Overweging 18e zondag 2020 A van 2 augustus door pastoor Jacques Grubben

Als ik aan een goed doel denk, dan denk ik niet allereerst aan de bekende Nederlandse band ‘Het goede doel’ uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nee, ik denk dan aan de financiële adoptie van kinderen in de 3e wereld door mijn moeder. Later heb ik dit goede doel van haar overgenomen door het ondersteunen van deze kinderen bij betrouwbare organisaties. De correspondentie en het gebed met en voor deze kinderen was in een woord, hartverwarmend. En ook zo hard nodig. Sommige jongens onder hen wilden zelfs  priester worden en dat raakte mij diep. Goede doelen zijn er in alle soorten en maten: kerkelijk en of maatschappelijk, regionaal, nationaal of internationaal. Belangrijk naast de inhoud van het doel als eerste, is de vorm waarin de steun wordt gegeven en de manier waarop er aandacht wordt gevraagd. Echter waarom zouden wij een goed doel ondersteunen? Nou gewoon, omdat er ook in de Schrift al gevraagd wordt om ‘tienden’ te geven en wie deelt, zo weet ik uit eigen ervaring, komt zelf nooit te kort. Maar dit alles mag wel oprecht zijn en niet zoiets als het ‘afkopen’ van je geweten. Met het ondersteunen van een goed doel gloort er licht aan de horizon voor een ander. En biedt je hoop en perspectief voor de toekomst. Ben je een ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’, zoals de woorden van dit bekende lied ons laten weten. Zo hebben we dat ook in onze parochie kunnen ervaren in de tijd dat kerken gesloten waren vanwege Corona. Een gebed bidden of een kaarsje aansteken voor een ander, een kaartje sturen en of een telefoontje plegen naar, brachten licht in de eenzaamheid, het onbegrip en het daarbij horende verdriet…

Wat vertellen de lezingen ons deze zondag:

  • de profeet Jesaja (55, 1-3) spreekt over God die de dorst en de honger van mensen stilt;
  • de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen (8, 37-39) gaat over het feit dat werkelijk niets ons kan scheiden van de liefde van Christus;
  • en het Evangelie volgens Mattheüs (14, 13-21) handelt tenslotte over de eerste wonderbare broodvermenigvuldiging van Jezus.

Gods goede doel is, zo zouden we het misschien mogen zeggen bij monde van de profeet Jesaja, het mededogen hebben met de mensen gewoonweg omdat Hij van ons houdt. ‘Kom naar het water en les je dorst. Kom en drink melk en wijn, eet brood en je hoeft niets te betalen.’ Dat zal ons mensen van deze tijd wel aanspreken. En nee, er zit geen addertje onder het gras want iedereen is welkom. Of het zou zo moeten zijn dat je de uitnodiging tot het geloof in Hem als het bekende addertje beschouwt. Maar dat is het niet omdat het geloven in God je vrij staat. Desalniettemin hebben Gods woorden eeuwigheidswaarde of in consumptieve termen vertaald, stillen ze de innerlijke of geestelijke dorst en honger. Mensen hebben dat door de eeuwen steeds weer ervaren in tijden van voor – en tegenspoed. Misschien zijn er onder ons die dit in de afgelopen maanden zelf hebben ontdekt. Gods woorden en sacramenten en of de aanwezigheid van een biddende en zorgende gemeenschap waren voor hen als een licht dat hen aanstootte in de morgen…

Jezus gaat in het Evangelie met zijn leerlingen en in hun kielzog een grote groep van mensen naar een eenzame plek. Er is sprake van een grote geestelijke en lichamelijke honger. Het volk, 5000 mannen exclusief de aanwezige vrouwen en kinderen, zijn als ‘schapen zonder herder’. Jezus voedt hen met zijn woorden over zijn Vader en geeft hun leven perspectief en zin. Tegelijkertijd geneest Hij de zieken. Door dit alles betoont Hij hen mededogen. En alsof dit nog niet genoeg is verzoekt Hij zijn apostelen om hen te eten te geven. Jezus doet een beroep op hun creativiteit of beter gezegd op hun vertrouwen in Hem. Een kleine inventarisatie door de apostel Andreas, levert slechts twee visjes en vijf broden op. En voor de 200 denariën brood kopen is ook al niet genoeg. Hoe nu verder? De les die Jezus hen en ons wil leren is het hebben van mededogen want dan is er zo veel meer mogelijk. Het is een vertrouwen stellen in God om samen met Hem zijn goede bedoelingen waar te maken. En als je vertrouwen hebt dan wordt dat niet beschaamd zoals blijkt uit de wonderbare broodvermenigvuldiging. Iedereen is welkom bij dit gebaar van overgrote liefde. Hij stilt hun en onze honger en lest hun en onze dorst. God heeft dit al eerder laten zien door het uitdelen van het manna bij de doortocht van het volk Israël in de woestijn. Jezus geeft in ‘onze woestijn van het leven’ in woord en daad zichzelf voor ons, De wonderbare broodvermenigvuldiging is een voorafschaduwing hiervan. Hij dankt, zegent, deelt zichzelf uit en verzamelt ons niet alleen in het vieren van Eucharistie maar altijd weer. Dit mag ons eigen goede doel zijn. Het begint bij het dankbaar zijn voor en het zegenen van alles wat wij ontvangen om het daarna uit te delen met als bedoeling de ander te verrijken.

Ik eindig met een sprekend voorbeeld van een jonge officier uit de Balkan. Hij kreeg in de oorlog in zijn bataljon soldaten met trauma’s te maken. Ze hadden deze opgelopen in de frontlinie toen ze voor hun ogen kameraden hadden zien sterven. In de zeldzame rustpauzes sprak hij met hen hierover. Dat was zijn ‘goede doel’. En zo kwam hij, ook al geloofden velen niet, met hen over God te praten. Op een goed moment stelde hij voor om een gebedsdienst te houden. Dat werd een onvergetelijk moment want God was bij hen …bij ons. De apostel Paulus zegt ons  ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus’. En dat is een waarheid als een koe! …AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Vader, leg in mijn hart de eenvoud, de vroomheid, de liefde en de blijheid van Maria

Augustus is de maand van het gebed tot de Hemelse Vader. We vieren echter ook de ten hemelopname van Maria op 15 augustus. De tekst van deze hymne is HIER te vinden. Het draagt als het ware beide elementen in zich. De woorden zijn echter zo mooi dat het evenzeer als een gebed gebeden kan worden.

Hymne tot de Vader

Vader, leg in mijn hart de eenvoud van Maria. Laat mij altijd klein en arm voor U staan, luisteren naar U zoals zij heeft gedaan. ‘Ja’ zeggen en voor uw Woord open staan.

Vader, leg in mijn hart, de vroomheid van Maria. Laat mij tot U bidden, blij zoals zij, in overgave en innerlijk vrij, zodat uw Geest diep kan spreken in mij.

Vader, leg in mijn hart, de liefde van Maria. Laat mij nooit het kwaad vergelden met kwaad, maar vrede stichten door woord en door daad. Zo wordt uw Kracht in mij sterker dan haat.

Vader, leg in mijn hart, de blijheid van Maria. Laat mij elke nood verwerken tot deugd, en U mijn pijn moedig off’ ren in vreugd, zodat mijn gave uw Hart diep verheugt.

 

JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage augustus 2020 van Zr. Ancilla Martens. Overste Franciscanessen van Etten – Etten-Leur

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, de zondag waarin de Goede Herder centraal staat in het Evangelie, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven. Sindsdien geven de Pausen jaarlijks een speciale boodschap om aspecten van de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven uit te leggen en onder de aandacht te brengen.

Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Vandaar dat we, vanaf  mei 2020 elke maand een nieuw gebed opnemen op onze parochiewebsite. Bidt u mee? Deze maand de bijdrage voor de maand augustus.

pastoor Jacques Grubben pr.   

Augustus 2020 – In de stilte

In de stilte die mij aanraakt

hoor ik uw stem

ik open mij

en luister

voel uw kracht

als Grond van mijn bestaan

gedragen

ik durf op te staan

te gaan

naar waar uw stem mij brengt

bij mensen

verloren in de chaos

van het leven

en wees bij hen

vanuit uw kracht

Ik-zal-er-zijn.

en zij staan op

en gaan uw weg

ik bid

geef anderen

met mij

eenzelfde kracht

er te zijn

voor de ander

verloren in de chaos

van het leven

opdat uw rijk van liefde

groeit in ons

en om ons heen

een wereld van

Liefde, Adem, Licht

Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. kerkbezoek en de toediening van sacramenten versoepelt. Na ampel overleg heeft het pastoraal team van onze parochie, tegen de achtergrond van de vakantieperiode en de mogelijke en toch wel kansrijke aanscherping van de regels na de vakantie, besloten op een aantal punten af te wijken van dat versoepelde beleid:

  • wat betreft de sacramenten volgen wij het beleid van de bisschoppen in zoverre we dat al zelf niet eerder als team hadden besloten;
  • ten aanzien van de registratie houden wij, ondanks de gestelde grens van 100, vast aan de verplichte registratie voor de deelnemers aan de heilige Mis ongeacht de grootte van de kerk en het geregelde bezoek van de heilige Mis in willekeurig welke kerk dan ook in onze parochie.
  • Dus: we blijven wekelijks registreren voor de weekendvieringen via onze website of per telefoon (via secretariaat);
  • voor wat betreft de koren houden we in de vakantieperiode (juli-augustus) vooralsnog vast aan de oude bestaande regeling temeer er in de kerken toch sprake is van een zomerstop. De situatie zal opnieuw bezien worden medio augustus. Dit geldt ook voor de repetities ! De dan aanwezige leden van het PT zullen gezamenlijk daartoe dan een besluit nemen.

Stelt u er prijs op om kennis te nemen van de door de R.K.Kerk goedgekeurde wijzigingen klik op onderstaande link.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.  

Aan: Tieners en jongeren (tot 17 jaar) in onze parochie, het leek er even op dat ons zeilkamp dit jaar niet door kon gaan vanwege het Coronavirus. Maar er is goed nieuws. Er komt toch een (mini)zeilkamp!

Het leek er even op dat ons zeilkamp dit jaar niet door kon gaan vanwege alle maatregelen rondom het Coronavirus. Maar er is goed nieuws, tieners  hoeven vanaf 1 juli geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden en dat maakt het bedenken van een alternatief zeilkamp een stuk gemakkelijker! Er komt dus toch een (mini) zeilkamp!

We gaan met een groep enthousiaste tieners 2 dagen zeilen op de Loosdrechtse Plassen (met een eenvoudige kampeerovernachting) en 2 dagen andere gezellige, sportieve en inspirerende activiteiten ondernemen vanuit Mariënkroon (in Nieuwkuijk). Dit mini-zeilkamp vindt plaats van 17 t/m 20 augustus 2020 en kost € 150,-
Het is een verkorte zeilweek, dus een ideale mogelijkheid om kennis te maken met de zeilsport, met de leiding en de andere tieners. Er is geen maximaal aantal deelnemers, dus vrienden, vriendinnen, broers en zussen (tussen de 12 en 17 jaar) zijn welkom om mee te gaan! Aanmelden kan via de website. Meer informatie over het mini-zeilkamp is te vinden via de website: www.zeilkampnoventus.nl.

In de bijlage vindt u een flyer van het kamp. Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik natuurlijk altijd bereikbaar om die te beantwoorden. Hartelijke groet, en alvast een hele mooie zomer gewenst.

Laura Nieuwlaat – van Dun
Opbouwwerker tiener- en jongerenpastoraat
Bisdom van ‘s-Hertogenbosch

Bekijk de flyer HIER

Jongeren zijn de kerk van de toekomst”, wordt met enige regelmaat gezegd. “En de kerk van vandaag”, voegen wij er vanuit het bisdom er graag aan toe. Jong Bisdom Den Bosch draagt zorg voor de tieners (12-16 jaar) en jongeren (16-30 jaar) in ons bisdom en vraagt je aandacht voor de komende activiteiten.

Jong Bisdom Den Bosch draagt zorg voor de tieners (12-16 jaar) en jongeren (16-30 jaar) in ons bisdom, voor parochies die met deze doelgroep werken en voor andere geïnteresseerden voor het tiener- en jongerenpastoraat.

Naast de gedelegeerde voor jeugd en jongeren, diaken René Lamers, is een aantal personen werkzaam bij Jong Bisdom Den Bosch. Mocht u met één van hen contact op willen nemen voor vragen of een afspraak, dan kunt u hier de contactgegevens vinden.

Jaarprogramma 2020-2021 Jong Bisdom Den Bosch klik hier

Landelijk jongerenwerk – Jong Katholiek
Jong katholiek is een onderdeel van het Secretariaat van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap en valt direct onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie. Het Officium Iuventutis (beleidsorgaan jongerenpastoraat van de bisschoppenconferentie) bestaat uit jongerenwerkers uit heel Nederland, beleidsmedewerker van Jong Katholiek en de bisschop-referent voor jeugd en jongeren, Mgr. Mutsaerts.
Meer informatie over het landelijke katholieke jongerenwerk en aankomende activiteiten kun je vinden via www.jongkatholiek.nl.

Van: Jongeren
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 10:56
Aan: Jongeren
Onderwerp: Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch: Afsluiting van een bijzonder werkjaar én een nieuw jaarprogramma!

Beste betrokkene bij Jong Bisdom Den Bosch,

Hieronder vindt u de maandelijkse jongerennieuwsbrief ter informatie, zoals u van ons gewend bent. Tevens is dit de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere werkjaar! Een ontspannen zomer(vakantie)periode toegewenst en hopelijk tot ziens in het nieuwe werkjaar! Mochten er vragen over het tiener- en/of jongerenwerk bij u leven, stel ze gerust. Hopelijk tot ziens bij Jong Bisdom Den Bosch! Met vriendelijke groet, René, Laura en Ingrid

De zomer staat voor de deur! Wordt dit een periode van rust voor jou? Uitrusten na een drukke periode? Of juist een verlenging van een rustigere periode? Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Na de vakantieperiode zijn we weer terug met een nieuw jaarprogramma, een aantal terugkerende activiteiten, maar ook gloednieuwe activiteiten! Kijk jij alvast mee vooruit? En vooral, zien we jou na de zomer weer? Wij kijken er naar uit!

Jong Bisdom Den Bosch: (Online) Vieren & Ontmoeten
Liturgie vieren in kerken is weer mogelijk.
Op zondag 12 juli ben jij van harte welkom in de parochie van Sint Martinus in Cuijk, waar Mgr. Theo Lamers zal voorgaan in de Eucharistieviering met Jong Bisdom Den Bosch.
Misschien lukt het jou – om wat voor reden dan ook – nog niet de publieke viering met ons mee te vieren.
No worries, je mag óók online aansluiten!
Klik hier voor meer informatie en aanmelden!
Zeilkampen Noventus
Het zeilkamp (Noventus) voor tieners – jongens én meisjes – gaat door, alhoewel in mini-vorm!
Tijdens deze mini-zeilkampen van 17-20 augustus zullen we twee dagen zeilen, en nog twee dagen vullen met andere leuke, sportieve en inspirerende activiteiten.
Ga jij dit als tiener ook meemaken?
Klik hier voor meer informatie en aanmelden of stuur ons even een mailtje!
Blog JBDB
Het team van Jong Bisdom Den Bosch is begonnen met het schrijven van blogs.
Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij blijven met woorden…

“We gaan langzaam terug naar oude schema’s met nieuwe tijden en oude structuren met nieuwe regels”.
“Wat een broederliefde bloeide er gestaag op!” Houden wij dit vast …, klik hier voor de tweede blog.

Youth Pelgrimage Nederland (YPNED)
Youth Pelgrimage Nederland is een gloednieuwe activiteit, door én voor jongeren in Nederland, waarbij geloof en ontmoeting centraal staan.
Op zaterdag 31 oktober 2020 zal de eerste editie van YPNED in Den Bosch zijn.
Zet de datum in je agenda en houd social media in de gaten om te zien wat deze dag jou te bieden heeft!
Jongerenreis Oeganda
Jong Bisdom Den Bosch organiseert een jongerenreis (18+) naar Oeganda in de zomer van 2021!
Want in de ontmoeting met Oeganda ontmoet je God als je er voor open durft te staan. Hij zit in de geur van verbrand houtskool, in de bass van de grote drum, in de wind die langs je gezicht waait, in de ontmoeting met de oude man die bij een hut zit of het jonge kind dat water uit de pomp haalt, Hij spreekt en wijst de weg. Hij vertelt een verhaal dat je diep in je wezen raakt en veranderd. Durf te voelen en durf te luisteren”!
Durf jij mee te gaan?
Stay tuned, na de zomer volgt meer informatie!

Voor in jouw agenda…
Jong Bisdom Den Bosch heeft voor het nieuwe werkjaar (2020-2021) een jaarprogramma gelanceerd.
Noteer jij deze dagen ook in de agenda?
Stay Tuned!
Jong Bisdom Den Bosch (René, Laura en Ingrid)

jongeren@bisdomdenbosch.nl

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer: 06 28581884

www.jbdb.nl / www.jongbisdomdenbosch.nl

Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 Twaalfde Woord ter bemoediging van Mgr. Gerard de Korte.

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantieperiode breekt aan.
En ook het kerkelijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar seizoen. Vanaf half maart heeft de coronapandemie immers het kerkelijk leven in ons bisdom flink
geraakt. Vieringen in gesloten kerken; veel ziekenzorg en uitvaarten maar ook lezingen die werden afgezegd. Bijna alle vergaderingen konden alleen digitaal worden gehouden. Gelukkig heeft
de regering recent versoepelingen kunnen doorvoeren die ook het kerkelijk leven doen opleven.
Als bisschop heb ik pastorale teams, besturen, religieuzen en vele andere gelovigen in de afgelopen maanden willen bemoedigen met pastorale brieven. Bijna iedere week schreef ik een dergelijke brief. Met dit 12de Woord ter bemoediging sluit ik de reeks af. Het nieuwe normaal
wordt waarschijnlijk nooit meer het oude normaal. Maar gelukkig is het virus onder controle en
kan de samenleving weer beter ademhalen. De druk op de ziekenhuizen is sterk verminderd. Er
is veel meer bewegingsvrijheid. Voor de komende tijd moeten wij vooral hopen dat de economische nadelige gevolgen, ook voor de Kerk, tijdelijk zullen zijn.
Feest van de Zoete Moeder
Traditioneel is 7 juli het feest van de Zoete Moeder. In de stad ’s-Hertogenbosch in het bijzonder en binnen ons bisdom in het algemeen. Al eeuwen vertrouwen gelovigen op het gebed van
Maria bij haar Zoon. Maria is een voorbeeld van diep geloof maar zij wil ons ook bemoedigen in
onze trouw aan Christus. In de afgelopen maanden werd de Eucharistie in besloten kerken gevierd maar veel kerken en kapellen waren open voor privégebed. Niet alleen de Sint Jan maar
ook andere Mariaplaatsen binnen ons bisdom zijn druk bezocht. Talloze kaarsen zijn aangestoken. En met de kaarsen worden evenzovele gebeden naar de Moeder van de Heer gezonden. Dit
jaar wordt het feest van de Zoete Moeder, zoals zoveel andere festiviteiten, sober gevierd.
Maar de devotie voor de moeder van de Heer blijft gelukkig een constante factor in het geloofsleven van katholieken binnen ons bisdom.
Dag voor de Priesters
Ook de Dag voor de Priesters kan vanwege de coronamaatregelen op 7 juli helaas niet doorgaan.
Hoewel de overheid recent veel versoepelingen heeft doorgevoerd, blijft de anderhalvemeternorm van kracht. Dat maakt het organiseren van een bijeenkomst of feest met veel mensen op
zijn minste lastig en vaak ook onmogelijk. Hopelijk lukt het wel om begin september een diocesane ontmoeting aan het begin van het werkseizoen 2020 – 2021 te organiseren. Ik heb de gewoonte om tijdens de jaarlijkse Priesterdag een korte toespraak te houden. Dit Woord ter bemoediging komt daarvoor in de plaats. Ik wil de priesters van ons bisdom oprecht danken voor
alles wat zij in de afgelopen maanden hebben gedaan. Ik denk aan het bemoedigen van zieken
en rouwenden maar ook het waardig afscheid nemen van de vele doden. Er was veel pijn, angst
en verdriet. Maar er was ook naastenliefde, opoffering en saamhorigheid. Ik vermoed dat de inzet van de Kerk voor zieken, rouwenden en gestorvenen, ook ver buiten onze geloofsgemeenschap, zeer is gewaardeerd. Graag noem ik ook de diaconale activiteiten die in veel parochies
zijn gehouden. Ik denk aan het inzamelen van producten voor onze Voedselbanken, het doen
van boodschappen voor iemand in de buurt maar ook de vele telefoontjes en mailtjes om de
eenzaamheid van mensen even te doorbreken. In mijn beleving de Kerk op haar best. Samen
met diakens, pastoraal werkers en veel andere gelovigen is er in deze bijzondere periode toch
heel veel (digitaal) werk verzet, waarvoor ik als bisschop mijn priesters heel bijzonder wil danken.
Vrijheid en verantwoordelijkheid
De schoolvakanties zijn in aantocht. Binnen de parochies komt er dan ook een periode van relatieve rust. De eredienst gaat door maar veel andere activiteiten komen voor een tijdje te vervallen. Tijd om even een stap terug te zetten. Tijd voor meer bezinning en gebed. Tijd ook om
ons voor te bereiden op het nieuwe werkseizoen 2020- 2021. Gelukkig is na 1 juni het kerkelijk
leven steeds meer op gang gekomen. Stap voor stap is de kerkelijke regelgeving verruimd. Met
name vanaf 1 juli zijn er nog meer mogelijkheden voor de Kerk. Alleen blijft de anderhalvemeternorm van kracht. En natuurlijk allerlei hygiënemaatregelen. Na de tijd van de intelligente
lockdown komt nu de tijd van de intelligente burger, zo sprak de minister- president. En ik
denk dat hij gelijk heeft. Het virus is in ons land onder controle maar ook nog onder ons. De
toekomst is daardoor onzeker en voor veel mensen bedreigend. Zonder afdoende medicijnen en
een vaccin zijn alertheid en voorzichtigheid geboden. Wij moeten een tweede piek van besmettingen met veel zieken en doden voorkomen. Een en ander impliceert verstandig en verantwoordelijk handelen. Christelijke vrijheid betekent immers niet vrijheid, blijheid en doen waar je
zin in hebt. Integendeel, christelijke vrijheid heeft altijd ook te maken met verantwoordelijkheid. Ik mag een ander niet alleen niet schaden maar ben ook geroepen om de ander lief te
hebben en te dienen. Hopelijk zullen katholieken hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid
en het welzijn van anderen juist in de komende tijd beseffen en er naar handelen.
Tot slot
Ik hoop dat de komende zomertijd, bij alle onzekerheid, voor allen ontspanning en rust zal geven. Even pas op de plaats om weer nieuwe energie op te doen. Voor de meesten van ons waarschijnlijk niet in een ver buitenland maar meer in eigen omgeving. Wij mogen ons in deze vakantietijd toevertrouwen aan het gebed van de Zoete Moeder. Geniet van de komende zomertijd, onder de hoede van Christus, de Zon der gerechtigheid.
Mgr. dr. Gerard de Korte

JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage juli 2020 van Mgr. J.H.J. van den Hende Bisschop van Rotterdam

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, de zondag waarin de Goede Herder centraal staat in het Evangelie, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven. Sindsdien geven de Pausen jaarlijks een speciale boodschap om aspecten van de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven uit te leggen en onder de aandacht te brengen.

Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. Want roeping gaat allereerst over de persoonlijke levensvragen, het maken van keuzes en het vinden van een antwoord op vragen als:‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen heeft het Interdiocesaan Roepingen Overleg ook dit jaar een bijzonder gebedenboekje uitgebracht. Daarin hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Vandaar dat we, vanaf  mei 2020, de komende maanden elke maand een nieuw gebed zullen opnemen op onze parochiewebsite dat ons hierin de weg zal wijzen. Bidt u mee? Deze maand de bijdrage voor de maand Juli van Mgr. van den Hende bisschop van Rotterdam.

pastoor Jacques Grubben pr.             

Juli

Heer Jezus, wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven,
voor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd
en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd.

Wij danken U voor het getuigenis van de heilige Martelaren van Gorcum die ons in
het geloof zijn voorgegaan. Op hun voorspraak vragen wij:

dat wij kracht en moed putten uit de heilige Eucharistie, het sacrament van uw
liefdevolle aanwezigheid;

dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen en geheel ons leven de band met uw
Kerk bewaren;

help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie, en bij te dragen aan het werk van uw
Kerk op aarde.

Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt gehoord, en dat in ons midden mensen zich
beschikbaar stellen voor het dienstwerk van priester of diaken, voor het leven als
gehuwde of als religieus.

Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.

Mgr. J.H.J. van den Hende Bisschop van Rotterdam

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.