Paus: ‘Wat zou het mooi zijn als wij meer kunnen lijken op Maria!’, Tijdens de algemene audiëntie van 18 november legt paus Franciscus uit dat Maria ons leert om onze angst om te zetten in een openheid voor Gods wil.

Nederig van hart

We kunnen ons een voorstelling maken van het meisje uit Nazareth dat in stilte is neergeknield, in voortdurende dialoog met God, die haar snel haar missie zal toevertrouwen. Zij is al vol van genade en onbevlekt vanaf de conceptie, maar ze weet dan nog niets af van haar verrassende en ongelofelijke roeping en van de woeste wateren die ze zal moeten bevaren. Één ding is zeker: Maria behoort tot de lange reeks van mensen die nederig zijn van hart en die de officiële geschiedkundigen niet in hun boeken opnemen, maar door wie God de komst van zijn Zoon heeft voorbereid.

Gehoorzaam

Maria bestuurt haar leven niet op autonome wijze: zij wacht tot God de teugels van haar weg in handen neemt en haar leidt waar Hij haar hebben wil. Zij is gehoorzaam en met die houding bereidt zij zich voor op de grote gebeurtenissen van God in de wereld. De Catechismus herinnert ons aan haar voortdurende en aandachtige aanwezigheid in het goede plan van de Vader en in het leven van Jezus (nr. 2617-2618).

Maria is aan het bidden als de aartsengel Gabriël in Nazareth met zijn boodschap bij haar komt. Haar “Zie mij”, klein en immens, dat op dat moment de hele schepping in vreugde doet uitbarsten, is in de heilsgeschiedenis voorafgegaan door heel veel andere voorbeelden van “zie mij”, door heel veel andere voorbeelden van trouwe gehoorzaamheid en openheid voor Gods wil.

Open houding

Er is geen betere manier om te bidden dan door, net als Maria, een open houding aan te nemen, een open hart voor God: “Heer, wat U wil, wanneer U wil en hoe U wil.” Ofwel, met een hart dat openstaat voor Gods wil. En God antwoordt altijd. Er zijn zoveel gelovigen die hun gebed zo beleven! Zij die nederiger zijn van hart, bidden zo: met een essentiële nederigheid zogezegd; met een eenvoudige nederigheid: “Heer, wat U wil, wanneer U wil en hoe U wil.” En zij bidden op die manier; ze worden niet boos omdat hun dagen vol problemen zitten, maar ze aanvaarden de realiteit en weten dat wij, door de nederige liefde, door de liefde die aangeboden wordt in elke situatie, Gods instrumenten van genade worden.

Onrust

Heer, wat U wil, wanneer U wil, hoe U wil. Het is een eenvoudig gebed, maar het betekent ons leven in Gods handen leggen: dat Hij ons mag leiden. Wij kunnen allemaal zo bidden, bijna zonder woorden. Het gebed weet de onrust te kalmeren: maar wij zijn onrustig en willen de dingen altijd voordat we erom vragen, en we willen ze meteen. Die onrust doet ons pijn, en het gebed weet die onrust te kalmeren en die om te zetten in gewilligheid. Als ik onrustig ben, bid ik en het gebed opent mijn hart en maakt me gewillig voor Gods wil.

Vragen aan de Heer

In die momenten van de Aankondiging, wist de Maagd Maria haar angst te onderdrukken, ook al voorzag ze wel dat haar ‘ja’ zou leiden tot heel zware beproevingen. Als wij in het gebed begrijpen dat elke dag die ons door God geschonken is, een roeping is, vergroten wij ons hart en ontvangen wij alles. Je leert dan zeggen: “Wat U wil, Heer. Beloof me alleen dat U aanwezig bent bij elke stap van mijn reis.” Dat is belangrijk: aan de Heer vragen dat Hij aanwezig is bij elke stap van onze reis, dat Hij ons niet alleen laat, dat Hij ons niet alleen laat in de beproevingen, dat Hij ons niet verlaat op moeilijke momenten. Het slot van het Onzevader luidt ook zo: de genade van Jezus zelf heeft ons geleerd om dit aan de Heer te vragen.

Samen met de jonge Kerk

Maria begeleidt Jezus’ hele leven in gebed, tot aan zijn dood en verrijzenis. En daarna gaat ze door en begeleidt ze de eerste stappen van de jonge Kerk (vgl. Hand. 1,14). Maria bidt met de leerlingen die het schandaal van het kruis hebben meegemaakt. Ze bidt met Petrus, die gezwicht is voor angst en uit berouw heeft gehuild. Maria is daar, met de leerlingen, te midden van de mannen en vrouwen die haar Zoon heeft opgeroepen om zijn gemeenschap te vormen. Maria stelt zich niet op als priester onder hen, nee! Zij is de Moeder van Jezus die met hen bidt, in gemeenschap, als een van hen. Zij bidt met hen en voor hen.

Moeder van de Kerk

En wederom gaat haar gebed vooraf aan de toekomst die op het punt staat zich te ontvouwen: door het werk van de Heilige Geest is ze de Moeder van God geworden, en door het werk van de Heilige Geest, wordt ze de Moeder van de Kerk. Door te bidden met de jonge Kerk wordt ze de Moeder van de Kerk, begeleidt ze de leerlingen in gebed op hun eerste stappen in de Kerk, in afwachting van de Heilige Geest. In stilte, altijd in stilte. Maria’s gebed is stil. Het Evangelie vertelt ons slechts een keer over een gebed van Maria: in Kana, als ze haar Zoon om hulp vraagt voor die arme mensen die op het punt staan een flater te slaan op het feest. Stel je eens voor: een bruiloftsfeest en eindigen met melk omdat er geen wijn is! Wat een flater sla je dan! En zij bidt en vraagt haar Zoon om dit probleem op te lossen. Maria’s aanwezigheid is in zichzelf een gebed, en haar aanwezigheid te midden van de leerlingen in het Cenakel, in afwachting van de Heilige Geest, is een biddende aanwezigheid. Zo brengt Maria de Kerk tot stand, zij is de Moeder van de Kerk. De Catechismus legt uit: “In het geloof van zijn nederige dienstmaagd krijgt de gave van God” – ofwel de Heilige Geest – “de ontvangst die Hij vanaf het begin van de tijden verwacht heeft” (nr. 2617).

Stille aanwezigheid

In de Maagd Maria wordt de natuurlijke vrouwelijke intuïtie naar voren gebracht in haar unieke eenheid met God in het gebed. Als we het Evangelie lezen, zien we daarom dat ze soms lijkt te verdwijnen, om vervolgens op cruciale momenten weer te verschijnen: Maria staat open voor Gods stem, die haar hart leidt, die haar wegen leidt naar waar haar aanwezigheid nodig is. Haar stille aanwezigheid als moeder en leerling. Maria is aanwezig, omdat ze Moeder is, maar ze is ook aanwezig omdat ze de eerste leerling is, degene die Jezus’ woorden beter geleerd heeft. Maria zegt nooit: “Kom, ik zal de dingen oplossen.” Maar ze zegt: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Altijd verwijst ze naar Jezus. Die houding is typisch die van een leerling, en zij is de eerste leerling: zij bidt als Moeder en als leerling.

Alles in haar hart

“Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf” (Lc. 2,19). Zo schetst de evangelist Lucas het beeld van de Moeder Gods in het Evangelie over Jezus’ jonge jaren. Alles wat er om haar heen gebeurt, eindigt in het diepst van haar hart: dagen vol vreugde en ook de meest duistere momenten, als zij moeite moet doen om te begrijpen wat er moet gebeuren voor de verlossing. Alles eindigt in haar hart, omdat het overwogen wordt in het gebed en daardoor wordt getransformeerd. Of het nu gaat om de geschenken van de wijzen, of om de vlucht naar Egypte, tot aan die verschrikkelijke vrijdag van de passie: alles bewaart de Moeder en brengt ze naar voren in haar dialoog met God.

Parel van onvergelijkbare schoonheid

Iemand heeft Maria’s hart vergeleken met een parel van onvergelijkbare schoonheid, gevormd en gepolijst door het geduldig aanvaarden van Gods wil door de mysteries van Jezus te overwegen in gebed. Wat zou het mooi zijn als ook wij een beetje kunnen lijken op onze Moeder! Met een hart dat openstaat voor Gods Woord,  met een stil hart, met een gehoorzaam hart, met een hart dat Gods Woord weet te ontvangen en dat doet groeien als een zaadje vol goeds van de Kerk.

Artikel via de link:

https://www.kn.nl/inspiratie/paus-wat-zou-het-mooi-zijn-als-wij-meer-kunnen-lijken-op maria/?fbclid=IwAR2oMp8ixZblxxdfVXAV2P21y2QnetauZIrd_tV4X7ZFCmTeECwtB815VRw

(Vertaling Susanne Kurstjens)

Boodschap voorzitters Europese bisschoppenconferenties: “Herwinnen van hoop en solidariteit”

De Katholieke Kerk in de Europese Unie, vertegenwoordigd door de voorzitters van de bisschoppenconferenties van alle lidstaten, stuurt op 18 november 2020 een boodschap van hoop en een oproep tot solidariteit aan de Europese instellingen en de lidstaten. Dit in relatie tot de huidige crisis veroorzaakt door de Covid-19 pandemie. Mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, is een van de ondertekenaars van de boodschap.

In het licht van de onlangs gepubliceerde brief van paus Franciscus Fratelli tutti, richt de boodschap “Herwinnen van hoop en solidariteit” van de voorzitters van de bisschoppenconferenties van de Europese Unie zich vooral op de strijd tegen Covid-19 en de gemeenschappelijke inspanningen die alle Europeanen moeten leveren om te zorgen voor een eerlijk, rechtvaardig en menswaardig herstel.

Vrede en welvaart

Met deze boodschap bevestigt de Katholieke Kerk haar inzet voor de opbouw van Europa. De bisschoppen zeggen dat het Europese project “het continent vrede en welvaart heeft gebracht” met de fundamentele waarden van “solidariteit, vrijheid, onschendbaarheid van de menselijke waardigheid, democratie, rechtsstaat, gelijkheid en verdediging en bevordering van de mensenrechten”.

De verklaring is opgesteld op initiatief van de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE), die op 30 september 2020 voor het eerst alle voorzitters van de bisschoppen van de EU bijeen heeft gebracht in een digitale bijeenkomst.

Download de Nederlandse vertaling van de verklaring hier.

Afbeelding van het digitaal overleg tussen de voorzitters via COMECE.

Actie Kerkbalans onderzoekt betrokkenheid kerkgangers in Covid-19 tijd. Door de maatregelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk – al dan niet via internet – een belangrijke plek van verbinding.

Deze bijzondere tijd heeft Actie Kerkbalans doen besluiten om juist nu onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk. Gedurende de maand november zal onderzoeksbureau Citisens kerkleden en parochianen vragen mee te doen met dit grootschalige, online onderzoek.

De basisvraag van het onderzoek is: Wat is de kerk voor u? Ongeveer de helft van de christenen in Nederland geeft aan betrokken te zijn bij een kerk. Voor de één is een wekelijks bezoek aan een viering of kerkdienst vaste prik. De ander komt er af en toe vooral om sociale contacten op te doen. Zo is de kerk voor iedereen op een andere manier van waarde. ‘Maar wat is de kerk voor u? Op welke manier draagt u bij aan uw gemeente of parochie? En op welke manier volgt u uw kerk in deze Covid-19 tijd?’ wordt in het onderzoek gevraagd.

De organisatoren van Actie Kerkbalans (die in 2021 gehouden wordt onder het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’) kijken vol verwachting uit naar de uitkomsten. Verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten inzicht geven in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst.

Kerkleden worden van harte uitgenodigd om mee te doen met dit online onderzoek via www.gevenaandekerk.nl.

Informatie van:  https://www.rkkerk.nl/actie-kerkbalans-onderzoekt-betrokkenheid-kerkgangers-in-covid-19-tijd/

Raad van Kerken komt elke woensdagavond met Woorden van Hoop en Troost voor tweede golf Covid-19

Nu de tweede golf van Covid-19 een feit is en velen naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, wil de Raad van Kerken een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit in korte filmpjes. Woensdag 4 november sprak mgr. J. van den Hende als eerste.

Dit is dan de eerste in een serie van korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hoopt de Raad van Kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

De filmpjes zijn te zien en te beluisteren vanaf woensdag 4 november. Ga voor de Woorden van Hoop en Troost naar:

www.raadvankerken.nl

Het gehele bericht:

https://www.rkkerk.nl/raad-van-kerken-komt-met-woorden-van-hoop-en-troost-voor-tweede-golf-covid-19/

JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage November 2020 van Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven.     Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Bidt u mee? Pastoor Jacques Grubben pr.   

November

God, wij danken U voor de heilige Willibrord
en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben.

Wij bidden U: geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kennen,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie laten ervaren
aan mensen die aarzelen of zij wel kunnen geloven,
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen
met het verlangen te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is;
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser;
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde,
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer.

Amen.

Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht
Afbeelding: H. Willibrord

R.-K. Kerk houdt Nationale Roepingenweek van 1 tot en met 7 november

Voor het tweede jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 1 tot en met zaterdag 7 november is er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen een activiteit of speciale viering waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Vanwege de coronamaatregelen is een deel van het programma in digitale vorm of (ook) via livestream te volgen.

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang van religieuze roepingen voor de Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom nu een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

Rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg hoopt dat ook de parochiegemeenschappen in de vieringen van de komende week aandacht zullen schenken aan de noodzaak van het gebed om roepingen. “Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de zeven bisdommen en bij de religieuzen. Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig,” aldus Kuipers.

Aartsbisdom Utrecht

De gebedsestafette in het Aartsbisdom Utrecht start 1 november (Hoogmis Allerheiligen) in de St. Catharinakathedraal. Tijdens alle vieringen in de kathedraal die week staat een icoon van de heilige Willibrord centraal en wordt het speciale gebed om roepingen gebeden, alle parochies is gevraagd hieraan mee te doen. Het hoogtepunt en de feestelijke afsluiting van de Roepingenweek zijn op het hoogfeest van de heilige Willibrord op 7 november wanneer Paulus Tilma in de Utrechtse kathedraal door kardinaal Eijk tot transeunt diaken wordt gewijd (vanaf 10.30 uur mee te vieren via livestream.

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november organiseert het bisdom Haarlem-Amsterdam om 17.45 uur Vespers in de Bedevaartkapel te Heiloo. Op zaterdag 7 november is daar om 11.30 uur ook een Rozenkransgebed in het teken van de Roepingenweek, waarna een Eucharistieviering het weekprogramma om 12.00 uur afsluit. Deze vieringen zijn te volgen via Kathedraal TV van het bisdom.

Bisdom Roermond

Het Grootseminarie Rolduc houdt op 5 november om 17.00 uur gezongen Roepingenvespers (alleen met de seminariegemeenschap in huis). Deze viering is te volgen via een stream op: www.rolduc.nl

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Het bisdom Groningen-Leeuwarden stelt elke dag van de Roepingenweek een andere roeping centraal:

1 november (Allerheiligen), 11 uur: kathedraal Groningen / mgr. Van den Hout: roeping tot heiligheid

2 november (Allerzielen): in bijna alle parochiekerken: roeping tot gebed voor overledenen

3 november 19 uur, Coevorden / Tj. Tjepkema: roeping tot huwelijk-gezin

4 november 9 uur, Dronrijp / M. Conijn: roeping tot priesterschap

5 november 19 uur: kathedraal Groningen / A. Jellema (studentenpastoraat): roeping tot leven lang leerling zijn

6 november, 9 uur: Stadskanaal / J. Deuling – S. Hof: roeping tot permanent diaconaat

7 november (hoogfeest H. Willibrord): Wolvega (Spiritijnen): roeping tot het religieuze leven

8 november, 11 uur: Basiliek Bolsward / A. Bultsma: roeping tot eenheid onder de christenen

Bisdom ‘s-Hertogenbosch

In het bisdom ‘s-Hertogenbosch wordt een gebed om roepingen verspreid onder de parochies, tevens zijn diverse video’s over roepingenverhalen te zien op de website van het bisdom.

Bisdom Rotterdam

Priesterstudenten van de priesteropleiding Vronesteyn maken in het kader van de Roepingenweek diverse video’s over roepingen, onder meer met één van de zusters Clarissen uit Megen. Zij zullen deze filmpjes delen via Facebook.

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR):

In de Roepingenweek worden diverse video’s gepresenteerd waarin jonge religieuzen vertellen over hun roeping. Ook is er een mogelijkheid om mee te doen met een chatgesprek met religieuzen en vragen te stellen over wat hen bewogen heeft tot hun keuze voor een leven als religieus. In diverse kloosters wordt deze week dagelijks aandacht besteed aan roepingen in de vieringen en tijdens het gebed, mensen kunnen meebidden. Dagelijks zal de KNR een roepingsgebed publiceren op de KNR-website, Facebook en Instagram. Het schema met het complete KNR-programma is vanaf 31 oktober te vinden op www.knr.nl.

Belangrijk bericht vanuit het Vaticaan: De Apostolische Penitentiarie kondigt, middels een Decreet, wijzigingen aan in de volle aflaat voor de overledenen in de maand november.

Veel priesters hebben verzocht om een aanpassing aan de vereisten om de volle aflaat voor de overledenen in de maand november te verkrijgen. Derhalve, “door het speciale mandaat van Zijne Heiligheid Paus Franciscus”, heeft de Apostolische Penitentiarie vrijdag enkele wijzigingen in de normale praktijk vrijgegeven. Het decreet met deze wijzigingen werd ondertekend op 22 oktober, de liturgische herdenking van paus Johannes Paulus II.

Vanwege de pandemie van het coronavirus en de noodzaak om te voorkomen dat grote groepen worden gevormd waar dat verboden is, is de volle aflaat die van toepassing is op de overledenen door degenen die een begraafplaats bezoeken, verlengd tot na de normale data van 1 tot 8 november. Dit jaar kan iedereen die een begraafplaats bezoekt, ook al is het maar mentaal, op een willekeurige dag in november de aflaat verkrijgen als hij vroom bidt voor de overledenen.

Volle aflaat voor het Allerzielenfeest

Met betrekking tot de volle aflaat verbonden aan Allerzielen, 2 november van dit jaar, kan deze niet alleen op de voorafgaande of volgende zondag of op de eigenlijke Feestdag worden verkregen, maar op elke andere dag van de maand. In dit geval wordt de aflaat verkregen door “een kerk of een kapel devoot te bezoeken”, samen met het bidden van het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis, en de andere vereisten die verband houden met een volle aflaat.

Voor iedereen die om verschillende redenen zijn huis niet kan verlaten, waaronder anti-Covid-beperkingen, is de volle aflaat te verkrijgen door “zich geestelijk te verenigen met andere gelovigen”. In dit geval blijven de voorwaarden van “volledig onthecht zijn van zonde” en de intentie om aan de andere vereisten voor het verkrijgen van een volle aflaat te voldoen. Deze voorwaarden zijn de sacramentele biecht, de ontvangst van de heilige communie en een gebed voor de intenties van de heilige Vader.

Het decreet suggereert dat een dergelijk gebed plaatsvindt voor een “beeld van Jezus of de Heilige Maagd Maria”. Onder de verschillende gebeden die worden aanbevolen, zijn: ‘gebeden voor de overledene, ochtend- of avondgebed van de getijden voor de overledenen, de rozenkrans, de goddelijke barmhartigheidsrozenkrans, mediteren over verschillende evangeliepassages die zijn voorgesteld voor de liturgie van de overledenen of van barmhartigheid door God het lijden en de ongemakken van het eigen leven aan te bieden ”.

Uitnodiging voor priesters

Het decreet richt een woord tot de priesters en vraagt dat ze het biechtsacrament royaal beschikbaar stellen en dat ze de heilige communie beschikbaar stellen aan de zieken. Bovendien worden alle priesters uitgenodigd om op Allerzielen drie missen op te dragen.

Zr. Bernadette Mary Reis, fsp

(vertaling uit het Engels)

https://www.vaticannews.va/en.html

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’

De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 oktober 2020 aangekondigd dat hij een nieuwe regeling gaat ontwerpen op het gebied van euthanasie bij kinderen van 1 tot 12 jaar. Deze regeling moet er voor zorgen dat kinderartsen die euthanasie verrichten bij kinderen met een uitzichtloos en ondraaglijk geacht lijden, onder bepaalde voorwaarden niet strafwaardig zijn. Kardinaal Eijk schrijft in een reactie dat hiermee de cirkel rond wordt: euthanasie zal dan in Nederland toepasbaar zijn voor alle leeftijden.

Hij roept op de cirkel niet rond te maken en daarmee de aangekondigde regeling niet te ontwerpen, dit vanuit de verwachting dat ook deze regeling niet de laatste stap in de euthanasiediscussie zal zijn. De tijd laat zien dat er sprake is van een glijdende schaal waarbij sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw de mogelijkheden voor het toepassen van euthanasie en levensbeëindiging steeds verder zijn verruimd.

Essentiele waarde

Kardinaal Eijk schrijft: ‘Wie actieve levensbeëindiging verricht wegens een bepaalde vorm van lijden, laat het principe los dat het leven een essentiële waarde is. Daardoor zal men steeds weer voor de vraag staan of levensbeëindiging bij een mindere vorm van lijden ook toepassing zou moeten kunnen vinden. De geschiedenis van de euthanasiediscussie in de laatste veertig jaar laat zien dat de criteria voor het verrichten van euthanasie steeds verder zijn opgerekt. Zal hetzelfde op termijn niet gebeuren ten aanzien van euthanasie bij kinderen?’

Hij vervolgt: ‘Kortom, maak de cirkel niet rond. Zet die laatste stap niet, waardoor euthanasie toepasbaar wordt op alle leeftijden. Mogelijk vergis ik me, en is dit waarschijnlijk niet de laatste stap op het gebied van euthanasie, maar zal deze stap tot weer andere stappen leiden.’

Lees hier de complete reactie van kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de Nederlandse
bisschoppenconferentie.

Meer informatie: SAMARITANUS BONUS
De barmhartige Samaritaan – over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen, via onderstaande link.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7926

Foto: Ramon Mangold.

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd terug te schalen naar dertig aanwezigen bij een viering. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid in verband met Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl.

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook Mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’). Mgr. Van den Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel meegemaakt heeft. Tegenslag, honger, dorst, tegenwerking en nood op zee. Hij zegt: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vasthouden en op zijn woord vertrouwen. En in deze pandemietijd is dat een belangrijke basis om vanuit te leven.”

Kardinaal Eijk  en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de hemel.” Kijk de video:

Kijk voor meer op katholiekleven.nl

Om parochianen niet langer in het ongewisse te laten en de aanmelding voor de vieringen van het weekend het volgende. We gaan terug naar max. 30 personen per viering, zie verder onderstaande bericht.

Het Pastoraal Team heeft het volgende besloten:

  • We gaan terug naar max. 30 personen per viering;
  • NB: Echter mochten de bisschoppen anders besluiten dan passen wij ons daar alsnog binnen de grenzen van het mogelijke (tijdstip), op aan!
  • Daar waar dat nu al mogelijk is worden vieringen ook digitaal uitgezonden. Het parochiebestuur gaat in haar vergadering  van dinsdag a.s. 13 oktober, de mogelijkheden onderzoeken om dit vanuit meer locaties mogelijk te maken;
  • Dringend advies om een mondkapje mee te nemen naar de viering (publieke ruimte) en dit te dragen als men de kerk binnenkomt en als men naar buiten gaat. Bij het ter Communie gaan is  dit onhandig en of lastig.

NB We gaan ter communie rij voor rij;

  • De samenzang mocht sowieso al niet. Maar we blijven wel zingen met max. vier cantors en begeleiding/dirigent;
  • Het koffiedrinken gaat alleen door onder de al geldende strikte en veilige voorwaarden zoals dat nu al op een aantal plaatsen geschiedt of wordt overwogen;
  • De overige bestaande voorwaarden van verplichte registratie blijven onverminderd van kracht en dienen goed gecommuniceerd en gehandhaafd te worden;
  • Voor Allerheiligen/Allerzielen ligt er een pleidooi bij de bisschop om daarvoor binnen de dan geldende mogelijkheden, meer ruimte te bieden voor rouw.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.