent en wat er gebeurt wanneer je een term die duidelijk religieus is, niet religieus vertaalt. Blijkbaar is voor Haitink dat proces van creativiteit iets religieus en heeft dat noemen van de heilige Geest ook te maken het verwonderlijke, verbazingwekkende en ook wel ongrijpbare van dat creatieve proces. Haitink verbaast zich in de documentaire er ook over dat hij maar wat zwaait en dat er dan prachtige muziek ontstaat.

Die verkeerde vertaling viel mij misschien ook wel op omdat ik weet hoe ingewikkeld en gecompliceerd een verwijzing naar de werkzaamheid van de Heilige Geest is. Wanneer er geen lockdown geweest zou zijn, zouden vanmiddag een twaalftal jongeren uit onze parochie gevormd zijn, zou de vormheer hen hier gezalfd hebben. Wij hebben in onze kerk een mooie traditie dat het vormsel plaats vindt op het feest van de doop van de Heer, omdat we op dat feest herdenken dat Jezus gedoopt is, dat hij gezalfd wordt met de heilige Geest en door de stem uit de hemel mijn Zoon genoemd wordt. De vormelingen komen dan ook naar voren met hun doopkaars, om aan te geven dat het vormsel bij de doop hoort, dat een christen niet alleen met water is gedoopt maar ook met de heilige Geest, zoals Johannes de Doper dat in het evangelie van vandaag formuleert.

In het evangelie van Marcus dat we dit jaar lezen draait Jezus zich midden in dat evangelie als het ware om en vraagt aan zijn leerlingen: wie zeggen jullie dat ik ben. Petrus antwoordt dan: de Christus, de Messias, de met de heilige Geest gezalfde. En wanneer Jezus dan uitlegt wat dat betekent, dat hij moet lijden en moet sterven, komt diezelfde Petrus in opstand: die interpretatie, invulling van Christus, Messias, van de met de Geest gezalfde, staat hem niet aan. Marcus maakt hier duidelijk dat dat gezalfd zijn met de heilige Geest geen eenvoudige, duidelijke zaak is, maar controverses oproept. In alle evangelies is dat terug te vinden. Jezus mag dan wel de Christus zijn, of zichzelf zo beschouwen, anderen, Farizeeën, Schriftgeleerden, hoge autoriteiten, doen dat niet en weer anderen, zijn leerlingen, geven aan die titel Christus een andere interpretatie aan dan Jezus. Of iets de werkzaamheid van de heilige Geest is, is niet altijd duidelijk, of misschien moet je zeggen is altijd niet duidelijk. Altijd moeten we ons afvragen of dit wel of niet de werkzaamheid van de heilige Geest is, of dit wel of niet een vrucht van de heilige Geest is. Dat moeten we, omdat die werkzaamheid een werkzaamheid in onze geschiedenis, in onze maatschappij, in ons leven is.

Wat in onze geschiedenis, maatschappij, leven gebeurt, is altijd dubbelzinnig. Dat hebben we deze week op een onthutsende manier kunnen zien bij de bestorming van het Capitool in Washington. Wat voor sommigen als een opstand tegen de dictatuur van corrupte politici was, was voor anderen – de meesten – een uiting van terrorisme. De aanvallers droegen heel wat symbolen mee, waaronder ook christelijke. De mensen die die christelijke symbolen meedroegen, zagen deze aanval als een soort kruistocht, maar andere christenen – een meerderheid – hebben dit geweld veroordeeld.

In de voorbereiding op het vormsel besteden we altijd aandacht aan de heilige Geest, aan de werkzaamheid van de Geest, aan de vruchten van die werkzaamheid, precies om die jongeren gevoelig te maken voor het ingewikkelde en gecompliceerde van die werkzaamheid. Allereerst dat die werkzaamheid er is en vervolgens dat je moet leren een onderscheid te maken tussen de werkzaamheid van de heilige Geest en van andere geesten. Omdat we dit jaar vanwege de corona niet ons gewone traject konden doen, hebben we een paar keer deze kerk gebruikt om die werkzaamheid wat tastbaar te maken en om dat onderscheiden een beetje in te oefenen. De verhalen die hier in de kerk afgebeeld staan, staan hier afgebeeld omdat in elk verhaal de werkzaamheid van de heilige Geest te zien is. Piet Gerrits heeft voor alle duidelijkheid boven elke afbeelding een tekst geschilderd waarin de Geest genoemd wordt.

Die verhalen zijn een selectie, maar wel een selectie die je kan helpen in dat waarnemen van de werkzaamheid van de heilige Geest nu en in dat proces van onderscheiden. Niet omdat die verhalen één op één betrekking hebben op ons en op onze situatie, maar omdat die verhalen als het ware boven zichzelf uit stijgen. In elk verhaal zit een element dat voor ons relevant is. Op tweede kerstdag heb ik gewezen naar Stefanus en wat hij voor ons inhoudt. Vandaag kijk ik naar de andere kant en zie daar Petrus in discussie met Simon de Magiër die denkt dat je de werkzaamheid van de heilige Geest kunt kopen. Een discussie die eeuwenlang toegespitst is geweest op het kopen van kerkelijke ambten: simonie. Maar in onze situatie wordt die discussie fundamenteler, omdat we zo gewend zijn veel of zelfs alles in economische termen uit te drukken. Marktwerking is dan het toverwoord. Door de coronacrisis zijn daar kanttekeningen bij geplaatst en meer dan kanttekeningen. Die discussie daar helpt ons in onze huidige situatie onderscheid te maken en te kiezen welke werking we de werking van de heilige Geest vinden. Marktwerking of toch liever niet?

In de absis van de doopkapel heeft Piet Gerrits het verhaal dat we vandaag hebben gehoord geschilderd: Jezus die door Johannes gedoopt wordt. Hij heeft ook op de zijwand die je ziet als je binnen komt, de Geest geschilderd als rustend op Jezus. De zalving met de Geest is iets dat blijft. De vraag naar dat onderscheid, wat is werking van de heilige Geest of niet ook.

Die vertaling in de documentaire was fout, maar wel een hele leerzame fout.

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.