Featured Image

Lezing kardinaal Eijk over vaccinatie nu ook online beschikbaar

Kardinaal Eijk publiceerde onlangs in het ‘Katholiek Nieuwsblad’ een samenvatting van zijn Engelstalige lezing ‘Ethische vraagstukken over Covid-19-vaccins’. Hij hield deze lezing eind oktober in Rome tijdens een congres georganiseerd door ‘Voice of the Family’. In zijn lezing betoogt kardinaal Eijk dat er geen juridische, maar wel een morele plicht voor vaccinatie bestaat.

Kardinaal Eijk (bisschop-referent voor medische ethiek) behandelt in zijn lezing twee kanten van de vaccinatievraag. De maatschappelijke vraag is of vaccinatie vanuit het oogpunt van het algemeen welzijn een morele plicht is. De persoonlijke vraag is of vaccinatie voor het individu een proportioneel middel is om zijn leven te beschermen.
Het antwoord hangt af van drie voorwaarden, aldus kardinaal Eijk: “Vaccins moeten bewezen effectief zijn; er moet een goede balans zijn tussen de gezondheidsrisico’s die je met vaccins voorkomt, en hun bijwerkingen; en de vaccins moeten op moreel goede of minstens te rechtvaardigen wijze zijn gemaakt.” Kardinaal Eijk werkt deze drie voorwaarden uit en besteedt daarbij veel aandacht aan het bijzonder bezwaar tegen sommige vaccins dat bij de ontwikkeling, productie en/of testfase ervan, cellijnen zijn gebruikt die gekweekt zijn uit cellen van foetussen die, vaak decennia geleden, werden geaborteerd. Hij betoogt dat het belangrijk is hoe absolute normen worden toegepast, zoals in de klassieke moraaltheologie wordt uitgewerkt.
Kardinaal Eijk concludeert dat vaccinatie tegen Covid-19 een morele plicht genoemd kan worden, maar dat het geen juridische plicht is: “Vaccinatie is een ingreep in de lichamelijke integriteit van een persoon, die daar vrij en verantwoordelijk mee moet instemmen.” Een uitzondering is volgens hem de zorg – daar kan om de kwetsbare mensen te beschermen van personeel gevraagd worden zich te laten vaccineren.

Inmiddels is de integrale Engelstalige tekst van zijn voordracht beschikbaar op de website van Voice of the Family. Op deze website zijn ook de andere lezingen te vinden die tijdens deze internationale conferentie werden gehouden.

Klik hier voor de lezing van kardinaal Eijk

Featured Image

Overweging, 28 november, 1e zondag Advent C 2021 door pastoor Jacques Grubben.

In de afgelopen tijd las ik een roman met als titel ‘Werelden uit elkaar’. Een door conflict of overlijden verstoorde relatie tussen mensen die elkaar liefhebben, vormde het thema in het boek. Twee korte zinnen sprongen eruit. ‘Mooier is alleen het geluk van de ontmoeting’ en ‘Geen enkele liefhebbende mens kan zichzelf behoeden voor het verlies, voor de pijn. ‘

Deze twee citaten kunnen we met een beetje goede wil van toepassing maken op de tijd waarin wij leven. Mede door de Coronapandemie lopen wij tegen de grenzen van de samenleving, ja van het samen leven als zodanig, aan. We worden geconfronteerd met de pijn en het verlies van dierbare mensen en van het leven zoals we het gewoon waren. Tegen deze achtergrond vraag ik mij af of het elkaar ontmoeten van hart tot hart nog wel de kern van ons samen leven is. Een echte ontmoeting, zo las ik recent in een landelijk dagblad, roept je wakker uit hoe de dingen voor jou zijn en laat je iets anders, een ander, zien. Je groeit en je leert. Dat effect beoogt ook het kunstproject ‘The Walk’. In het reusachtige kleine meisje ontmoet je een werkelijkheid die je eigen pluchen bestaan openbreekt en bevraagt. Zou het ‘nieuwe normaal’ eigenlijk niet moeten beginnen met het echte ontmoeten om gelukkig te worden? Alleen dan kunnen wij samen deze crisis overwinnen…

We krijgen vandaag de goede raad om niet onverschillig te zijn voor Gods woorden en het levensvoorbeeld van Jezus. In en door Hem ontmoeten we het geluk waarover gesproken wordt in het aangehaalde boek. Hij is immers, Gods antwoord op ons zoeken naar het geluk, zo leert de Kerk. Dat betekent vervolgens echter niet dat pijn en verdriet ons bespaard zullen blijven. Maar een geduldig wachten op en een uitzien naar Jezus die de Weg is biedt wel het perspectief van een hoopvol licht in de verte. Hij maakt een nieuw begin en een beweging naar ons toe. Hij zegt tegen zijn Vader: ‘Hier ben Ik om uw wil te doen’. Dat betekent zoveel als: Ik bied jullie door mijn reddende en liefdevolle hand, Mijzelf, dat wil zeggen, het geluk aan. Hij wacht, ook vandaag nog, op ons antwoord. Zijn moeder Maria antwoordde met deze woorden: ‘Mij geschiedde naar uw woord.’ Het gebed voor de komende gebedsweek voor de eenheid onder de christenen verwoordt het in eigentijdse woorden: ‘God, laat uw ster in ons leven schijnen. Help ons om zelf een licht van hoop te zijn. Zet ons hart in vuur en vlam zodat uw liefde ons en anderen met warmte omringt. ‘

 • de profeet Jeremia (33,14-16) biedt in Gods naam perspectief van licht;
 • in de 1e brief aan de christenen van Tessalonica (3, 12-4,2) bidt de apostel Paulus dat zij mogen groeien in de liefde tot God en de naaste;
 • in het Evangelie volgens Lucas (21, 25-28.34-36) roept Jezus de leerlingen op tot een waakzame en biddende levenshouding.

De profeten beginnen in naam van God, heel vaak met het aankondigen van onheil en de oproep tot bekering om vervolgens te besluiten met een heil in de verte dat lonkt. Het is echter een moeizame taak die veelal leidt tot vervolging en bespotting van de profeet zelf. God maakt steeds een nieuw begin en Hij reikt zijn volk, en indirect ook ons, de hand van het geluk keer op keer aan. Zo ook vandaag als de tijd van de vervulling van een eeuwenoude belofte aan koning David voor het gehele land, ja voor alle mensen, wordt aangekondigd. Er zal een wettige afstammeling van deze roemruchte koning geboren worden die het Beloofde land, Israël, op een rechtvaardige wijze zal besturen. Jeruzalem zal veilig zijn. Dat is de wil van God. Hij wil onder zijn volk wonen of met andere woorden, Hij wenst een samen in plaats van een alleen. De wettige afstammeling, via de lijn van Jozef, is niemand minder dan Jezus Christus. Hij is gekomen om de wil te doen van God de Vader zoals de auteur van brief aan de Hebreeën het krachtig verwoordt.

Diezelfde Jezus wijst in het evangelie vooruit naar zijn wederkomst in een tijd van grote turbulentie in de wereld. Wij moeten ons er echter niet door laten verontrusten. Immers het heil is in aantocht. We kunnen deze woorden, zo dunkt mij, van toepassing maken op zowel het aanstaande en bevrijdende lijden en sterven van Jezus alsmede op de beslissende fase van de eindtijd waarin wij leven. Ook Jezus hanteert, als Gods boodschapper bij uitstek, het model van de profeten. Door het onheil heen breekt in de (nabije) toekomst het heil door. Van de mensen van alle tijden wordt daarom vertrouwen en waakzaamheid gevraagd. Wij mogen alles van de God die Liefde is, durven verwachten. Vrij vertaald, is dit de houding van Maria die zij uitdrukt met de levende woorden ‘Mij geschiedde naar uw woord.’  Daarbij past geen houding van een afgestompt of lauw geloof en of een erbarmelijke levensstaat. Nee, veel eerder het in stilte in gebed of bij God brengen van alles wat ons overkomt, verheugt of bevreesd zoals Maria. De apostel Paulus legt in zijn eerste brief aan de christenen van Tessalonica een ander accent door te wijzen op de liefde God en elkaar. Immers in de liefde die besloten ligt in de onderlinge ontmoeting, licht de weg naar het geluk op. Jezus heeft ons daarin een voorbeeld nagelaten.

Het ‘nieuwe normaal, zijn wij daartoe in staat? Ja, luister maar naar deze  bemoedigende woorden: ‘Een kleine vlam, wat kan die nu doen? Een kleine vlam, daar komt toch geen warmte van? Een kleine vlam, steekt andere, eenzame vlammen aan. Een kleine vlam verspreidt het Licht.’  AMEN.

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Featured Image

Maatregelen om rekening mee te houden voor en tijdens de Vieringen i.v.m. de Corona-pandemie

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, de bisschoppen en de parochie zijn genomen. ingaande 25 november 2021

 • Blijf thuis bij klachten, verkoudheid en of ziekte.
 • U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden voor de viering, u dient wel vóór de dienst een presentielijst in te vullen.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst, en bij het verplaatsen in de kerk.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook bij het ter Communie gaan.
 • Ga zitten op een niet-geblokkeerde plaats.
 • De maatregelen bepalen het maximum het aantal kerkgangers en koorleden.
 • De verplichte afstand van 1,5 meter geldt ook voor koren en bepaalt het maximum aantal zangers/zangeressen voor zowel de diensten als de repetities. Gebruik bij QR-code controle de juiste Corona Check Scanner.
 • Er mag niet meegezongen worden door de kerkgangers.
 • De Heilige Communie wordt met een pincet of plastic handschoen) uitgereikt en alleen op de hand. Het hoestscherm blijft staan.
 • Tijdens de viering en tussen vieringen moet er voldoende geventileerd worden in het kerkgebouw.
 • Na de viering is er geen gelegenheid tot koffiedrinken.

Namens het pastoraal team, pastoor Jacques Grubben

De digitale uitzendingen vanuit de Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen doorgaan.

Featured Image

Interview Streekomroep RN7met pastoor Jacques Grubben over Red Wednesday

De kerk aan de Groenestraat in Nijmegen werd woensdag 24 november 2021 ’s avonds rood aangelicht. Net als honderden andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland deed de kerk mee aan de actie #RedWednesday. Met deze actie vraagt de parochie Heilige Drie-eenheid samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van met name de christenen. Pastoor Jacques Grubben hoort en ziet u in bijgevoegde video gemaakt door RN7

Hieronder de link naar de video:

#RedWednesday: kerken vestigen aandacht op vervolging van gelovigen

 

 

Featured Image

Paus Franciscus over ‘De zaligsprekingen van de bisschop’

 1. Zalig de bisschop die van armoede en vrijgevigheid zijn levensstijl maakt, want door zijn getuigenis bouwt hij aan het Rijk der hemelen.
 2. Zalig de bisschop die niet bang is zijn gezicht vochtig te laten worden door tranen, zodat daarin het lijden van het volk en de inspanningen van de priesters weerspiegeld worden; die in de omhelzing van de lijdenden de troost van God vindt.
 3. Zalig de bisschop die zijn ambt beschouwt als een dienst en niet als een macht, die zachtmoedigheid tot zijn kracht maakt, die iedereen het recht van burgerschap in zijn eigen hart geeft om zo het land te bewonen dat aan de zachtmoedigen is beloofd.
 4. Zalig de bisschop die zich niet opsluit in zijn bestuurspaleis, die geen bureaucraat wordt die meer aandacht heeft voor statistieken dan voor gezichten, voor procedures dan voor verhalen, en die aan de zijde van de mens wil strijden voor Gods droom van gerechtigheid, omdat de Heer, die hij ontmoet in de stilte van het dagelijks gebed, hem voedt.
 5. Gezegend is de bisschop die hart heeft voor de ellende van de wereld, die niet bang is zijn handen vuil te maken aan de modder van de menselijke ziel om daarin Gods goud te vinden, die niet geschokt is door de zonde en broosheid van anderen omdat hij zich bewust is van zijn eigen ellende, omdat de blik van de Gekruisigde Verrezene voor hem een zegel zal zijn van oneindige vergeving.
 6. Zalig de bisschop die dubbelhartigheid uitbant, die elke dubbelzinnige dynamiek vermijdt, die droomt van het goede zelfs te midden van het kwade; hij zal zich kunnen verheugen in het aangezicht van God, wanneer hij diens spiegelbeeld ontdekt in elke poel van de stad der mensen.
 7. Zalig de bisschop die zich inzet voor de vrede, die de weg van de verzoening gaat, die in het hart van de priesters het zaad van de gemeenschap zaait, die een verdeelde samenleving begeleidt op de weg van verzoening, die iedere man en vrouw van goede wil bij de hand neemt om broederlijkheid op te bouwen: God zal hem erkennen als zijn zoon.
 8. Zalig de bisschop die omwille van het evangelie niet bang is tegen de stroom in te gaan en een ‘hard’ gezicht op te zetten zoals Christus op weg naar Jeruzalem, zonder zich te laten tegenhouden door misverstanden en obstakels, omdat hij weet dat het Koninkrijk Gods vooruitgaat in de tegenspraak van de wereld.
Featured Image

Eenheid in Verscheidenheid: De bijeenkomst op dinsdag 7 december a.s. uitgesteld i.v.m. de coronapandemie.

Informatieavond uitgesteld

De aangekondigde informatieavond over de toekomst van de parochie wordt uitgesteld naar begin volgend jaar.

Door de toename van het aantal coronabesmettingen en de aanscherping van de maatregelen vindt het parochiebestuur het niet verantwoord om deze bijeenkomst door te laten gaan.

Op de bijeenkomst zou het parochiebestuur ingaan op suggesties en ideeën van parochianen die bij de bijeenkomst van 19 oktober aanwezig waren. Het parochiebestuur en een speciale werkgroep werken ondertussen hard door aan plannen om de parochie vitaler te maken.
Featured Image

Groenestraatskerk wordt voor één dag rood

De kerk aan de Groenestraat in Nijmegen wordt woensdag 24 november 2021 ’s avonds rood aangelicht. Net als honderden andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland doet de kerk mee aan de actie #RedWednesday. Met deze actie vraagt de parochie Heilige Drie-eenheid samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van met name de christenen. 

De parochie Heilige Drie-eenheid doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht op vrijheid van godsdienst. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen. Christenen, in veel landen een minderheid, hebben hier in het bijzonder mee te maken.

Hoewel er ook lichtpuntjes zijn, is Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, bezorgd over de tendens: “Wat het betekent om geen godsdienstvrijheid te hebben, ervaren veel mensen elders in de wereld dagelijks. Voor ons, in een land met grote vrijheden, is het nauwelijks voorstelbaar wat het ontbreken van dit mensenrecht met hen doet. Door de coronapandemie zijn we in Nederland nu minder vrij geweest dan we gewend zijn; misschien dat we hun lijden daardoor iets beter kunnen begrijpen. Laat het een impuls te zijn om ons voor wereldwijde godsdienstvrijheid in te zetten!”

In 2020 werden met #RedWednesday® ruim 400 miljoen mensen bewust gemaakt van de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven. Met #RedWednesday roept Kerk in Nood op tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Het pastorale team van de lokale parochie vindt het belangrijk dat de Groenestraatskerk meedoet met #RedWednesday. 

Ook wordt in deze kerk een Vesperdienst gevierd voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. Deze begint woensdag 24 november om 19.00 uur. Om 19.30 uur volgt een online mini-conferentie waarbij deelnemers aan @RedWednesday® in heel Nederland met elkaar in verbinding worden gesteld.

Over de kerk: De Groenestraatkerk heet officieel de Heilige Antonius van Padua-Sint Annakerk. De kerktoren van 56 meter (na de toren van de Stevenskerk de hoogste kerktoren van Nijmegen) is een belangrijk herkenningspunt in de wijken Hazenkamp en Willemskwartier. Tot de parochie Heilige Drie-eenheid behoort een groot deel van Nijmegen (Nijmegen-Midden en -Zuid), Heilig Landstichting, Berg en Dal en Malden.

Kijk voor meer informatie RedWednesday en over de wereldwijde situatie en de ontwikkelingen ten aanzien van godsdienstvrijheid op redwednesday.nl 

Featured Image

Weer een stap gezet op weg naar heiligverklaring Titus Brandsma

Op 9 november 2021 hebben de kardinalen en bisschoppen, die lid zijn van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, in hun gewone vergadering een positief besluit genomen inzake de heiligverklaring van Titus Brandsma. Daarmee komt deze heiligverklaring weer een stap dichterbij.

Dit heeft de postulator van het generaal bestuur van de Karmelorde in Rome op 10 november laten weten aan de Nederlandse Provincie van de Karmelieten.

De prefect van de congregatie, kardinaal Marcello Semeraro, zal spoedig de conclusies ter goedkeuring voorleggen aan paus Franciscus. Als de paus de conclusies bevestigt, kan de heiligverklaring worden aangekondigd.

De Nederlandse Provincie van de Karmelieten laat weten dankbaar te zijn voor de positieve resultaten die tot nog toe zijn bereikt. Ze hoopt dat de aankondiging van de heiligverklaring van de Karmeliet Titus Brandsma spoedig zal plaatsvinden en dat het leven en de spiritualiteit van Titus velen zal inspireren.

Featured Image

Lezingavond Oecumenisch Winterwerk 14/12/2021 in MALDEN!

De commissie Winterwerk heeft voor het komend seizoen een interessant lezingenprogramma samengesteld.

De commissie bestaat uit mensen van de parochie Heilige Drie-eenheid, locatie H. Antonius Abtkerk in Malden en mensen van de protestantse gemeente Heumen. De lezing-avonden worden gehouden in de H. Antonius Abtkerk van in Malden, gelegen aan Kerkplein 4A Malden of in De Terp, Heumen. Aanvang 20.00 uur.

De data van de lezingavonden zijn:
> dinsdag 19 oktober 2021, 20.00 uur, locatie Malden,  “Alles anders, alles hetzelfde”, lezing van: Hermen en Johanneke Kroesbergen
> woensdag 10 november 2021, 20.00 uur, locatie:  De Terp, Heumen
“De (moeizame) integratie van moslimmigranten; nadenken over mogelijke oorzaken”, lezing van dr. M.J.M. de Koning
> dinsdag 14 december 2021, 20.00 uur:
“Paul de Kruif, bacteriënjager en activist voor een betere gezondheidszorg in de VS”
Lezing door: Jan Peter Verhave
Locatie: H. Antonius Abtkerk Malden, Kerkplein 4A

> woensdag 19 januari 2022, 20.00 uur: “Godsbeelden in de theologie en in de (middeleeuwse) kunst”, Nico Schreurs en Hermen Kroesbergen bespreken de theologische aspecten en Trix en Koos Willemse tonen hun rijke collectie afbeeldingen.
> dinsdag 22 februari 2022, 20.00 uur: “Religie zonder angst en geweld: Hoofdlijnen van Eugen Drewermanns theologie van de menselijkheid”, lezing van dr. Peter Nissen
> woensdag 20 april 2022, 20.00 uur: “De rijkdom van het ritueel”, lezing van Ekkehard Muth.

AANMELDEN VOOR DE LEZINGEN PER E-MAIL: oecumenisch.winterwerk@gmail.com

Meer informatie over de lezingencyclus van de commissie Winterwerk vindt u op deze locatiepagina, zie de folder (download Lezingenprogramma commissie Winterwerk 2021-22) en de website pknheumen.nl.

Featured Image

“Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig.” 

Onderwerp: Wereldjongerendag 21 november 2021!

Beste jongere en betrokkene bij het jongerenwerk,

In het voorjaar heeft Paus Franciscus aangekondigd dé Wereldjongerendag van het jaar te verplaatsen van Palmzondag naar het feest van Christus Koning, op 21 november. Het motto voor deze dag is ontleend aan de Handelingen van de Apostelen: “Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig.” Jongeren over de hele wereld vieren samen op deze dag dat een jonge kerk zijn zeker mogelijk is!

Jong Bisdom Den Bosch viert deze dag in de Sint Petrusparochie in Eindhoven Noord. Naast een H. Mis, die samen met de parochiegemeenschap wordt gevierd, zal de dag bestaan uit een gezellig samenzijn, gevolgd door een lunch en een keuze uit diverse diaconale workshops (o.a. activiteit met ouderen, helpen bij een Inloophuis). De dag eindigt rond 16.00u.

We zouden het natuurlijk super tof vinden als er jongeren en tieners zijn die deze dag met ons mee willen vieren!

Zoals we allemaal weten is de situatie rondom het coronavirus nog altijd onzeker. Na de laatste persconferentie (2-11) wachten wij het besluit van de bisschoppenconferentie af over welke maatregels we op onze activiteiten moeten toepassen. Dit gaat bijv. o.a. over het hanteren van de QR-code. Zodra we hier meer over weten zullen wij de deelnemers daar direct over berichten.

Aanmelden kan via onderstaande link. We hopen jullie daar te zien!
Wereldjongerendag 2021 – Bisdom van ‘s-Hertogenbosch (bisdomdenbosch.nl)

Praktische informatie:

Datum: 21 november 2021

Tijd: 10.00u (H. Mis) – 16.00u

Locatie: Sint Petruskerk, Kloosterdreef 31, Eindhoven

Kosten: geen

Tot dan!, 

Jong Bisdom Den Bosch,

Ingrid van Zeeland, Laura Nieuwlaat en René Lamers

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.