Featured Image

Webinar op 23 april over Antonius als bezieler van het religieuze leven in Oost en West

Zondag 2 mei is de jaarlijkse Zondag voor de Oosterse Kerken. Het Bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) heeft dit jaar als thema gekozen: ‘Religieus leven in Oost en West – Antonius als bezieler’. Bij de voorbereiding is vanwege het thema nauw samengewerkt met de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR).

Op 23 april organiseren KVO en KNR onder meer gezamenlijk een webinar over Antonius als bron voor religieus leven in Oost en West. Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn ouders – trok hij zich terug in de woestijn. Later voegden anderen zich bij hem.

Hoe zal het religieus leven zich ontwikkelen?

Antonius werd bekend als de vader van het monastiek religieus leven. Athanasius van Alexandrië schreef kort na zijn dood een biografie over Antonius. In het webinar gaat het over de vraag of Antonius bezieling kan geven aan het religieus leven in de 21e eeuw. In Nederland heeft het religieus leven een grote bloei gekend in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. In de tweede helft van de 20e eeuw heeft er een kentering plaatsgevonden. Hoe zal het religieus leven zich in de naaste toekomst ontwikkelen? Wie geeft het bezieling?

Het oosters christendom is sterk gevormd door het monastiek religieus leven. De monastieke tradities van de Oosterse Kerken zijn ook in Nederland te vinden. Ook de Oosterse Kerken staan voor de uitdaging om hun gemeenschappen in een seculiere cultuur te doen opbloeien. Voor deze gemeenschappen is het leven van Antonius een bron van inspiratie. Daarnaast zijn er in de loop van de vorige eeuw diverse oecumenische religieuze gemeenschappen ontstaan. In de protestantse wereld werd de betekenis van het religieuze leven opnieuw ontdekt.

Een en ander komt ter sprake in het webinar, dat het volgende programma heeft:

14.00 Opening door middagvoorzitter zr. Monica Raassen
14.10 Vincent Hunink, Het leven van Antonius
14.30 Antonius Abdalla, De blijvende betekenis van Antonius voor Kopten
15.00 Pauze
15.15 Abt Bernardus, Niets boven de liefde tot Christus stellen
15.45 p. Emanuel Pannier, Inspiratiebronnen voor het gemeenschapsleven
16.00 Afsluiting

Opgave en kosten

Het Webinar wordt op 23 april online gehouden en begint om 14.00 uur. Na iedere inleiding is er gelegenheid voor vragen. Deelname is gratis, maar een bijdrage in de kosten van € 5,– wordt op prijs gesteld. U kunt deze bijdrage overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene ovv Webinar religieus leven. U kunt zich opgeven via een email aan secretariaat@oecumene.nl van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de link voor deelname aan het Webinar.

Afbeelding: de icoon van de Antonius de Grote op de poster is in opdracht van de Koptische parochie in Amsterdam gemaakt door de koptische icoonschilder Adel Nassief.

Kijk voor meer informatie, ook over de Zondag voor de Oosterse Kerken op 2 mei, op de site van de KVO.

Originele tekst: https://www.rkkerk.nl/webinar-op-23-april-over-antonius-als-bezieler-van-het-religieuze-leven-in-oost-en-west/

 

Featured Image

Overweging, 11 april, 2e zondag van Pasen 2021 B door pastoor Jacques Grubben

Bij het horen van de lezingen gaan mijn gedachten terug naar een speciale bedevaart naar Polen in de zomer van 2005. Ze was bijzonder in drievoudige zin. Op de eerste plaats omdat ik daar een oud klasgenoot van mijn vader en zijn vrouw tegenkwam. Maar ook omdat ik in Krakow religieuze zusters met ‘grote kappen’ tegenkwam die mij deden denken aan de TV serie over de ‘vliegende non’ uit de jaren zestig. Zij zijn zusters van de orde van zr. Faustyna Kowalska wiens graf ik bezocht in hun kloosterkerk. Als laatste kwam ik op het spoor van haar geestelijke dagboek dat veel indruk op mij maakte. Aan haar is Jezus in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog  als het teken van de barmhartigheid van God, verschenen. De woorden ’Jezus, ik vertrouw op U’, horen hierbij. Wellicht komen ze u bekend voor…

In deze korte zin weerklinken ook de woorden van psalm 24 ‘Maak mij Heer met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden kennen.’ Deze korte boodschap geeft houvast en vertrouwen alsmede een veilig gevoel. We leven immers in een tijd waarin de eenzaamheid in de maatschappij, waarin het steeds vaker alleen maar om ‘de knikkers’ gaat, een grote rol speelt. Haar ‘hardheid’ geeft mensen vaak een gevoel van onveiligheid. In hun eenzaamheid zijn mensen vaak in allerlei opzichten kwetsbaar. Velen ervaren hierdoor ook zoiets als een zekere doodsheid of een afgesloten zijn van. Bij Jezus zijn we echter veilig en is er plaats voor geborgenheid. Hij geeft hoop en moed en ze biedt ons perspectief met het oog op de toekomst. Bij God mogen we onszelf zijn. Wij kunnen steeds opnieuw beginnen omdat er bij Jezus ruimte is voor vergeving vanuit de barmhartigheid die God is. Immers Hij is de God van de levenden. Hij is echter ook de God van de ‘kleinen en de verworpenen’ in de maatschappij. Op Hem kunnen wij bouwen en op Hem kunnen wij vertrouwen. Met een variatie op een oude slogan van ons bisdom zijn wij uitgenodigd om ‘te groeien in geloof door te groeien in het vertrouwen op Jezus.’

De lezingen van deze zondag zijn hier een voorbeeld van…

  • in de Handelingen van de apostelen (4, 32-35) wordt gesproken over de jonge gemeenschap van de Kerk;
  • in de brief van de apostel Johannes (5, 1-6) roept hij ons op tot het onderhouden van de liefde tot God en de naaste;
  • en in het Evangelie volgens Johannes (20, 19-32) horen we het getuigenis van de (on) gelovige apostel Thomas.

In de geschiedenis van de jonge Kerk, de Handelingen van de Apostelen, gaat het over de christelijke oer-gemeenschap. Ze is het ‘ideaal’ voor het samenleven van gelovige mensen in een gemeenschap door de eeuwen heen met een gezonde balans tussen behoefte en genoeg. De jonge Kerk is een van hart en ziel ofwel met de woorden van de ridders van  Ronde Tafel van koning Arthur ‘Allen voor een en een voor allen’. Zij bezaten alles in gemeenschappelijk eigendom maar dan niet Marxistische zin met geen aandacht voor de persoon maar in de christelijke zin. ‘Wat de een te weinig heeft is, tegen de achtergrond van wat heb je dat je niet ontvangen hebt, voor de ander.’ De gemeenschap verkondigt tot slot het Evangelie, de levende Heer, die op verschillende wijzen midden onder hen is. En met Jezus in hun midden, weten zij zich veilig en geborgen. De woorden ‘Jezus, ik vertrouw op U’ zijn in de jonge kerk van toepassing. Wat doet dit met ons?

De apostel Johannes borduurt in zijn eerste brief verder op deze oer-gemeenschap. Hij vraagt onze aandacht voor een cruciaal element, de liefde. Als je gelooft dat Jezus, door de gave van ‘water en bloed’ en de ‘verrijzenis’, de Verlosser van de mensen is, ben je een kind van God. Door in Jezus te geloven, heb je Hem en God de Vader lief en dat vertaald zich in de liefde voor de naaste. Je wordt hierdoor een nieuwe en ‘geheelde’ mens conform de woorden van de apostel Petrus in zijn eerste brief ‘Weest heilig want ik ben heilig’. Een voorloper van het ‘Zo Vader, zo zoon of dochter’. Maar het betekent evenzeer, in lijn met de woorden van de evangelist Lucas, vergeef de medemens zoals Jezus ons  heeft vergeven. Het is immers ‘Weest barmhartig zoals de Vader barmhartig is’. Woorden die ons in het ‘nu’ mogen aanspreken…

In het evangelie tenslotte beschrijft dezelfde apostel het gebeuren in het Cenakel, de zaal van het Laatste Avondmaal, op de eerste Paasavond en die van een week later. Het is de eerste dag van de Joodse week. Het verlossende offer van Jezus is volbracht. Hij is verrezen. Echter de apostelen weten zich nog niet ‘veilig’ vanwege de mogelijk dreigende vervolging door de Joden, dat zijn de religieuze gezaghebbers. Ze zijn echter ook ‘eenzaam’ zonder Jezus in hun midden. De deuren van de zaal zijn derhalve gesloten. Jezus breekt  desalniettemin in drievoudige zin in op de bestaande situatie. Hij komt als de verrezen Heer binnen alsof de deuren niet op slot zijn. Tevens spreekt Hij een vredeswens uit waarin geen plaats is voor angst maar voor vreugde. En tenslotte laat Hij in de ontmoeting, die de maaltijd is, zien dat Hij leeft en er geen reden is om zich eenzaam te voelen. Hij schenkt hun tot slot de Heilige Geest met de opdracht om in zijn Naam te vergeven. Met andere woorden: Jezus stelt hen in staat om de barmhartigheid van God ‘aan de mensen aan te bieden’. Wat betekent zijn handelen in het ‘nu’ voor ons mensen? Mogelijk wijst juist het gedrag van de op de eerste avond afwezige apostel Thomas ons hierin de weg. Hij zegt met zoveel woorden, na het getuigenis van zijn broeders, simpelweg: ‘Eerst zien en dan geloven’. Deze uitspraak klinkt velen van ons, ondanks het geloof, niet onbekend in de oren. Jezus echter nodigt hem maar ook vriendelijk  uit om ‘te zien en te geloven’ door de eenheid tussen de gekruisigde en verrezen Heer zelf te ‘ervaren’. Daarop volgt de mooiste geloofsbelijdenis die de Kerk kent: ‘Mijn Heer en mijn God’. Wellicht kunnen haar zelfs beschouwen als een openbare schuldbelijdenis. Niet zijn ogen maar zijn hart doen Thomas beseffen en geloven dat Jezus werkelijk in hun midden is. In de door hem uitgesproken woorden weerklinkt opnieuw het ‘Jezus, ik vertrouw op U’. Thomas en ook de andere apostelen weten zich veilig en ze zijn niet langer eenzaam of bang… De woorden van het tweede couplet van het lied ‘Ik zal er zijn’ van de Avond van de Martelaren (26 maart) verwoorden dit gevoel: ‘Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet’.  Moge deze woorden ons bevestigen in het geloof om Jezus te (blijven) belijden als ‘Mijn Heer en mijn God’…AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Featured Image

Roepingenzondag 25 april 2021: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

Thema in Nederland

In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

In elk bisdom wordt op eigen wijze aandacht gevraagd voor Roepingenzondag. Per bisdom zijn materialen beschikbaar die daarbij gebruikt kunnen worden. Deze materialen zijn hier te downloaden en daarnaast bieden de verschillende bisdomsites meer informatie.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021.

 

 

 

Featured Image

TV-programmering KRO-NCRV voor Pasen: Passion, Kruisweg, Paaswake, Paasmis, Urbi et Orbi

De Nederlandse bisschoppen roepen op om Pasen ondanks beperkingen door corona vooral toch te vieren in 2021. Met de eigen parochie via een livestream, of met de vieringen op NPO2 die worden uitgezonden door KRO-NCRV. Deze omroep zorgt voor een speciale programmering in de Goede Week tot en met Pasen die helpt om Pasen thuis mee te kunnen vieren.

Op Witte Donderdag 1 april wordt om 20.30 uur live vanuit Roermond The Passion op NPO1 uitgezonden. In dit muziekspektakel wordt het lijdensverhaal van Christus aan de hand van eigentijdse muziek verteld tegen het decor van de Munsterkerk in Roermond. The Passion zou vorig jaar al vanuit Roermond worden uitgezonden, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Dit jaar gaat de uitzending wel door, maar zonder publiek. Op zaterdag 3 april wordt The Passion om 22.00 uur herhaald op NPO3. (Foto boven: cast The Passion 2021)

Pasen
Op paaszaterdag zendt de KRO om 23.15 uur op NPO2 de paaswake uit vanuit de Sint-Josephkerk in Landgraaf-Waubach. Tijdens deze viering wordt het nieuwe vuur ontstoken en het doopwater gezegend. Voorganger is pastoor Harry Notermans.
Zondag 4 april komt om 11.00 uur de paasmis op NPO2 vanuit dezelfde kerk, met aansluitend de zegen ‘Urbi et Orbi’ van paus Franciscus vanuit Rome. Op Tweede Paasdag besteedt het programma Kruispunt op NPO2 om 22.40 aandacht aan Roermond met een reportage over de hoofdrolspelers van The Passion.

Boekjes bij de vieringen
Om de vieringen thuis zo goed mogelijk mee te kunnen beleven kunt u via www.vierpasen.nl speciaal daarvoor bestemde boekjes downloaden. In deze boekjes, die beschikbaar worden gemaakt door de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) vindt u de Bijbellezingen en gebeden voor de vieringen zodat u thuis mee kunt doen.

Programmaoverzicht KRO-NCRV:
Donderdag 1 april (Witte Donderdag)
18.50 uur, NPO2: Binnenstebuiten vanuit het Kruiswegpark in Roermond
20.30 uur, NPO1: The Passion vanaf het Munsterplein in Roermond

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
15.00 uur / NPO2: Kruisweg
Vanaf het stervensuur van Jezus gaat de bisschop van Den Bosch, mgr. De Korte biddend langs de kruiswegstaties in het Kruiswegpark in Handel. De meditaties bij de staties zijn geschreven door schrijfster Vonne van de Meer. Ook klinken enkele koralen uit de Johannes- of Mattheuspassion van J.S. Bach.

Zaterdag 3 april (Stille Zaterdag)
22.00 uur, NPO3: Herhaling The Passion
23.15 uur, NPO2: Paaswake vanuit Landgraaf-Waubach

Zondag 4 april (Pasen)
11.00 uur, NPO2: Paasviering vanuit Landgraaf-Waubach
12.00 uur / NPO2: Urbi et Orbi
Paus Franciscus spreekt zijn paastoespraak uit en waarna hij de pauselijke zegen voor de stad Rome en de Wereld geeft.
12.25 uur / NPO2: Zalig Pasen met Wishful Singing
Paasgezangen en een gesprek met dominicaan Michael-Dominique Magielse over de betekenis van Pasen.

Zondag 5 april (Tweede paasdag)
22.40 uur / NPO2: Kruispunt
Backstage bij een megaproductie in coronatijd. Kruispunt filmde de afgelopen weken achter de schermen bij de elfde editie van The Passion.

 

Featured Image

JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage April 2021 van Mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven.     Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Bidt u mee? Pastoor Jacques Grubben pr.   

April

Barmhartige Vader, Gij hebt mij geschapen
naar uw beeld en gelijkenis
en het verlangen naar U ligt diep in mijn hart.
Ik weet dat ik beperkt en zwak ben,
maar ik verlang naar leven dat onbegrensd is.
Soms heb ik me afzijdig en op de vlakte gehouden,
en toch gaat uw hart altijd naar mij uit
en nodigt Gij mij uit in de diepte te gaan.

 

Uw roepstem is vaak niet spectaculair als een storm,
een aardbeving of een groot vuur,
waarmee ik bij anderen voor de dag kan komen,
maar als een zachte bries.
Soms denk ik: dat is niet eerlijk,
waarom horen anderen niet wat ik hoor?
Maar ik weet dat Gij kijkt naar het hart,
en niet zoals mensen elkaar zien.

 
In het leven van uw Zoon Jezus geeft Gij mij hoop en moed
en in zijn dood en verrijzenis weet ik me geroepen
te delen in uw goddelijk leven.
Geef mij liefde om met meer vertrouwen
de weg te gaan met uw Zoon,
maak mij meer gevoelig voor uw Geest.
Amen.

Mgr. J.W.M. Liesen Bisschop van Breda

Featured Image

MET CHRISTUS OPSTAAN TOT NIEUW LEVEN: Een nieuwe bemoediging van onze bisschop Mgr. Gerard de Korte.

Broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben wij Palmzondag gevierd. De Goede of Lijdensweek is begonnen.

Ik beleef deze dagen als de meest intense dagen van het kerkelijk jaar. En vermoedelijk geldt dat ook voor de meesten van ons. Zondag stonden wij stil bij de aankomst van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt als een vredesvorst ontvangen. Hij is een zachtmoedige koning. Niet te paard maar op het veulen van een ezel. Een koning zonder soldaten. Deze koning zal dan ook geen leven van anderen nemen. Hij wordt toegezongen en er heerst een feestelijke stemming. Maar al snel slaat die stemming om en wordt de sfeer grimmig. De tegenstanders zien hun kans om Jezus tot zwijgen te brengen. Jezus voorziet de plannen van zijn vijanden. Hij kent hun haat en is bedroefd en angstig. Toch kan niets of niemand Hem van zijn levensopdracht afbrengen. Hij houdt vaste koers ook als het geweld naderbij komt. Niet mijn wil maar Uw wil, zal Hij bidden.
Maaltijd met zijn vrienden
Vlak voor zijn sterven viert Jezus nog een keer maaltijd met zijn vrienden. Zij vieren het Pesachfeest. Tot op de dag van vandaag vieren Joodse mensen dan de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. Opvallend is dat Jezus tijdens deze maaltijd die bevrijding verbindt met zijn eigen persoon. Hij deelt het brood en laat de wijn rondgaan als zijn eigen lichaam en bloed. Het worden tekens van een nieuw verbond en van vergeving en verzoening. Zo wordt in deze maaltijd al vooruit gegrepen op wat een dag later zal gebeuren op het kruis. Steeds als wij bijeenkomen voor het vieren van de Eucharistie staat dat centraal. Christus laat zich breken en delen om ons te bevrijden van liefdeloosheid en de dood. En Hij voedt ons opdat wij de weg van de navolging kunnen bewandelen. Zijn liefde en vergeving delen met elkaar.
Een smadelijke dood
Hij wordt gearresteerd en gemarteld en sterft uiteindelijk aan het kruis op Golgotha. Jezus heeft ons geleerd dat er geen grotere liefde bestaat dan om het leven te geven voor vrienden. Toch heeft Hij een nog grotere liefde geleefd. Hij sterft immers niet alleen voor zijn vrienden maar ook voor zijn vijanden. Uw Zoon, de enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen. Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen de hemel en de aarde (Eucharistisch gebed VII). Teken van Gods verzoenende liefde. De beproeving van de Heer is groot geweest maar heeft niet geleid tot wanhoop. Want Christus wist zich geborgen in de liefde van God. Van de Vader was Hij uitgegaan; tot de Vader keerde hij terug.
Het geheim van Pasen
De boodschap van Pasen luidt dat Christus bij God is thuisgekomen. De dood heeft niet het laatste woord. Dat geldt ook in deze tijd van de coronapandemie. Het laatste woord is niet aan een onzichtbaar virus maar aan God. Hij is de oorsprong en het einde. Als wij nadenken over het Paasgeheim komen wij al snel woorden tekort. Want het is goed te beseffen dat Pasen meer is dan het levend worden van een dode. In de Heilige Schrift vinden wij meerdere voorbeelden van dodenopwekkingen. Ik denk aan Lazarus en meerdere kinderen. Christus roept hen terug uit de dood. Hoe raadselachtig deze gebeurtenissen ook zijn, zij zijn niet te vergelijken met het Paasgeheim. Lazarus en de kinderen moesten immers alsnog sterven. De Schrift belijdt dat Christus door de dood heen is gegaan en de Levende is. Op Hem heeft de dood geen grip. Als wij daar over nadenken gaat het ons duizelen en gaan wij ook stamelen en stotteren. Want alle leven dat wij kennen is immers aan de dood gewijd. Het nieuwe leven van Christus betekent voor ons een belofte. Wij zijn niet opgesloten tussen geboorte en dood. Integendeel, wij mogen hopen op een thuiskomen. Nu al mogen wij met Christus opstaan tot nieuw leven.
Vieringen met een kleine groepen
Onze kerken zijn omwille van de bescherming van de gezondheid van mensen, heel bijzonder de meest kwetsbaren onder ons, geopend voor vieringen met een kleine groep van maximaal 30 gelovigen. Ik weet dat deze regeling van de Nederlandse bisschoppen voor niet weinig priesters en gelovigen een groot offer vormt en verdriet teweegbrengt. En ik kan dat heel goed begrijpen. Het samen vieren van de Eucharistie in een kerkgebouw en het ontvangen van de Heilige Communie is niet te vergelijken met het volgen van de Eucharistie op de televisie of langs de digitale weg, hoe blij velen van ons daar ook mee zijn. Maar dit offer moet nog steeds worden gebracht en de pijn gedragen omwille van de gezondheid van onszelf en anderen. Op dit moment leven wij in de derde golf van de pandemie en de besmettingscijfers lijken steeds hoger te worden. Dit jaar organiseren de bisschoppen de actie Vier Pasen. Op de website van deze actie vindt u allerlei tips en aanbevelingen om in de huiselijke kring biddend stil te staan bij het kruis en de opstanding van de Heer. Zo kunnen wij in onze kerkgebouwen maar ook thuis de lofzang tot de goede God gaande houden.Tot slot: elkaar blijven bemoedigen
In deze Goede Week gedenken wij de laatste dagen uit het aardse leven van Christus. Hij is tot het uiterste beproefd en heeft grote angst gekend. Maar uiteindelijk werd de angst geen wanhoop. Vol vertrouwen werd Jezus dienaar die de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen als teken van zijn dienende liefde. Een dag later geeft Hij zijn leven aan het kruis.

Vriend én vijand mogen weten van vergevende liefde. In alle doodsangst legt Jezus zijn leven in de handen van de Vader. Op de Paasmorgen heeft Hij nieuw en ander leven ontvangen. Christus is de Levende. Rondom Hem mogen wij Kerk zijn. Hopelijk is het Paasgetuigenis voor u in deze tijd van pandemie een bron van troost. Laten wij elkaar blijven bemoedigen.

Ik wens u en al uw dierbaren een zalig en gezegend Paasfeest.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Featured Image

Het archief van de parochie H. Antonius Abt te Malden (1799-2015) is beschikbaar via de website van het Regionale Archief Nijmegen.

Sinds half maart is het archief van (oude) parochie Heilige Antonius Abt te Malden (1799 – 2015) beschikbaar voor raadpleging. De toegang op het archief is gepubliceerd op de website van het R.A.N. Men heeft toegang tot enige contextinformatie over de parochie dat te vinden is in de kennisbank. Mits de coronamaatregelen het toelaten is het openbare archiefmateriaal voor iedere geïnteresseerde ter inzage beschikbaar in de studiezaal.

Parochiebestuur

Featured Image

Palmzondag, juist zo’n dag om samen met de kinderen een activiteit op te pakken. Maak samen b.v. een Palmpasenstok, bekijk het Engelenjournaal

Op www.engelenjournaal.nl zal ook dit jaar tijdens de Goede Week dagelijks een aflevering te zien zijn voor kinderen. De aflevering zal passen bij de dag waarop deze beschikbaar komt.

Op deze manier komen alle belangrijke momenten tijdens de Goede Week op een kindvriendelijke manier aan de orde. Onder onderstaande link zit het Engelenjournaal voor Palmzondag.

https://www.youtube.com/watch?v=-SI76c0yiXs&t=2s&ab_channel=Engelenjournaal2021

Tijdens de Advent in 2020 was er ook dagelijks een Engelenjournaal. Deze afleveringen zijn terug te zien op de genoemde website. Zo kunt u een indruk krijgen van het Engelenjournaal. Heel veel kijkplezier, samen met uw kind(eren).

 Een mooie Goede Week toegewenst,

Henk Welling, diaken

 

Featured Image

Het delen waard: betrouwbaar nieuws over kerk en samenleving in het Katholiek Nieuwsblad.

Nieuws is zo vaak vluchtig, oppervlakkig en eenzijdig. Juist ook wanneer het over de katholieke kerk gaat. Katholiek Nieuwsblad probeert daar tegenwicht aan te bieden. Als enige weekblad van Nederland in z’n soort, biedt KN betrouwbaar nieuws over kerk en samenleving, achtergronden, opinie, geloofsverdieping en inspiratie vanuit een katholiek perspectief.

KN is een unieke krant met een missionaire opdracht. In onze veelkleurige samenleving waarin katholieken een steeds kleinere groep worden, is het belangrijk om hen te inspireren en te bemoedigen met een katholiek geluid. Niet alleen om gelovigen te voorzien van degelijke informatie, maar juist ook om hen te sterken in het publieke debat. Ook voor anders- en niet-gelovigen is dat waardevol: om betrouwbare informaties over, en gefundeerde opinies vanuit de katholieke gemeenschap te lezen.

 

Waarom dat belangrijk is, ook voor u? In deze korte video leggen we dat uit: Voor Youtube video:  klik hier

Maak zelf kennis met KN: www.kn.nl

Marjolijne du Maine, KN

Featured Image

Promo BALK-festival Vocaal Digitaal: Aankomend weekend doet ons Jongerenkoor Jokolo mee met het Online Korenfestival. Bekijk de Youtube promo.

Promo BALK-festival Vocaal Digitaal

Aankomend weekend doet ons Jongerenkoor Jokolo mee met het Online Korenfestival. En het is ook online te volgen via bijgaande link:

https://youtu.be/xqb-rJo6-h8

Een nieuw online koorevent op zondag 21 maart a.s. voor groepen die met Jamulus zingen en graag willen optreden. Het kan bij Vocaal Digitaal!  

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.