Featured Image

Leesgroep Borgman start 4 februari

Erik Borgman schreef “Alle dingen Nieuw, een theologische visie voor de 21ste eeuw’. Het is beoordeeld als het beste theologische boek van 2020.

In de Ontmoetingskerk starten we een online-leesgroep waarin we in 4 keer dit enigszins ingewikkelde boek gaan lezen. Er is plaats voor 8 mensen.

De bijeenkomsten zijn op 4 en 18 februari en op 18 en 25 maart, steeds van 19.30 – 21.00 uur.

Hebt u interesse?  Geeft u zich dan op bij trees.versteegen@ontmoetingskerk.net

onder vermelding van leesgroep Borgman.

 

Featured Image

Overweging, 17 januari, 2e zondag door het jaar 2021 B door pastoor Jacques Grubben.

‘Het is weer groen’, zei een van onze priesterdocenten op het seminarie, ieder jaar weer, bij de eerste Mis na de Doop van de Heer. We horen dat ‘God langs komt’. Dat is op zijn Brabants gezegd, dat Hij op bezoek komt. Echter goed beschouwd staat er, dat Hij voorbij gaat. Dat gebeurt zowel als Hij de profeet Samuël roept alsook in het voorbijgaan van Johannes de Doper en zijn leerlingen. ‘Zie het Lam Gods’ wordt er gezegd en twee van zijn leerlingen volgen Hem. In beide gevallen, bij de profeet Samuël en bij de latere apostelen Andreas en Johannes, willen ze God beter leren kennen en zijn bedoelingen achterhalen. De ene keer met de woorden ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert’ en de andere maal met ‘Rabbi of Meester, waar houdt Gij U op?’ Ze worden als het ware aangetrokken als door een magneet. En ze willen door Hem bij de hand genomen en of geïnspireerd worden. Of met de woorden van Thomas van Kempen (15e eeuw) ‘Trek mij mee, opdat ik enthousiaster achter U aan kan snellen.’ En dat mag ook voor ons gelden. De Heer roept ons om Hem te volgen en om deel uit te maken van de gemeenschap van de wereldwijde Kerk. Laten we omzien naar de lezingen van deze zondag…

  • het eerste boek Samuel (3, 3b-10, 19) gaat over de roeping van Samuël;
  • de eerste brief van de apostel Paulus (6, 13c-15a, 17-20) bespreekt de betekenis van het lid zijn van het lichaam van Christus, de Kerk;
  • en het Evangelie volgens Johannes (1, 35-42) gaat over het volgen van het Lam van God.

‘De lamp van God was nog niet gedoofd’ staat er bij de profeet Samuël. Het is de tijd van de door God verworpen koning Saul en er zal een nieuwe koning komen, David. Als de jonge Samuël zich te rusten legt bij het Allerheiligste, de Ark van God, dan is het donker. In die zin kunnen we het ‘nog niet gedoofd’ zijn verstaan. Maar deze woorden kunnen we kunnen betekenen dat er een verminderde mate van geloof of beter gezegd ongeloof bestaat in Israël. En tenslotte ook nog dat God mededogen heeft met zijn volk en de kwijnende vlaspit niet dooft. De naam Samuël verwijst naar het geloven in God. De Hebreeuwse woorden Samu en El kunnen vertaald worden met het ‘horen naar God’. Ze vertellen ons iets over zijn toekomstige rol als boodschapper van God die al naar gelang de Geest hem ingeeft, handelt. En dan ‘komt God langs’ maar de jonge Samuël weet niet wie het is die hem roept. De priester Eli beseft dat ook niet direct en pas bij de derde keer valt het kwartje bij hem. Dat zegt iets over de verstoorde relatie tussen God en zijn volk en over Gods mededogen met Hen, ‘de lamp van God is nog niet gedoofd.’ Eli adviseert nu de jongen om, mocht de Heer hem weer roepen, te antwoorden met ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’ In vervolg van zijn leven wordt Samuël steeds meer met Gods Geest vervuld. Hij wordt voorbereidt op de taak die hem wacht, het handelen in Zijn naam. Als God roept, op unieke wijze, dan wordt ook aan ons gevraagd om, net als Samuel, te horen naar of open te staan voor Hem. Om te luisteren naar wat de Geest zegt, om samen op weg te gaan en te ontdekken wat er van ons gevraagd wordt. Ons antwoord mag dan, met de woorden van de psalm 40, zijn: ‘Zie, ik kom, Heer, om uw wil te doen’ …

Johannes de Doper doopt met het water van de Jordaan. Het is een Doopsel van bekering. Hij nodigt mensen uit om zich om te keren naar God en vandaar uit met vertrouwen met Hem op weg te gaan. Zijn leerlingen zijn bij hem als ‘Jezus langs komt’. Hij zegt: ‘Zie het Lam van God’. Dat betekent zoveel als, dit is de Messias. De uitspraak ‘Lam van God’ verwijst terug naar de bevrijdende uittocht uit Egypte. Tegelijkertijd wijst zij ook vooruit naar het bevrijdende handelen van Jezus in zijn Passie. In beide gevallen is het een uitnodiging om door het geloof in God, een nieuwe mens te worden. Tegen deze achtergrond volgen twee van de leerlingen van Johannes de Doper, Jezus. Het zijn Andreas, de broer van Simon Petrus en Johannes, de broer van Jacobus van Zebedeus. Er zijn vier kernwoorden die opvallen in daaropvolgende passage. Allereerst het volgen van de Heer want dat is het wat deze twee doen. Jezus draait zich om en vraagt naar het waarom en of wat ze van Hem verlangen. Hun antwoord is: ‘Rabbi of Meester, waar houdt U zich op? Eigentijds gezegd: Waar woont U? Wij willen U beter leren kennen. Andreas en Johannes gaan met Hem mee en blijven een paar uur bij Hem. De eerstgenoemde gaat daarna op zoek naar zijn broer Simon. Hij vindt hem en vertelt dat ze de Messias gevonden hebben. Daarop volgt, als Simon bij Jezus komt, een naamsverandering. Hij zal voortaan Kefas, dat is rots of Petrus, heten. Wat Johannes doet, weten we niet. Maar ik zou mij kunnen voorstellen dat hij alles, net zoals Maria, de moeder van Jezus, in de stilte van zijn hart bij God brengt. Ook hij heeft gevonden naar wie hij verlangde, de Messias, zoals verder op in het Evangelie zal blijken.

Wij worden in ons leven geroepen tot het geloof in Jezus, de Christus of de Messias. Wij genodigd, om een stap te maken naar Hem, om Hem te volgen en om onze rust te vinden bij Hem. In ons antwoord en ons volgen worden wij, zoals de apostel Paulus het zegt, met Hem verenigt door en in één Geest. Om vanuit Hem, in het dagelijks leven, te gaan vanuit en terug te keren naar Hem. Of zoals Thomas van Kempen al in de 15e eeuw wist: ‘Als U trekt, zie, dan kom ik, zie, dan haast ik mij, snel ik, gloei ik. Maar doet U dat niet, dan snel ik niet, zoek ik niet en voel ik nauwelijks aandrang om U te volgen.’ …AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Featured Image

Week van Gebed voor Eenheid van start op zondag 17 januari, thema: #blijfinmijnliefde

#blijfinmijn­liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evan­ge­lie volgens Johannes (hoofd­stuk 15).

Hij zegt daar tegen zijn dis­ci­pe­len: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan deze liefde delen.

Zusters Grandchamp maakten hand­rei­king voor gebed en li­tur­gie

Zusters uit de oecu­me­nische klooster­ge­meen­schap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de ver­bon­den­heid met Christus als bron van de vrucht van een­heid. Deze ge­meen­schap, die de gebeds­week dit jaar inhou­de­lijk voor­be­reidde, wijdt zich­zelf al sinds haar ontstaan in 1940 aan een­heid en gebed.

Tijdens de Week van gebed voor een­heid bid­den we­reld­wijd miljoenen chris­te­nen mee. Door samen te bid­den wordt de een­heid ervaren. Tege­lijk wordt in het gebed verant­woor­de­lijk­heid genomen voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt in Nederland geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en MissieNeder­land. Lees meer op www.week­van­ge­bed.nl.

   

Tags: 

Featured Image

JongKatholiek lanceert vier nieuwe online catecheseseries! interactief, met alle deelnemers en face2face!

In 2020 organiseerde JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, met succes diverse online catecheseseries die allemaal snel waren volgeboekt, sommige hadden zelfs wachtlijsten.  Na dit introductiesucces heeft JongKatholiek besloten dit eerste kwartaal van 2021 vier nieuwe catechesesessies te lanceren.

JongKatholiek heeft vier onderwerpen, te beginnen met “De harmonie tussen geloof en rede”, over Godsbewijzen van Augustinus en Anselmus. Tweede onderwerp is “(over)leven als Christen”. Jongeren gaan hier in op onderwerpen als lijden, naastenliefde en zo meer aan de hand van Augustinus boek Belijdenissen.

Derde onderwerp is “Liefde en seksualiteit”.  Aan de hand van de Theologie van Paus Johannes Paulus II gaan jongeren in gesprek over liefde, relaties en seksualiteit.  Met het vierde onderwerp gaan de deelnemers in twaalf avonden kennismaken met het denken van Thomas van Aquino. Elk onderwerp is verdeeld over diverse online sessies. De sessies vinden plaats op doordeweekse avonden en de deelname is gratis.

Meer informatie over de online catechese en aanmelding is te vinden op de website van JongKatholiek.

Featured Image

Actie Kerkbalans: Steun de parochie. Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook welkom weten in de kerk, dan moeten we er nú voor zorgen dat de kerk toekomst heeft, door zelf het geloof voor te leven en door de eigen parochie financieel mee te ondersteunen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

is het thema voor de Actie Kerkbalans 2021. We zouden echter ook kunnen vragen

Geef je om je kerk?

En we denken hierbij niet alleen aan de gebouwen maar met name aan de kerkgemeenschap. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Zeker in de actuele, moeilijke tijd met corona hebben we elkaar en de kerk nog harder nodig.

Hierbij past de visie voor de komende jaren die het pastorale team samen met het parochiebestuur, vrijwilligers en betrokken parochianen aan het ontwikkelen is. Door corona is dit proces wat vertraagd maar U hoort hier binnenkort meer over. Wij zijn immers samen parochie en worden gevraagd om er samen de schouders onder te (blijven) zetten…

Dit jaar houden we de Actie Kerkbalans ter ondersteuning van onze parochie Heilige Drie-eenheid in de periode van 16 tot 30 januari. De Kerk krijgt géén subsidie. Onderhoud en energie van de gebouwen, de koffie maar ook het (pastorale) personeel en de maatschappelijke projecten kosten veel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans!

Met uw steun en bijdragen kunnen we samen een betrokken en vitale kerkgemeenschap zijn en blijven, waarin het pastorale team aanspreekbaar is en haar energie kan aanwenden voor het welzijn van de parochiegemeenschap. We kunnen hierdoor vanuit ons prachtige geloof en van daaruit er voor elkaar te zijn, een gemeenschap zijn om te vieren, hulp en troost te vinden in de moeilijke momenten in het leven alsook een ‘plek’ om de vreugdevolle gebeurtenissen in ons leven met elkaar te delen. Om hieraan invulling te kunnen blijven geven is uw financiële steun onontbeerlijk! Voor een inzicht in de kosten en het resultaat van onze parochie verwijzen wij u naar het financieel overzicht van 2019 (Uitgaven parochie h3eenheid 2019). Doordat we in 2020 sterk belemmerd zijn door corona is de prognose van het resultaat somber en hopen we op extra aandacht.

Het is jaarlijks een grote opgave om de uitgaven in balans te brengen met de inkomsten. Helaas is dit al enkele jaren niet meer realiseerbaar geweest. Willen we werkelijk de continuïteit waarborgen en de parochie voorzien van een vernieuwde vitaliteit dan dienen we ook echt kritisch te kijken naar hoe we als parochie, in de nabije en verdere toekomst, dienstbaar kunnen blijven aan onze doelstellingen! Ook bij u als parochiaan (!) ligt hier een taak om naar mogelijkheid uw steun te uiten. Wij rekenen op ruimhartige bijdragen…

Geef voor uw parochie; zij is het meer dan waard! Alle gevers en vrijwilligers dank voor uw bijdragen en steun.

Jos Verstegen, penningmeester
Jacques Grubben, pastoor

Aanbevelingsbrief van Mgr. Gerard de Korte, de bisschop wil alle katholieken van het bisdom vragen e komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen Mgr. G. de Korte roept op om Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen

Het algemene bankrekeningnummer van de parochie is:

Heilige Drie-Eenheid:                                                                  NL14 RABO 0105 1026 01

Voor uw bijdrage aan de Kerkbalans staan ook volgende nummers ter beschikking:

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Lourdes:                                    NL64 INGB 0000 8449 99

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Groenestraat:                            NL53 INGB 0001 0222 22

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL75 INGB 0000 9296 76

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL28 RABO 0119 4005 37

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Malden:                                      NL18 RABO 0131 6014 74

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL37 ABNA 0453 4213 50

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL43 INGB 0001 4137 00

Heilige Drie-Eenheid,  loc H. Landstichting en Berg en Dal: NL94 ABNA 0236 5546 11

 

Featured Image

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse regering en van de kerkelijke overheden mogen er geen publiek toegankelijke vieringen in onze kerken worden gehouden, zie hiervoor  elders op deze website. Maar zoveel mogelijk blijven kapellen ook open voor gebed en het branden van een kaarsje op zijn tijd:

zondagen

Grot Lourdeskerk 11:30-12:30 uur

Mariakapel Groenestraatkerk 10:00-17:00 uur

Kapel Berg en Dal 10:00-14:00 uur

Ontmoetingskerk, Cenakelkerk H.Landstichting, Kapel Malden, Kapel Sacramentijnen: 11:00-12:00 uur

doordeweeks

Mariakapel Groenestraatkerk 10:00-17:00 uur

Mariakapel Dukenburg, Kapel Malden, Kapel Sacramentijnen: 10:00-11:00 uur

Iedereen die een kerk of kapel betreedt, wordt gevraagd om minstens 1,5 meter afstand tot de ander te bewaren. De tijden kunnen veranderen; houdt de website in de gaten: www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl en www.ontmoetingskerk.net

 

Featured Image

Vijfde Woord ter bemoediging van onze bisschop Mgr. G. de Korte met aandacht voor het onderwerp: ONS DOOPSEL EN VERANTWOORDELIJKHEID

Beste broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben wij met het feest van de Doop van de Heer, liturgisch gezien, de Kersttijd afgesloten. De kerstversieringen in kerken en huizen worden opgeruimd. De kerststal kan weer naar zolder. Het Evangelie van zondag maakte duidelijk dat wij met Kerstmis niet zomaar een geboorte hebben gevierd. Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Hij aangewezen als de welbeminde Zoon. In Christus zoekt de Vader ons op. Teken van goddelijke solidariteit.

Ook wij zijn gedoopt. Op ieder van ons heeft God zijn hand gelegd. Hij geeft ons kracht om als verantwoordelijke christenen te leven juist ook in deze nare en spannende tijd. Op wat langere termijn lijkt er licht aan de horizon te schijnen. Maar de komende maanden  worden nog lastig. Wij moeten nog even de woestijn accepteren voordat er meer vrijheid en spontaniteit in het beloofde land mogelijk zal worden .

Levensvernieuwing
Het Evangelie bracht ons zondag opnieuw naar de Jordaan. Johannes de Doper heeft daar een massale doopbeweging op gang gebracht. Aan de oevers van de rivier spreekt hij mensen aan en daagt hen uit om hun leven nog eens goed te overwegen. Mensen moeten zich laten dopen als een uiterlijk teken van innerlijke reiniging. Want er staan grote dingen te gebeuren. De Messias is op komst. Johannes is er diep van overtuigd dat een bekering van het hart nodig is. Hij heeft met een scherpe blik om zich heen gekeken. Hij kent de wereld en hij kent het hart van ons mensen. Hij ziet het krabben en het klauwen. Hij ziet het onrecht en de onvrede. Er is zoveel dat het verbond met God weerspreekt.

Wanneer Johannes vandaag zou hebben geleefd dan zou hij ongetwijfeld wijzen naar oorlogsgebieden in Jemen en Ethiopië. Maar ook naar de 80 miljoen vluchtelingen die te vaak aan hun lot worden overgelaten. Maar ook dichter bij huis zou Johannes kunnen wijzen op onze eigen jaloezie, op onze zucht om de eerste te willen zijn; onze roddel en achterklap. Kijk maar, zegt Johannes, kijk in de spiegel en ontdek jezelf. Daarom klinkt die oproep tot ommekeer en levensvernieuwing. De doop is daarvan een teken. Water zuivert en kan zo een teken zijn van een nieuwe start.

Doop van Jezus: solidariteit met falende mensen
In het Evangelie lezen wij dat ook Jezus zich meldt bij Johannes. En Hij stelt een opvallende daad. Hij daalt af in het doopwater en laat zich door de Doper dopen. Op het eerste gezicht is dat vreemd en verwonderlijk. Want Jezus heeft toch geen bekering nodig. Hij is bij uitstek de Rechtvaardige die helemaal open is voor God en voor de mensen. En toch daalt hij af in het water van de Jordaan. Christus wordt zo helemaal één met ons. Midden onder zondaars en bedelaars neemt Hij plaats. De ene Rechtvaardige verklaart zich solidair met falende en liefdeloze mensen. Niet alleen op het kruis van Golgotha, maar ook al bij het afdalen in de Jordaan. Hij die geen doopsel van bekering nodig heeft, verbindt zich met allen die dat doopsel wel nodig hebben. Het gaat om een vrijwillige zelfgave die heel het openbare leven van Christus zal bepalen en die een hoogtepunt krijgt op het kruis, tot onze verzoening.

Als Jezus het doopsel ontvangt, krijgen wij een doorkijk op wie Hij is. De veelgeliefde Zoon van de Vader. God zoekt ons op. In Christus toont de Vader hoezeer Hij van ons houdt en ons nabij wil zijn. Jezus onthult Gods zachtmoedigheid en geduld; zijn verzoenende liefde. De contouren van het optreden van de Heer vinden wij terug bij de profeet Jesaja. Jezus roept niet en schreeuwt niet. Als de Barmhartige breekt Hij het geknakte riet niet, noch dooft Hij de kwijnende pit. Geknakt riet en een dovende pit zijn treffende beelden voor de situatie van ons mensen. Ons bestaan is immers gebroken. Wij verlangen naar geluk en vrede maar niet zelden leeft er onvrede in ons hart. Wij zijn kleine, broze mensen die kwetsbaar leven voor Gods aangezicht. Bij die stand van zaken komt Christus bij ons staan. Niet verwijtend maar solidair; niet verstotend maar vol aanvaarding. De geschonden mens wordt genezen, de schuldige mens ontvangt vergeving en de hulpeloze mens ontvangt nieuw levensmoed.

Ons eigen doopsel
Wij zijn ook gedoopt. Wij ontvingen niet het doopsel van Johannes. Wij zijn gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. God heeft op ieder van ons zijn hand gelegd. Ons eigen doopsel wil meer zijn dan een etiket, meer dan een ritueel. Als het goed is, valt dat ook te zien aan onze manier van samenleven met God en met elkaar. Wij zijn geroepen om Gods liefde te delen met elkaar. Johannes doopt met water; Christus doopt ons met de Geest. En dat is, hopelijk, niet alleen een vrome kreet. Christus schenkt ons de Geest als Helper en Trooster. Juist in deze lastige dagen kunnen wij de hulp en de troost van de Heer natuurlijk ontzettend goed gebruiken. Wij blijven geroepen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze Kerk. Door de coronacrisis spreken wij daar minder over maar de inzet voor een missionaire Kerk blijft actueel. Gods Geest maakt ons hopelijk creatief om wegen te vinden om het Evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde in Christus te delen met ons tijdgenoten.

U weet dat ik mij zorgen maak over het gebrek aan hoffelijkheid en de toename van de verharding in ons samenleving. Met afschuw hebben de meesten van ons afgelopen week gekeken naar de beelden uit Washington. Christenen zouden aan de verharding niet mee moeten doen. Niet alleen uit beschaving maar juist ook geïnspireerd door ons geloof. Ieder mens is een schepsel van God en heeft daardoor een unieke waardigheid. En juist in een gepolariseerde samenleving zijn christenen geroepen om het bonum commune, het algemeen welzijn te dienen. Laten wij vooral zoeken naar wat ons verbindt en in onderlinge samenwerking de noden van onze tijd bij de horens vatten.

Woestijn en beloofd land
Ik schrijf dit Woord ter bemoediging midden in de tweede lockdown. Doordat het vaccinatieprogramma is opgestart, lijkt er op langere termijn licht aan het einde van de tunnel te schijnen. Maar op korte termijn staan de meeste seinen nog op rood. De besmettingen blijven veel te hoog en de druk op de zorg is nog steeds zeer groot. In Bijbelse termen zijn wij  voorlopig nog in de woestijn. Juist nu moeten wij als christenen onze verantwoordelijkheid nemen en alles doen om het aantal besmettingen in te dammen. In de huidige omstandigheden zijn geduld, uithoudingsvermogen en veerkracht belangrijke waarden. In kracht van de troostende en helpende Geest van de Heer is er veel mogelijk.

Laten wij er zijn voor elkaar, juist ook voor mensen die in deze tijd extra eenzaam zijn. Een klein gebaar van humaniteit kan vaak het verschil maken. Een glimlach, een brief, een mail, een telefoontje, een klein cadeau of een mooie bos bloemen. Het is vaak een kleine moeite maar geeft groot plezier. Wij allen zijn kleine en kwetsbare mensen. Ons leven is geschonden en broos. Maar de Trooster en Helper kan ons bemoedigen en sterk maken. Laten wij volhouden. Nog even de woestijn accepteren voordat er hopelijk meer vrijheid en spontaniteit in het beloofde land mogelijk zal zijn.

Mgr. dr. Gerard de Korte
bisschop van ’s-Hertogenbosch

 

 

Featured Image

Raadpleging parochianen locaties H. Landstichting en Dukenburg m.b.t. de toekomst van de Parochie

Zoals u ongetwijfeld nog weet hebben er in het najaar op verschillende locaties van onze parochie visiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin naar aanleiding van de inbreng van de parochianen bij de Advents(wens) boom van 2019, teruggekoppeld werd. Tevens werd er nadrukkelijk gesproken over de vijf pijlers van de visie.

  • Geloof vieren
  • Geloof vormen en verdiepen
  • Gemeenschap van gemeenschappen
  • Dienstbaar zijn binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten toe
  • Kom, zie en doe mee!

Op de locaties Heilig Landstichting en Dukenburg is dit vanwege Corona tot nu toe niet gelukt met de huidige beperkingen. Derhalve heeft de Visiegroep besloten om de parochianen van beide locaties de gelegenheid te geven om per e-mail te kunnen reageren op het bijgevoegde visiedocument: Geloof vieren, praatstuk t.b.v. Visiebijeenkomsten 2020, zoals dat op de andere locaties het geval is geweest. Reacties kunnen tot eind januari 2021 gestuurd worden naar:

Voor de locatie Dukenburg (de Ontmoetingskerk) kan men de reacties sturen naar secretariaat@ontmoetingskerk.net

Voor de locatie Heilig Landstichting (de Cenakelkerk) kan men de reacties sturen naar locatielandstichting@h3eenheid.nl

De eerdere verslagen van de overige locaties kunt u vinden op het onderdeel Toekomst Visie op deze website, wilt u dat lezen: klik hier.

Featured Image

JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage Januari 2021 van Zuster Mary Amata Mueller OP, Sint Rosa van Lima Klooster, Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard.

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven.     Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Bidt u mee? Pastoor Jacques Grubben pr.   

Januari 2021

“Ik ben een zending op deze aarde; daarom ben ik hier.” *
*Paus Franciscus, Evangelii Gaudium 273

Heer,
U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.
U houdt van mij en U kent mij,
zelfs beter dan ik mezelf ken.
U vertrouwt mij een bijzondere taak toe
die enkel ik in deze wereld kan vervullen.

De heilige Augustinus bad:
“Heer Jezus, laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen…
Laat mij alles wat mij overkomt, aanvaarden als van U…
en steeds verlangen U te volgen.”

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan
met het geloof, het vertrouwen en de liefde van mijn hart.
Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht
en op uw eindeloze barmhartige Liefde.

Amen.

Zuster Mary Amata Mueller OP
Sint Rosa van Lima Klooster, Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard (vertaling: Zuster Myriam Decock F.S.O.)

Afbeelding: Philippe de Champaigne, H. Augustinus

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.