Overweging 29e zondag 2020 A, 18 oktober, door pastoor J. Grubben

De mens zaait in de natuur, bewerkt en bemest de grond. God echter geeft  uiteindelijk de vruchtbaarheid zo leert ons niet alleen de Schrift maar ook een boerenwijsheid. Hij laat het van tijd tot tijd regenen en de zon schijnen. De bedoeling is om de gewassen te laten bloeien en rijpen om uiteindelijk geoogst te worden zodat zij tot voedsel worden. Zo ervaren wij dat ieder jaar weer in de afwisseling van de seizoenen. De prachtige kleuren van herfst vallen ons nu in een wandeling in de natuur, ondanks de herfststormen en de naderende ‘winterkou’, ten deel. En God blijft zichtbaar en onzichtbaar aan het werk voor wie het wil zien. Je kunt als het ware echter ook ‘geestelijk’ gaan wandelen met God. Je ontdekt dan wie Hij is, wat Hij doet en vooral ook hoe je Hem in zijn zoon Jezus kunt navolgen. Met een mooi woord noemen wij dat een spirituele zoektocht die veelal langs diverse religieuze landschappen leidt. Regelmatig levert een dergelijk wandelen een verdieping en of versterking van het geloof op door de deelname aan een Nieuwe Beweging in de Kerk. Maar het kan ook zo zijn dat mensen zich thuis gaan weten in een groep met eeuwenoude geestelijke wortels. In dit verband kwam ik in het afgelopen jaar verschillende mensen tegen die op avontuur gingen in hun geloof. Wonderlijk, verrassend en prachtige vergezichten waarvan ik deelgenoot mocht zijn. De toekomst wordt een nu omdat alles wat ademt voort gaat als een gebeuren van liefde. Dat past ook bij Wereldmissiedag. En evenzeer bij de mensen die zich geroepen weten door God en Hem en de medemens de eerste plaats geven in hun werkdadige leven. De heilige Geest is  hun kompas, gids of leidsman.

 • De profeet Jesaja (45, 1.4-6) spreekt over de roeping van koning Cyrus ten dienste van God en zijn volk Israël;
 • de apostel Paulus schrijft in zijn 1e brief aan Thessalonicenzen (1, 1-5b) over de dankbaarheid voor het werkdadige geloof van deze gemeenschap;
 • het Evangelie volgens Mattheüs (22, 15-22) gaat over de valstrik die de Farizeeën samen met de Herodianen spannen voor Jezus. Zij zijn niet dienstbaar aan God en zijn volk.

Bij de boodschapper van God, Jesaja, horen wij het begin van een gebeuren waarin naast God, Cyrus de vorst van de toenmalig bekende wereld, een rol speelt. De laatstgenoemde heeft deze positie echter aan de Heer te danken. Niet omwille van zijn eigen verdiensten maar met het oog op het welzijn van het volk Gods, Israël, is hij koning. Cyrus is in de 6e eeuw voor Christus heer maar niet dé Heer met een hoofdletter. Hij is een instrument in Gods handen en wordt omgord voor de strijd om het volk van God een weg te banen naar huis, het Beloofde land. Hij gaat ook als het ware op weg, met God op avontuur.

De Farizeeën smeden in het Evangelie een plan met de Herodianen, de aanhangers van koning Herodes Antipas, om Jezus ten val te brengen. Bij de arrestatie van Jezus op Witte donderdag is er sprake van een soortgelijke bundeling van krachten. Zij gaan niet met de zoon van God, Jezus, op avontuur. Zij hebben geen oog en oor voor wie Hij is, wat Hij doet en met welke bedoeling Hij op aarde is verschenen. In eerste instantie pappen ze met Hem aan maar dat hoort bij het leggen van de valstrik. Echter jammer voor hen, Jezus heeft het door. Is het gerechtvaardigd om belasting te betalen aan de keizer of niet, is hun vraag. Wat Jezus ook zal antwoorden, Hij is altijd de pineut. Immers niet betalen is verzet tegen het gezag van de Romeinen en strafbaar. Wel betalen betekent een verlies van aanzien bij het volk dat Hem adoreert. Maar ze rekenen buiten de waard. Jezus wijst hen allereerst op de wereldse verplichtingen zoals het belasting betalen aan de keizer. Maar ook spreekt Hij de Farizeeën en de Herodianen als gelovigen aan op hun verantwoordelijkheid en voorbeeld aangaande de plaats in hun leven van het geloof in God. Jezus duidt op een heldere wijze de positie van de keizer in de wereld aan die niet boven God gesteld mag worden. Er is immers maar één Heer! Eigentijds geformuleerd: ‘Ga niet met het geld op weg of op avontuur maar doe dat met God’. Daar hebben beide partijen niet van terug. Zij vallen als het ware stil. Jezus houdt hun een confronterende spiegel voor die hen bewust maakt van hun laakbaar gedrag.

Als Jezus ons hier en nu een soortgelijke spiegel zou voorhouden, vallen wij dan ook stil? De 1e brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen biedt hen en  ons echter een uitweg. De apostel prijst deze Griekse gemeenschap voor hun werkdadig geloof. Dit uit zich onder de leiding van Gods Geest in daden die getuigen van geloof, hoop en liefde, de drie grote deugden. Kort samengevat: hun leven begint bij God en wordt door Hem geleid en voltooid. In dit leven kan en mag het geld derhalve niet de hoofdrol spelen. En natuurlijk geld heeft een betekenis als een nuttig ruil of betaalmiddel. En is ook een bron van inkomsten voor het dagelijkse levensonderhoud van onszelf én dat van anderen. Echter onze toekomst met God en de naasten is nu. We zijn genodigd om op het ademen van de heilige Geest voort te gaan in ons leven. God blijft, welke keuze wij ook maken, in en met ons aan het werk met de uitdrukkelijke bedoeling om een rijke oogst binnen te halen. Hij ziet verlangend uit naar ons antwoord. AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

De Allerzielenviering in onze parochie gaat door – de grafzegeningen zijn helaas afgelast. Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet van dinsdagavond 13 oktober j.l. is dat na ampel overleg besloten

 • de grafzegeningen op onze begraafplaatsen in Hatert, Malden, Berg en Dal en op het kerkhof van de Groenestraatkerk gaan dit jaar op en rond Allerzielen helaas NIET door
 • De vieringen gaan op de ingeplande en afgesproken data en tijden echter wel gewoon door, alleen er is geen plechtigheid nadien zoals we die gewoon zijn onder de naam grafzegening.
 • de repetities van de koren mogen met ingang van 13 oktober j.l. alleen plaatsvinden op grotere afstand verspreid in de kerk dan voor die tijd het geval was, dit vanwege het meer stringente beleid van de Overheid
 • voor Allerzielen onderzoeken we de mogelijkheid van een digitale uitzending van de vieringen op een aantal locaties. We hopen op korte termijn u daarover te informeren.

Pastoraal Team en parochiebestuur

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd terug te schalen naar dertig aanwezigen bij een viering. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid in verband met Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl.

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook Mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’). Mgr. Van den Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel meegemaakt heeft. Tegenslag, honger, dorst, tegenwerking en nood op zee. Hij zegt: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vasthouden en op zijn woord vertrouwen. En in deze pandemietijd is dat een belangrijke basis om vanuit te leven.”

Kardinaal Eijk  en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de hemel.” Kijk de video:

Kijk voor meer op katholiekleven.nl

DE KERK EN DE TWEEDE GOLF – Opnieuw een Woord ter Bemoediging van onze bisschop Mgr. Gerard de Korte.

Beste broeders en zusters,

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit voor maatwerk. Maar helaas hebben wij dat in het overleg met de minister tot nu toe niet kunnen bereiken.

Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. Overigens vergaderen de kerken deze week opnieuw met de minister om hopelijk ruimte te krijgen voor meer maatwerk, zeker voor onze grote kerken.

Beste broeders en zusters,
ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen.

Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen substantieel afschalen. Ik verwacht van mijn pastoors voldoende discipline om de regelingen van het episcopaat in de eigen parochie door te voeren. In de huidige omstandigheden moeten eigen meningen even worden opgeschort. Dat geldt ook voor mijzelf, nu wij in de bisschoppenconferentie gemeenschappelijk pijnlijke keuzes hebben moeten maken.

Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toenemende polarisering, juist als het gaat om de bestrijding van het coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt door grote saamhorigheid. Door de onderlinge eenheid  hebben wij het virus tijdelijk kunnen indammen. Helaas is die verbondenheid nu veel minder aanwezig, zowel in de samenleving als binnen de Kerk. Ik constateer helaas dat -niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder ons christenen niet het geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en andere gelovigen juist in deze moeilijke tijd de ingrijpende beslissingen van het episcopaat, zij het misschien met pijn in het hart, in verbondenheid en solidariteit te aanvaarden.

Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen.

Ik ben intens dankbaar voor allen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vele andere gelovigen, die in onze parochies het kerkelijk leven zo goed mogelijk draaiende houden.

De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de liturgie de kerken zoveel mogelijk open te houden. Zo hebben gelovigen individueel de mogelijkheid in onze Godshuizen rust te vinden en een plek voor gebed en troost.

Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten wij echter de Heer vragen om vertrouwen. God is ons in Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veerkracht en creativiteit geven, juist ook in deze tijd die helaas steeds dreigender lijkt te worden.

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

 

Om parochianen niet langer in het ongewisse te laten en de aanmelding voor de vieringen van het weekend het volgende. We gaan terug naar max. 30 personen per viering, zie verder onderstaande bericht.

Het Pastoraal Team heeft het volgende besloten:

 • We gaan terug naar max. 30 personen per viering;
 • NB: Echter mochten de bisschoppen anders besluiten dan passen wij ons daar alsnog binnen de grenzen van het mogelijke (tijdstip), op aan!
 • Daar waar dat nu al mogelijk is worden vieringen ook digitaal uitgezonden. Het parochiebestuur gaat in haar vergadering  van dinsdag a.s. 13 oktober, de mogelijkheden onderzoeken om dit vanuit meer locaties mogelijk te maken;
 • Dringend advies om een mondkapje mee te nemen naar de viering (publieke ruimte) en dit te dragen als men de kerk binnenkomt en als men naar buiten gaat. Bij het ter Communie gaan is  dit onhandig en of lastig.

NB We gaan ter communie rij voor rij;

 • De samenzang mocht sowieso al niet. Maar we blijven wel zingen met max. vier cantors en begeleiding/dirigent;
 • Het koffiedrinken gaat alleen door onder de al geldende strikte en veilige voorwaarden zoals dat nu al op een aantal plaatsen geschiedt of wordt overwogen;
 • De overige bestaande voorwaarden van verplichte registratie blijven onverminderd van kracht en dienen goed gecommuniceerd en gehandhaafd te worden;
 • Voor Allerheiligen/Allerzielen ligt er een pleidooi bij de bisschop om daarvoor binnen de dan geldende mogelijkheden, meer ruimte te bieden voor rouw.

Bericht naar aanleiding van het gesprek van minister Grapperhaus met kerkelijke koepels. De bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochies.

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid  over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

U kunt deze informatie en nog veel meer lezen via deze link:

https://www.rkkerk.nl/bericht-naar-aanleiding-van-het-gesprek-van-minister-grapperhaus-met-kerkelijke-koepels/

 

 

JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage oktober 2020 van Zr. Angela Holleboom OSC Abdis van de zusters Clarissen te Megen

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven.           Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Bidt u mee? Pastoor Jacques Grubben pr.   

Oktober

 Levende God,
die U niet opdringt maar in uw liefde zwijgt
en op ons wacht,

U die achter mijn woorden luistert
en in de stilte tot mij spreekt,
hoe ervaar ik dat U mij kent en roept?

Hoe ontdek ik wat U van mij verlangt,
U die aan al mijn beelden en gedachten voorbij bent?

Levende, liefhebbende God,
adem in mij.
Sta op in mij.

Laat mij wat ik buiten mij zoek
vinden in mijzelf:
dat ik werk van uw handen ben,
onverwoestbaar uw geliefde kind,
drager van uw beeld
en naar U toe geschapen.

Laat mij beantwoorden aan uw stille stem in mij.
Maak mij zuiver van hart,
dat ik mij afstem op uw aanwezigheid,
dat ik mijzelf niet groter maak
en ook niet kleiner
dan ik ben in het licht van uw ogen.

Liefdevolle God,
die op ons wacht,
zegen mij en zegen allen
die uw roepstem proberen te onderscheiden,
dat wij naderen tot u
en ieder op onze eigen plaats en wijze
leven uit liefde voor uw liefde.

In het voetspoor van uw geliefde Zoon,
de Levende in ons midden,
Jezus Christus, de Heer.

Amen.

Een oecumenisch en interreligieus antwoord op de coronapandemie. Een  christelijke  oproep tot reflectie en actie tijdens COVID-19 en daarna’.

Op 29 september besprak de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) het document ‘Een gewonde wereld dienen in interreligieuze solidariteit. Een  christelijke  oproep tot reflectie en actie tijdens COVID-19 en daarna’. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog gaven het document gezamenlijk uit op 27 augustus 2020. Zij pleiten daarin voor een oecumenisch en een interreligieus antwoord op de coronapandemie.

De leden van de CID, onder voorzitterschap van mgr. H. Woorts, noemen het document inspirerend. Het samen zoeken naar antwoorden gaat in tegen de polarisatie in de samenleving en de zelfgerichtheid van de cultuur.

Beide raden roepen christenen op om samen met mensen van andere tradities te reageren op de problemen die veroorzaakt worden door de coronapandemie. Daar is solidariteit voor nodig en dat kan het beste bereikt worden door goede interreligieuze contacten en samenwerking. “We zijn geroepen om van elkaar te leren in deze tijd van crisis”.

In het document wordt de triniteit genomen als model voor de interreligieuze samenwerking en solidariteit. Zoals de liefde van de Vader geen grenzen kent, zo heeft de Zoon zich verenigd met iedere mens en zo overstijgt de Geest alle grenzen. Alle mensen zijn door God geschapen en delen als broeders en zusters dezelfde waardigheid (zie: In Dialoog Hfst.1, RK Bisschoppenconferentie, Utrecht 2015).

 Alle mensen van goede wil
Het gaat dus niet alleen om samenwerking met en het helpen van andere christenen. Iedereen wordt aangesproken. Alle mensen van goede wil. “Wij hebben bewust ervoor gekozen om een document te maken dat ook andere religies inspiratie kan geven, vanuit hun eigen traditie”, zegt Kardinaal Miguel Ayuso Guixot, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan illustreert dit: de Samaritaan komt uit een andere religieuze gemeenschap, maar hij is de enige die de man helpt die wordt neergeslagen en aan zijn lot overgelaten. Het verhaal laat ook zien dat we religieuze vooroordelen en culturele vooroordelen moeten overwinnen.

De coronapandemie veroorzaakt ziekte en dood maar ook maar ook meer armoede, huiselijk geweld en isolement. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog roepen op om daarop te reageren met ‘nieuwe vormen van solidariteit die alle grenzen overstijgen,’ ons open te stellen voor bronnen buiten onszelf en het sterker betrekken van jongeren en meer aandacht voor de noden van mensen in nood.

 Zeven principes
De solidariteit en actieve samenwerking is gebaseerd op zeven principes. Als eerste noemt het document een houding van ‘nederigheid en kwetsbaarheid’, gevolgd door ‘respect voor anderen’, en voor hun ‘unieke en complexe situatie’. Als derde wijst men op het belang van het bevorderen van ‘gemeenschap, mededogen en het algemeen welzijn’. Daarna volgen ‘dialoog en wederzijds leren’, ‘berouw  en vernieuwing’ en ‘dankbaarheid en vrijgevigheid’. ‘Liefde’ is het zevende principe.

Bericht door Berry van Oers.
Bijlage: “Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity: A Christian Call to Reflection and Action During COVID-19”

Link naar originele tekst:
https://www.rkkerk.nl/een-oecumenisch-en-interreligieus-antwoord-op-de-coronapandemie/

Cursus Leren van Luther start  8 oktober. Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er de cursus Leren van Luther. Elk jaar met een ander thema. Dit jaar is het thema ‘spiritualiteit’.

Bij de spiritualiteit draait het om het beleven en beoefenen van het geloof.
Wilt u zich daar eens in verdiepen, er met elkaar over spreken en van
theologen leren dan is deze cursus iets voor u. Spiritualiteit gaat om de persoonlijke ervaring van het bovennatuurlijke, het hogere, het geestelijke. Verschillende aspecten van spiritualiteit komen in deze cursus dan ook aan bod. Lees hierover verder in de folder die u via bijgaande link kunt downloaden.

<https://mcusercontent.com/7d924d02109e6235c0592c676/images/f38e293d-2a70-48a8-a8b9-09cffefeabca.jpg>
Cursus data: Donderdag middag 14.30 – 16.00 uur
8 oktober – 22 oktober – 5 november – 19 november – 03 december
De locatie is de Maranathakerk, Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen (22 oktober: in de Ontmoetingskerk)

Het cursusgeld bedraagt: € 20 (inclusief Reader en koffie/thee).
Aanmelding bij ds. Susanne Freytag (die ook de Reader zal uitreiken)
:ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
Met een vriendelijke groet
ds. Susanne Freytag, Predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.