Featured Image

Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ Vanaf zaterdag 28 augustus – Koepelkathedraal Haarlem

Geloof in Geluk

In de KoepelKa­the­draal in Haar­lem is van zater­dag 28 au­gus­tus t/m zon­dag 3 april 2022 de thema­ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Die gaat over het zoeken, delen en ver­beel­den van geluk. Met dit nieuwe ini­tia­tief wil de KoepelKa­the­draal na­druk­ke­lijker naar buiten tre­den en mensen uit­no­di­gen om na te denken over wat hen bezighoudt.

Twin­tig ver­tellers

Aan twin­tig ver­tellers is gevraagd op het thema geluk te reflec­te­ren. Onder hen zijn de Haar­lemse burge­mees­ter Jos Wienen, pries­ter/ kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolo­coach Robin van Galen, jour­na­list Mirjam van der Vegt en de Haar­lemse bis­schop Jan Hendriks. De ten­toon­stel­ling omvat foto’s, video’s, kunst­werken, poëzie, podcasts en muziekcom­po­si­ties. Som­mi­ge deel­ne­mers verbleven een tijd in de KoepelKa­the­draal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

Majestueuze kerk

De KoepelKa­the­draal is de op één na grootste kerk van Neder­land en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Ca­the­dral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitno­digt om stil te staan bij hun geluks­ge­voel. De zoek­tocht naar dat gevoel is van alle tij­den en ook nu onvermin­derd van grote bete­ke­nis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk – ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezon­der en welvaren­der zijn gewor­den – onder druk staat. Zo is er onder ouderen een­zaam­heid en groeit de werk- en schooluitval onder jon­ge­ren.

Zoek­tocht naar geluk

Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoek­tocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcom­po­si­ties, het lopen van een labyrint door de KoepelKa­the­draal en per­soon­lijke verhalen van bij­voor­beeld burge­mees­ter Jos Wienen en sport­coach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die ver­wij­zen naar de offers die heiligen zich lang gele­den getroostten om het geluk te bereiken.

Wie de Geloof in Geluk-route loopt, krijgt een platte­grond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Wil­li­brordusorgel, het mid­den­schip, de zij­ka­pellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straal­ka­pellen. In aan­slui­ting op de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk wor­den onder meer lezingen, concerten en workshops geor­ga­ni­seerd. Het volle­dige pro­gram­ma is te vin­den op www.koepel­kathe­draal.nl.Dage­lijks geopend

Geloof in Geluk is van 28 au­gus­tus 2021 t/m 3 april 2022 te zien. De KoepelKa­the­draal is op maan­dag t/m zater­dag geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op zon­dag van 12.00 tot 17.00 uur.
Entree (incl. beklim­ming torens): vol­was­se­nen € 8,50, vol­was­se­nen online € 7,50, kin­de­ren 5 t/m 12 jaar € 4,- (tot 4 jaar gratis), Vrien­denloterij VIP-kaart: gratis.

Meer info

of

Geloof in Geluk

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4748&t=Thematentoonstelling+Geloof+in+Geluk

Featured Image

Eerste communievoorbereiding Ontmoetingskerk Parochie Dukenburg genomineerd voor de KNR Waarderingsprijs 2021

Wat?

Elke twee jaar reikt de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) de KNR-Waarderingsprijs uit. Een prijs voor een initiatief dat past bij de traditie van de religieuzen. Dit jaar is de prijs bedoeld voor een initiatief dat zich inzet voor het overbruggen van verschillen in de samenleving door onderwijs, vorming of coaching in brede zin. Zes projecten zijn genomineerd door de jury, één van de projecten is de Eerste Communievoorbereiding in de locatie Ontmoetingskerk van onze parochie.

Dukenburg is een wijk met veel verschillende bevolkingsgroepen. Dat is zichtbaar in de geloofsgemeenschap. Wat dit project bijzonder maakt is, dat door de cultureel diverse samenstelling van de geloofsgemeenschap de Communievoor­bereiding elk jaar een unieke ontmoeting is van zeer verschillende nationaliteiten. Door de vorm waarin ouders tijdens de voorbereiding met elkaar optrekken, ont­staan er bijzondere interculturele gesprekken tussen mensen die elkaar zelden op deze wijze intensief spreken. Vanaf 2015 schommelde het deelnemende aantal kinderen en hun ouders per jaar tussen de 26 en 18 kinderen en hun ouders, en waren er per groep ouders met minimaal 4 verschillende culturele achtergronden. Op ‘natuurlijke’ wijze bevordert het project interculturele ontmoeting. Voor de kinderen is het vooral belangrijk dat ze samen optrekken met elkaar. Voor hen die op zogenaamde gekleurde scholen zitten is dat niet bijzonder maar voor kinderen die geen kinderen uit vluchtelinggezinnen of armoede op school treffen is het wel een nieuwe ervaring. Op deze manier proberen zij zichtbaar te maken wat de kinderen bij de Eerste Communie willen leren namelijk: ‘Aan de tafel van Jezus is iedereen welkom’ (titel van het voorbereidingsproject)

Tijdens de voorbereiding zijn er vijf oudergesprekken onder leiding van een pastor waarin deze ouders elkaar intensief ontmoeten. Er is gekozen voor beeldende en vertellende vormen, die de communicatie bevorderen.

Doel?

Kinderen in de Ontmoetingskerk gezamenlijk voorbereiden op hun Eerste Communie als bewuste kennismaking en toetreding in de christelijke geloofstraditie. Hun ouders (gezamenlijk) bewust maken van hun eigen geloof en actief bezig laten zijn met wat ze hun kinderen willen meegeven in de geloofsopvoeding. Door de diversiteit in de parochie leren de kinderen en de ouders met heel diverse achtergronden elkaar kennen. Het biedt op die manier kansen voor dialoog tussen verschillende groepen in de praktijk van het dagelijks leven.

Voor wie?

Kinderen vanaf groep 4 en hun ouders.

Meer informatie: www.ontmoetingskerk.net

en

https://www.knr.nl/over-knr/knr-waarderingsprijs-richtlijnen/genomineerden-knr-waarderingsprijs/ontmoetingskerk/

Featured Image

Terugblik coronajaar 2020: Mauricio Meneses over pastor-zijn in coronatijd: ‘We hebben niet alles onder controle…’

Deze zomer publiceert rkkerk.nl een serie artikelen die eerder zijn gepubliceerd in de Pius Almanak voor 2021. De artikelen schetsen een beeld van hoe de kerk in 2020 werd geconfronteerd met de ingrijpende consequenties van de coronapandemie.

Een persoonlijk verslag door Mauricio Meneses, priester van het aartsbisdom Utrecht en werkzaam in de parochies Martha en Maria (Baarn e.o.) en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort (Amersfoort e.o.).

‘Ik kom oorspronkelijk uit Colombia waar ik een groot deel van mijn studies in theologie en filosofie heb gevolgd. In 2014 ben ik als missionaris (priesterstudent) naar Nederland gekomen. Hier heb ik het laatste deel van mijn opleiding afgerond, en in 2017 ben ik tot diaken en later tot priester gewijd.

Ik denk dat de tijd van het coronavirus ons als gelovigen heeft geleerd wat de woorden van Jezus in het dagelijks leven betekenen: “neem je kruis op en volg mij” (Mt. 16, 24). In deze tijd had de mensheid geen andere keuze dan de pijn te dragen van het verlies van duizenden mensen, van de afstand tussen de gezinnen, de economische verliezen, het wegvallen van alle werk- en vakantieplannen, enzovoort. Maar met alle gevoel van hulpeloosheid en de erkenning van onze beperkingen volgde de wereld zijn eigen koers. Misschien is dat wat het betekent om Kerk te zijn in deze coronatijd: om te erkennen dat we beperkingen hebben, dat we niet volmaakt zijn, dat we niet alles onder controle hebben. Dat betekent dat je het kruis opneemt.

Als priester ervaar ik dat de Kerk, het geloof, de hoop en de liefde niet in quarantaine konden blijven. Integendeel, terwijl iedereen thuis wilde blijven, moest de Kerk de noodlijdenden gaan dienen. Dat heb ik aan den lijve ondervonden toen ik volledig ingepakt in corona-proof kleding meerdere keren de corona- afdeling van het ziekenhuis mocht binnengaan om mensen te bedienen, ook midden in de nacht.

Ik moet erkennen dat het niet gemakkelijk voor mij was. Er heerste een zekere angst waar niemand raad mee wist, vooral aan het begin van de pandemie. Maar door alles heen besefte ik dat het mijn taak was om de mensen als priester bij te staan. Juist hier ervoer ik wat het betekent om slechts een instrument te zijn in Gods handen. Hier zie je geloof, hoop en liefde samenkomen in concrete daden.

Als pastor vroeg ik me af hoe ik in coronatijd mijn priesterrol moest vervullen? Wat moet ik zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Iedereen was bang om dicht bij de mensen te komen; ik moest heel dicht bij hen staan. Bovendien zijn er in het ritueel van de sacramenten delen van de liturgie waar lichamelijk contact belangrijk is. De Schrift zegt dat Jezus de zieken benaderde en aanraakte! Hoe kunnen we dat nu doen?

Ik herinner me de eerste keer dat ik een corona-patiënt heb mogen bedienen. Toen ik eenmaal de corona-afdeling binnenkwam, lag achter de glazen deur een vrouw, verbonden met allerlei apparaten. Haar familie mocht haar niet bezoeken. Ik mocht haar niet aanraken.

Ik kwam haar kamer binnen, mijn priesterboord nauwelijks zichtbaar onder mijn beschermingsmasker en alle beschermende kleding. Op de intensive-careafdeling van het Medisch Centrum wist iedereen dat de patiënt en haar familie om een priester hadden gevraagd. Dus hielp iemand van de medische staf me met alles wat nodig was om binnen te komen en begeleidde me naar de kamer van de vrouw. Het was de eerste daad die me in deze tijd heeft geraakt: het zien van hoe we samen werkten vanuit de liefde voor onze roepingen voor zowel de fysieke als de spirituele gezondheid van mensen. Onder het blauw en wit van de kleren van de mensen op de corona-afdeling zaten artsen voor zowel het lichaam als voor de ziel. Ik heb die mooie uitdrukking meerdere malen gehoord!

Zodra ik haar kamer binnenkwam, liep ik naar haar bed en lette op dat ik niet op de kabels stapte die op de vloer lagen. Ik stak mijn hand uit en begon te bidden. Toen ze mijn gebaar zag, wist ze dat ik niet de dokter was die bij haar controles kwam doen, maar de priester. Ik was ontroerd toen ik zag dat ze haar handen ineenvouwde om met mij mee te bidden en toen ik tranen in haar ogen zag komen omdat ze geen afscheid kon nemen van haar dierbaren, wetende dat ze zou sterven.

Maar te midden van de pijn en de angst kwam het geloof naar voren als een teken van hoop. Ze bad met mij mee, ontving het sacrament, bad voor haar dierbaren en nam op die manier afscheid van hen. Ze zei zelf: “nu voel ik me klaar om te vertrekken, ik heb meer rust”. We slaagden erin om na het gebed een paar woorden met elkaar te spreken, een half uur later was ze naar de eeuwigheid vertrokken.

Wat betekent het om pastor te zijn in deze coronatijd? Het betekent om een getuige van hoop te zijn, het betekent om de kracht van het geloof te herontdekken, het betekent om te herontdekken wat het is om onze medemensen lief te hebben, het betekent om de Schrift te herlezen en er een bron van troost in te vinden. Het angstgevoel gaat vanzelf weg, ter plekke als je ziet hoeveel goeds je als instrument mag doen! Priester-zijn in deze tijd van het coronavirus betekent creatief zijn om ondanks de fysieke afstand dicht bij de mensen te blijven. Het betekent dat we de Kerk meenemen naar virtuele ruimtes die we ons nooit hadden kunnen voorstellen: facebook, facetime, YouTube, zoom, skype, enzovoort.

Het coronavirus, een microscopisch klein deeltje, heeft in slechts drie maanden tijd de menselijke kwetsbaarheid aan het licht gebracht. Alle volkeren hebben geworsteld met het vermijden van de dood, het afsluiten van steden, het bedekken van gezichten met een masker in de straten en het isoleren van de stervenden van hun geliefden tijdens hun laatste momenten. Toch zijn er duizenden gestorven. In het midden van dat scenario zijn we geroepen om Kerk te zijn, om gemeenschap op te bouwen! Om pastor te zijn! Dit kwam bij mij telkens weer naar boven als ik voorganger was bij uitvaarten van parochianen die slachtoffer van het virus waren. Ik denk dat alle uitvaarten moeilijke vieringen zijn. Je moet altijd je best doen, omdat je zo’n viering nooit over kunt doen, maar een corona-uitvaart brengt een extra lading met zich mee. Misschien omdat velen geen afscheid van hun dierbaren mochten nemen, misschien omdat het aantal mensen bij de viering beperkt is, misschien omdat er een gevoel van machteloosheid is, omdat de nazorg en het rouwproces ook afwijken… Maar het is zeker anders!

De wereld wordt niet alleen geconfronteerd met een gezondheids- en een economische crisis, maar ook met een diepe persoonlijke geestelijke crisis. Een virus heeft ons gedwongen om onze meest intieme vragen onder ogen te zien, niet alleen over hoe we leven, maar ook over hoe we sterven. Over wat we wel en niet kunnen controleren. Over hoe je de menselijke waardigheid, verlatenheid en hoop aanpakt. En vooral over hoe we onze laatste uren in deze wereld zinvol kunnen maken. Als priester in coronatijd heb ik veel over de vier fundamentele relaties in ons leven nagedacht en deze heroverwogen, namelijk: onze relatie met God, met mijzelf, met anderen en met de natuur.

Deze pandemie kwam in een maatschappij die zich van veel van haar geloofstradities heeft ontdaan en ons het heilige liet heroverwegen. Wel… misschien voelt niet iedereen zich geroepen tot deze taak, maar ik die in het pastorale veld werk, voel me uitgedaagd om te getuigen van ons geloof en onze hoop, tegen alle wanhoop en tegen alle pijn in. En ik kan me voorstellen dat veel collega’s dit gevoel herkennen.

De tijd van het coronavirus dwong ons gelovigen om terug te keren naar de bron, om creatief te zijn, om dicht bij degenen te staan die lijden, om onze angsten achter te laten, om de kern van de liefde te zoeken. Het leerde ons het gezicht van God te zien in het gezicht van onze broeders en zusters. Het gezicht van de Lijdende Christus en dat van de verrezen Jezus!’

 

Featured Image

HET NIEUWE NORMAAL IN ZICHT: Woord van bemoediging door bisschop Mgr. Gerard de Korte.

Broeders en zusters,

Sinds de coronapandemie in maart vorig jaar begon, heb ik 30 Woorden van Bemoediging voor de gelovigen van ons bisdom geschreven. Een eerste reeks van 12 brieven schreef ik tijdens de eerste crisis. Deze brieven zijn in september vorig jaar gebundeld in het boek Het verdriet van Brabant. Helaas was het in oktober noodzakelijk om een tweede reeks teksten te starten. Met deze 18de brief wil ik deze reeks afronden. En de achtergrond zal helder zijn. De zorgen over corona worden snel minder. Dankzij de vaccinaties en de gunstige seizoeninvloed daalt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in rap tempo. De regering heeft daarom in versneld tempo versoepelingen afgekondigd. En ook de bisschoppen kunnen de parochies gelukkig veel meer ruimte geven. Afgelopen donderdag kreeg u daarover bericht. En de verwachting is dat in de loop van augustus verdere versoepelingen mogelijk zijn. Het nieuwe normaal is in zicht. Alles bijeen een reden tot grote dankbaarheid. Na vele maanden met allerlei beperkingen kunnen onze geloofsgemeenschappen hun vleugels weer gaan uitslaan. Laten wij hopen dat ik in het najaar geen derde reeks bemoedigingsbrieven hoef te schrijven. Niemand van ons zit immers op een nieuwe crisis te wachten.

Ideeënbus
Met de leden van het kapittel, de dekenraad, de priesterraad, de diakenraad en de lekenraad heb ik recent gesproken over de nabije toekomst. De ene pastor is creatiever dan de andere als het gaat om het vinden van nieuwe mogelijkheden om het kerkelijk leven na corona op gang te brengen. Dat is ook helemaal niet erg. Niet iedereen hoeft het wiel uit te vinden. Vandaar dat wij een ideeënbus willen vullen. Pastores en parochiebesturen zijn recent door vicaris-generaal Lamers aangeschreven om met ideeën te komen waarmee parochies binnen ons bisdom elkaar kunnen helpen. Hopelijk wilt u uw plannen voor het post-coronatijdperk vòòr 15 juli met ons delen (via communicatie@bisdomdenbosch.nl). Wij zullen dan kort daarna de verzamelde ideeën op het terrein van liturgie en catechese maar ook op het terrein van diaconie en gemeenschapsopbouw met de parochies delen. Laat maar vele bloemen bloeien als het gaat om het reactiveren van onze geloofsgemeenschappen.

Vakantie in aantocht
Veel mensen zijn nog wat voorzichtig als het gaat om reizen, zeker ook als gaat om buitenlandse reizen. Maar ook in eigen land kan prima vakantie worden gevierd. Persoonlijk zou ik met mijn zus een rondreis maken door het zuiden van Engeland. Maar wij hebben besloten een dergelijke reis nog even uit stellen. Dagjes uit, het lezen van boeken en gezellige maaltijden met familie en vrienden, zullen mij hopelijk de nodige ontspanning geven. Ik wens u allen een mooie vakantietijd. Thuis, in eigen land of wat verder weg. Ieder maakt hopelijk een goede en gewetensvolle keuze.

Synodale weg
Begin september beginnen de scholen weer. Meestal is dat ook het moment dat de parochies in een hogere versnelling gaan functioneren. In het nieuwe werkseizoen 2021-2022 zal ook uw aandacht worden gevraagd voor de algemene bisschoppenconferentie over de toekomst van onze Kerk die in oktober 2023 in Rome zal worden gehouden. Ter voorbereiding heeft onze paus een synodaal proces gepland. Op zondag 17 oktober zal ik dat proces in ons bisdom openen met een feestelijke Eucharistie in de Sint Jan. In de maanden daarna organiseren wij een consultatie van gelovigen binnen ons bisdom. Een en ander zal geschieden aan de hand van vragenlijsten die ons vanuit Rome zullen worden aangereikt. Drie kernwoorden rond de synode zijn al bekend: communio, participatie en missie. Ik kan mij voorstellen dat voor menig parochiaan deze woorden vrij abstract in de oren klinken. Maar met enige uitleg komen zij al veel dichter bij.

Communio betekent gemeenschap. Onze Kerk is, als zij trouw is aan het onderwijs van Jezus, een liefdesgemeenschap. Ignatius van Antiochië noemt al aan het begin van de tweede eeuw alle christelijke gemeenschappen een liefdesbond. Het tweede kernwoord is participatie. Door het doopsel, het vormsel en de Eucharistie zijn alle gelovigen geroepen om hun geloof actief gestalte te geven. Bij participatie mag je dus denken aan de verantwoordelijkheid van het doopsel voor de voortgang van de geloofsgemeenschap en de vormgeving van onze samenleving. Nauw verbonden daarmee is het woord missie. Tussen Kerk en missie mag je een isgelijkteken zetten. Een Kerk die niet missioneert, heeft haar vitaliteit verloren. Juist in onze dagen komen er tal van missionaire projecten van de grond. Zowel als het gaat om evangelisatie als in de diaconale betekenis van het woord. Wij zijn geroepen om mensen bij Christus en zijn Evangelie te brengen. En tegelijk liefdevol en dienstbaar te leven. Woord en daad blijven zo dicht bij elkaar. Voor de toekomst van de Kerk in onze streken moeten wij hopen dat de missionaire initiatieven vruchtbaar zullen zijn.

Vanaf oktober start dus het synodaal proces. Wij gaan samen (sun) op weg (odos). Het worden maanden van horen en goed luisteren om zo de geesten te kunnen onderscheiden. Wat zegt Gods Geest vandaag tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch? Wij zullen dat, evenals alle andere bisdommen, doorgeven aan het synodesecretariaat in Rome. Uiteindelijk zal de oogst van het synodaal proces de bisschoppen, die aan de synode van oktober 2023 deelnemen, hopelijk inspireren om de koers van de Kerk van morgen uit te zetten. In verbondenheid met onze paus als de voorzitter van de liefdesbond.

Oprechte dank
In dit laatste Woord ter Bemoediging wil ik alle pastores, parochiebestuurders, religieuzen en alle andere gelovigen oprecht danken voor hun inzet sinds maart vorig jaar. In uitzonderlijke omstandigheden hebben wij zo goed mogelijk het kerkelijk leven in stand gehouden. Binnenkort komt er voor de meeste een wat rustiger vakantieperiode aan. Laten wij daarna enthousiast de vleugels weer uitslaan en de geloofsgemeenschappen opbouwen. Samen onderweg in het vertrouwen dat Christus met ons meegaat op weg naar Gods toekomst.

Mgr. dr. Gerard de Korte

 

Featured Image

Het Grootste Museum van Nederland. Kijk naar de schoonheid van eigen stad en regio. Kijk naar en breng een bezoek aan de Cenakelkerk.

Heilig Landstichting, 16 juni 2021

 Kefah Allush ontdekt verborgen schatten in de bossen tussen Nijmegen en Groesbeek

De afgelopen maanden hebben veel Nederlanders oog gekregen voor de schoonheid van hun eigen stad en regio. We raakten tijdens dagelijkse ommetjes vertrouwd met de bossen en parken bij ons in de buurt. In een van die bossen, tussen Nijmegen en Groesbeek, staat een witte kerk die wat oosters aandoet. Het is de Cenakelkerk. En als de buitenkant je al verrast, is het hoog tijd om eens een kijkje binnen te nemen. Deze zomer is hét moment om te ontdekken welke verborgen schatten er bij jou om de hoek te vinden zijn. De vrijwilligers van de Cenakelkerk staan klaar om bezoekers vanuit het hele land te ontvangen op deze locatie van het Grootste Museum van Nederland. Deze samenwerking tussen Museum Catharijneconvent en zeventien prachtige kerken en synagogen geeft de verborgen topkunst in deze monumenten het podium dat ze verdienen. Want samen vormen ze het Grootste Museum van ons land. Presentator Kefah Allush ging je voor en liet zich verrassen door wat er in het Grootste Museum van Nederland te zien is. En dat gewoon bij jou om de hoek.

Kijk de film voor zijn eerste reactie: https://vimeo.com/562715906

Buitenlandse allure

In het buitenland is het heel normaal om die grote kathedraal in een stad of dat kleine kerkje op het dorpsplein even binnen te stappen. Toch lopen veel mensen er in hun eigen stad of regio ongemerkt aan voorbij. En dan kan je zomaar iets heel bijzonders mislopen. Als je de Cenakelkerk binnenstapt, is de kans groot dat je je even ergens anders waant. In Jeruzalem bijvoorbeeld. De kerk is vanaf de vloer tot het bovenste puntje van de koepel versierd met sprankelende schilderingen en fonkelende mozaïeken. Ze beelden verschillende Bijbelverhalen uit die zich laten lezen als een stripboek dat zich afspeelt in het Midden Oosten van tweeduizend jaar geleden. Deze zomer is een uitgelezen kans om deze schatten met buitenlandse allure in het Grootste Museum van Nederland te ontdekken.

Een uniek verhaal

In de kerk staan de vrijwilligers klaar om bezoekers – coronaproof – te ontvangen en te verrassen met de schoonheid van het gebouw. De audiotour leidt bezoekers langs alle hoogtepunten en vertelt je hoe deze haast on-Nederlandse Cenakelkerk juist op deze plek gebouwd is. Het verhaal legt uit wat er te zien is, zonder de beleving van het indrukwekkende interieur te verstoren. Zo krijgt deze plek, waar we langslopen met het uitlaten van de hond of tijdens een boswandeling nog meer betekenis.

Het Grootste Museum van Nederland is een initiatief van Museum Catharijneconvent en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de BankGiro Loterij, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Mondriaan Fonds. Kijk voor alle deelnemende locaties en hun openingstijden op www.grootstemuseum.nl.

 

 

 

Featured Image

 Start realisatie herbestemming Antonius Abtkerk, Pastorie en omgeving te Malden

3e Voortgangsbericht, april 2021

De belangrijkste conclusie van het verkennend- en haalbaarheidsonderzoek (2018-2020) naar de mogelijke herontwikkeling van het kerkcomplex in Malden luidt, dat bij uitvoering van het plan de beoogde transformatie en herontwikkeling van het kerkcomplex financieel haalbaar is en past binnen de uitgangspunten gesteld door de gemeente en het Bisdom.

Volgens het gemeentebestuur is er na jaren van voorbereiding nu duidelijkheid over de toekomst van het kerkcomplex. De beoogde herontwikkeling levert een belangrijke programmatische, architectonische en stedenbouwkundige bijdrage aan de doelstellingen van het conceptprogramma ‘Vitaal Centrum Malden’ dat op 26 maart 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Al eerder is overeengekomen een constructieve bijdrage te leveren aan de beoogde herontwikkeling van het kerkcomplex. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden en de bereidheid van de parochie en gemeente om mee te werken aan de koop-en verkoop van stroken grond, om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. Hierover is eind 2020 overeenstemming bereikt.

Het College van B&W heeft aangegeven dat een aantal van 30 of meer appartementen in de pastorietuin, in de vorm van een ‘kloosterhof’, wordt toegestaan en instemt met een commerciële ruimte in het oostelijk deel. Vooralsnog verleent zij geen goedkeuring aan de voorgestelde uitbreidingen aan de oost- en noordzijde van het kerkgebouw ter versterking van de beeldkwaliteit en uitstraling van het herbestemde kerkcomplex met haar gewijzigde functies.

Indien in een later stadium door marktpartijen wordt aangetoond dat de ontwikkeling van de noordelijke en/of oostelijke uitbreiding economisch noodzakelijk en markttechnisch verantwoord is, is het College van B&W, gesteund door de Raad, bereid met deze partij hierover in gesprek te gaan en dit standpunt te heroverwegen.

Wat betreft de herinrichting van de openbare ruimte is het uitgangspunt: de vergroening van het kerkplein en het beter zichtbaar maken van de fundamenten van de middeleeuwse kerk, waardoor het steenachtige kerkplein kan worden omgevormd tot een groene dorpsbrink/Kerkpark. De gemeente zal daartoe een herinrichtingsonderzoek verrichten.

De volgende fase is, dat het parochiebestuur contact kan opnemen met marktpartijen over de ontwikkeling en realisering van de beoogde her- en nevenbestemming.

Helaas is er tussen architect Otto van Dijk, die een studieonderzoek heeft verricht en in samenwerking met de begeleidingscommissie aan een haalbaarheidsonderzoek heeft gewerkt, een verschil van mening ontstaan. De architect wilde de door de gemeente afgehouden uitbreiding van de aanbouw aan de noord en oostzijde niet accepteren en was ook van mening dat het parochiebestuur de grondtransacties in dit stadium niet had moeten regelen. In reactie daarop heeft het parochiebestuur duidelijk gesteld nu vaart te willen maken om beoogde doelen te realiseren.

Otto van Dijk heeft eind december 2020 aan de voortzetting van de samenwerking een achttal voorwaarden gesteld. Deze waren voor het parochiebestuur dermate onacceptabel, dat werd besloten de heer van Dijk geen vervolgopdracht te verlenen. Wanneer de gelegenheid zich voordoet zal het kerkbestuur hem uiteraard aanbevelen bij de marktpartijen.

De stuurgroep, bestaande uit Jos Verstegen (penningmeester), Cor de Jager (beheer), Fer Gerritzen (adviseur) en nog een te benoemen vertegenwoordiger van de Locatie Malden, is inmiddels gestart met de procedure om geïnteresseerde partijen te benaderen en de plannen zoals ontwikkeld, gebaseerd op het plan van eisen toe te lichten. We hopen in het   4e kwartaal nadere informatie te kunnen geven over de voorgenomen (ver)bouwactiviteiten om te komen tot realisatie van de herbestemming van ons kerkcomplex in Malden.

Parochiebestuur Heilige Drie-eenheid

Featured Image

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse regering en van de kerkelijke overheden mogen er al weer enige tijd publiek toegankelijke vieringen in onze kerken worden gehouden, zie hiervoor  elders op deze website. Zoveel mogelijk zijn de kapellen ook open voor gebed en het branden van een kaarsje op zijn tijd:

zondagen

Grot Lourdeskerk 11:30-12:30 uur

Mariakapel Groenestraatkerk 10:00-17:00 uur

Kapel Berg en Dal 10:00-11:30 uur

Ontmoetingskerk, Cenakelkerk H.Landstichting, Kapel Malden, Kapel Sacramentijnen: 11:00-12:00 uur

doordeweeks

Mariakapel Groenestraatkerk 10:00-17:00 uur

Mariakapel Dukenburg, Kapel Malden, Kapel Sacramentijnen: 10:00-11:00 uur

Iedereen die een kerk of kapel betreedt, wordt gevraagd om minstens 1,5 meter afstand tot de ander te bewaren. De tijden kunnen veranderen; houdt de website in de gaten: www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl en www.ontmoetingskerk.net

Featured Image

TV-programmering KRO-NCRV voor Pasen: Passion, Kruisweg, Paaswake, Paasmis, Urbi et Orbi

De Nederlandse bisschoppen roepen op om Pasen ondanks beperkingen door corona vooral toch te vieren in 2021. Met de eigen parochie via een livestream, of met de vieringen op NPO2 die worden uitgezonden door KRO-NCRV. Deze omroep zorgt voor een speciale programmering in de Goede Week tot en met Pasen die helpt om Pasen thuis mee te kunnen vieren.

Op Witte Donderdag 1 april wordt om 20.30 uur live vanuit Roermond The Passion op NPO1 uitgezonden. In dit muziekspektakel wordt het lijdensverhaal van Christus aan de hand van eigentijdse muziek verteld tegen het decor van de Munsterkerk in Roermond. The Passion zou vorig jaar al vanuit Roermond worden uitgezonden, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Dit jaar gaat de uitzending wel door, maar zonder publiek. Op zaterdag 3 april wordt The Passion om 22.00 uur herhaald op NPO3. (Foto boven: cast The Passion 2021)

Pasen
Op paaszaterdag zendt de KRO om 23.15 uur op NPO2 de paaswake uit vanuit de Sint-Josephkerk in Landgraaf-Waubach. Tijdens deze viering wordt het nieuwe vuur ontstoken en het doopwater gezegend. Voorganger is pastoor Harry Notermans.
Zondag 4 april komt om 11.00 uur de paasmis op NPO2 vanuit dezelfde kerk, met aansluitend de zegen ‘Urbi et Orbi’ van paus Franciscus vanuit Rome. Op Tweede Paasdag besteedt het programma Kruispunt op NPO2 om 22.40 aandacht aan Roermond met een reportage over de hoofdrolspelers van The Passion.

Boekjes bij de vieringen
Om de vieringen thuis zo goed mogelijk mee te kunnen beleven kunt u via www.vierpasen.nl speciaal daarvoor bestemde boekjes downloaden. In deze boekjes, die beschikbaar worden gemaakt door de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) vindt u de Bijbellezingen en gebeden voor de vieringen zodat u thuis mee kunt doen.

Programmaoverzicht KRO-NCRV:
Donderdag 1 april (Witte Donderdag)
18.50 uur, NPO2: Binnenstebuiten vanuit het Kruiswegpark in Roermond
20.30 uur, NPO1: The Passion vanaf het Munsterplein in Roermond

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
15.00 uur / NPO2: Kruisweg
Vanaf het stervensuur van Jezus gaat de bisschop van Den Bosch, mgr. De Korte biddend langs de kruiswegstaties in het Kruiswegpark in Handel. De meditaties bij de staties zijn geschreven door schrijfster Vonne van de Meer. Ook klinken enkele koralen uit de Johannes- of Mattheuspassion van J.S. Bach.

Zaterdag 3 april (Stille Zaterdag)
22.00 uur, NPO3: Herhaling The Passion
23.15 uur, NPO2: Paaswake vanuit Landgraaf-Waubach

Zondag 4 april (Pasen)
11.00 uur, NPO2: Paasviering vanuit Landgraaf-Waubach
12.00 uur / NPO2: Urbi et Orbi
Paus Franciscus spreekt zijn paastoespraak uit en waarna hij de pauselijke zegen voor de stad Rome en de Wereld geeft.
12.25 uur / NPO2: Zalig Pasen met Wishful Singing
Paasgezangen en een gesprek met dominicaan Michael-Dominique Magielse over de betekenis van Pasen.

Zondag 5 april (Tweede paasdag)
22.40 uur / NPO2: Kruispunt
Backstage bij een megaproductie in coronatijd. Kruispunt filmde de afgelopen weken achter de schermen bij de elfde editie van The Passion.

 

Featured Image

Het archief van de parochie H. Antonius Abt te Malden (1799-2015) is beschikbaar via de website van het Regionale Archief Nijmegen.

Sinds half maart is het archief van (oude) parochie Heilige Antonius Abt te Malden (1799 – 2015) beschikbaar voor raadpleging. De toegang op het archief is gepubliceerd op de website van het R.A.N. Men heeft toegang tot enige contextinformatie over de parochie dat te vinden is in de kennisbank. Mits de coronamaatregelen het toelaten is het openbare archiefmateriaal voor iedere geïnteresseerde ter inzage beschikbaar in de studiezaal.

Parochiebestuur

Featured Image

Palmzondag, juist zo’n dag om samen met de kinderen een activiteit op te pakken. Maak samen b.v. een Palmpasenstok, bekijk het Engelenjournaal

Op www.engelenjournaal.nl zal ook dit jaar tijdens de Goede Week dagelijks een aflevering te zien zijn voor kinderen. De aflevering zal passen bij de dag waarop deze beschikbaar komt.

Op deze manier komen alle belangrijke momenten tijdens de Goede Week op een kindvriendelijke manier aan de orde. Onder onderstaande link zit het Engelenjournaal voor Palmzondag.

https://www.youtube.com/watch?v=-SI76c0yiXs&t=2s&ab_channel=Engelenjournaal2021

Tijdens de Advent in 2020 was er ook dagelijks een Engelenjournaal. Deze afleveringen zijn terug te zien op de genoemde website. Zo kunt u een indruk krijgen van het Engelenjournaal. Heel veel kijkplezier, samen met uw kind(eren).

 Een mooie Goede Week toegewenst,

Henk Welling, diaken

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.