Bericht naar aanleiding van het gesprek van minister Grapperhaus met kerkelijke koepels. De bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochies.

Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid  over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol. Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar. Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

U kunt deze informatie en nog veel meer lezen via deze link:

https://www.rkkerk.nl/bericht-naar-aanleiding-van-het-gesprek-van-minister-grapperhaus-met-kerkelijke-koepels/

 

 

Een oecumenisch en interreligieus antwoord op de coronapandemie. Een  christelijke  oproep tot reflectie en actie tijdens COVID-19 en daarna’.

Op 29 september besprak de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) het document ‘Een gewonde wereld dienen in interreligieuze solidariteit. Een  christelijke  oproep tot reflectie en actie tijdens COVID-19 en daarna’. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog gaven het document gezamenlijk uit op 27 augustus 2020. Zij pleiten daarin voor een oecumenisch en een interreligieus antwoord op de coronapandemie.

De leden van de CID, onder voorzitterschap van mgr. H. Woorts, noemen het document inspirerend. Het samen zoeken naar antwoorden gaat in tegen de polarisatie in de samenleving en de zelfgerichtheid van de cultuur.

Beide raden roepen christenen op om samen met mensen van andere tradities te reageren op de problemen die veroorzaakt worden door de coronapandemie. Daar is solidariteit voor nodig en dat kan het beste bereikt worden door goede interreligieuze contacten en samenwerking. “We zijn geroepen om van elkaar te leren in deze tijd van crisis”.

In het document wordt de triniteit genomen als model voor de interreligieuze samenwerking en solidariteit. Zoals de liefde van de Vader geen grenzen kent, zo heeft de Zoon zich verenigd met iedere mens en zo overstijgt de Geest alle grenzen. Alle mensen zijn door God geschapen en delen als broeders en zusters dezelfde waardigheid (zie: In Dialoog Hfst.1, RK Bisschoppenconferentie, Utrecht 2015).

 Alle mensen van goede wil
Het gaat dus niet alleen om samenwerking met en het helpen van andere christenen. Iedereen wordt aangesproken. Alle mensen van goede wil. “Wij hebben bewust ervoor gekozen om een document te maken dat ook andere religies inspiratie kan geven, vanuit hun eigen traditie”, zegt Kardinaal Miguel Ayuso Guixot, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan illustreert dit: de Samaritaan komt uit een andere religieuze gemeenschap, maar hij is de enige die de man helpt die wordt neergeslagen en aan zijn lot overgelaten. Het verhaal laat ook zien dat we religieuze vooroordelen en culturele vooroordelen moeten overwinnen.

De coronapandemie veroorzaakt ziekte en dood maar ook maar ook meer armoede, huiselijk geweld en isolement. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog roepen op om daarop te reageren met ‘nieuwe vormen van solidariteit die alle grenzen overstijgen,’ ons open te stellen voor bronnen buiten onszelf en het sterker betrekken van jongeren en meer aandacht voor de noden van mensen in nood.

 Zeven principes
De solidariteit en actieve samenwerking is gebaseerd op zeven principes. Als eerste noemt het document een houding van ‘nederigheid en kwetsbaarheid’, gevolgd door ‘respect voor anderen’, en voor hun ‘unieke en complexe situatie’. Als derde wijst men op het belang van het bevorderen van ‘gemeenschap, mededogen en het algemeen welzijn’. Daarna volgen ‘dialoog en wederzijds leren’, ‘berouw  en vernieuwing’ en ‘dankbaarheid en vrijgevigheid’. ‘Liefde’ is het zevende principe.

Bericht door Berry van Oers.
Bijlage: “Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity: A Christian Call to Reflection and Action During COVID-19”

Link naar originele tekst:
https://www.rkkerk.nl/een-oecumenisch-en-interreligieus-antwoord-op-de-coronapandemie/

Cursus Leren van Luther start  8 oktober. Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er de cursus Leren van Luther. Elk jaar met een ander thema. Dit jaar is het thema ‘spiritualiteit’.

Bij de spiritualiteit draait het om het beleven en beoefenen van het geloof.
Wilt u zich daar eens in verdiepen, er met elkaar over spreken en van
theologen leren dan is deze cursus iets voor u. Spiritualiteit gaat om de persoonlijke ervaring van het bovennatuurlijke, het hogere, het geestelijke. Verschillende aspecten van spiritualiteit komen in deze cursus dan ook aan bod. Lees hierover verder in de folder die u via bijgaande link kunt downloaden.

<https://mcusercontent.com/7d924d02109e6235c0592c676/images/f38e293d-2a70-48a8-a8b9-09cffefeabca.jpg>
Cursus data: Donderdag middag 14.30 – 16.00 uur
8 oktober – 22 oktober – 5 november – 19 november – 03 december
De locatie is de Maranathakerk, Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen (22 oktober: in de Ontmoetingskerk)

Het cursusgeld bedraagt: € 20 (inclusief Reader en koffie/thee).
Aanmelding bij ds. Susanne Freytag (die ook de Reader zal uitreiken)
:ds.freytag@lutherszuidnederland.nl
Met een vriendelijke groet
ds. Susanne Freytag, Predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Nederland

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad een oproep gepubliceerd aan de politiek om meer te doen voor de 13.000 mannen, vrouwen en kinderen uit vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Deze oproep is door tientallen organisaties ondertekend, waaronder de Raad van Kerken in Nederland, waarin ook de Rooms-Katholieke Kerk participeert.

Op 23 september is in Brussel het Europese migratiepact gepresenteerd. Donderdag 24 september heeft in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over onder andere de situatie op Moria. Door deze oproep hopen de ondertekenaars bestaande initiatieven te versterken en te laten zien hoe breed gedragen de steun is voor opvang van deze kwetsbare mensen.

Mensenrechten zijn universeel. Dit initiatief doet een appel op de Nederlandse politiek om in samenwerking met andere Europese landen over te gaan tot het bieden van humanitaire hulp die verder reikt dan het bouwen van tentenkampen, en om meer vluchtelingen op te nemen.

Werelddag migrant en vluchteling

Begin dit jaar vroeg de Nederlandse Bisschoppenconferentie bij de politiek in een gezamenlijk schrijven ook al om aandacht voor met name de kwetsbare groepen onder de vluchtelingen en migranten zoals gezinnen en kinderen en werd financiële hulp verstrekt aan Caritas Athene, een organisatie die directe hulp verleent aan vluchtelingen en migranten in Griekenland.

Zondag 27 september viert de Kerk de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. In zijn boodschap voor deze dag zegt paus Franciscus: ‘Wanneer men het heeft over migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als wij hen ontmoeten, zullen wij ertoe komen hen te leren kennen. En door hun geschiedenis te leren kennen zullen wij erin slagen hen te begrijpen.’

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor deze dag. 

Link Raad van Kerken over Moria
https://www.rkkerk.nl/raad-van-kerken-participeert-in-pleidooi-voor-mensenrechten-ook-voor-vluchtelingen-uit-moria/

Digitale verdieping over liefde en seksualiteit met JongKatholiek De avonden worden online gehouden op woensdag: 21 en 28 oktober en 4 en 11 november, steeds van 19.45 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via JongKatholiek.

Deze digitale verdieping is een initiatief van JongKatholiek in samenwerking met het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum/Bisdom Breda. Voor katholieke jongeren met vragen over liefde en seksualiteit is er nu de mogelijkheid om een digitale cursus over dit thema te volgen. In vier avonden wordt kennis gemaakt met  de ‘Theologie van het Lichaam’ van Paus Johannes Paulus II en is er veel ruimte voor vragen en gesprek over dit onderwerp en alles wat ermee samenhangt.

Liefde, relaties en seksualiteit zijn belangrijke onderwerpen voor iedereen en de katholieke Kerk heeft er een duidelijke visie over. Kapelaan Luc Simons gaat in een online serie van vier avonden met jongeren in gesprek over seksualiteit vanuit de Theologie van het Lichaam.

Leven delen

In de ‘Theologie van het Lichaam’ werkt Johannes Paulus II een christelijke antropologie (visie op de mens) uit met bijzondere aandacht voor de betekenis van de lichamelijkheid, de seksualiteit en het verlangen tussen man en vrouw om hun leven met elkaar te delen. De paus werkt toe naar een huwelijkstheologie waarin het huwelijk wordt beschreven als een ‘gemeenschap van leven en liefde’.

https://www.rkkerk.nl/digitale-verdieping-over-liefde-en-seksualiteit-met-jongkatholiek/

OPNIEUW UITGESTELD: Lezing Winterwerk

VANWEGE DE RECENTE OPLEVING VAN HET CORONAVIRUS EN DE BIJBEHORENDE MAATREGELEN IS DEZE ACTIVITEIT VAN 20 OKTOBER VERVALLEN! 

De commissie Winterwerk organiseert jaarlijks een aantal interessante avonden met een spreker en met de mogelijkheid tot verdieping van diverse thema’s, zoals religie, kunst, spiritualiteit en actualiteit. De commissie is samengesteld uit mensen van de parochie Heilige drie-eenheid, locatie Malden en uit mensen van de Protestantse Gemeente Heumen.

Godsbeelden in theologie en kunst
In de Bijbel wordt God met heel veel verschillende beelden aangeduid. God is een rots, vuurkolom, zachte bries, landeigenaar. Of vader, verlosser, Heer. Wat betekent dat? Zijn zulke godsbeelden een hulp of een belemmering in het geloof? Kunnen we zonder? Hebben godsbeelden hun zeggingskracht verloren? Wat is nu en in het verleden de protestantse of rooms-katholieke opvatting?
Nico Schreurs en Derk Blom belichten de theologische aspecten. Trix en Koos Willemse tonen illustraties uit hun rijke collectie afbeeldingen van (middeleeuwse) kunst. Reeds vele jaren achtereen levert de combinatie van theologie en middeleeuwse kunst een boeiende avond op.

Locatie: H. Antonius Abt-kerk te Malden
In de kerk in Malden is zoveel ruimte dat gemakkelijk de anderhalve meter afstand aangehouden kan worden.

Protocol voor de koren van de parochie, update 17 augustus 2020. In de parochie houden we ons sinds de uitbraak van de coronapandemie aan de richtlijnen van het RIVM en aan de voorschriften van de Nederlandse Bisdommen.

Het huidige beleid is hierop gebaseerd en zal in de komende tijd voortgezet worden. De situatie rond de ‘corona-crisis’ kan snel veranderen. Daarom heeft het pastoraal team het besluit genomen dat de koren tijdens de liturgie niet mogen zingen gedurende de maand september. We zullen in het najaar iedere maand opnieuw bezien hoe de situatie zich verandert en de besluitvorming er op aanpassen. Ten behoeve van de liturgie hoeven de koren derhalve nog niet te repeteren. Dringend advies is om niet onnodig bij elkaar te komen. U kunt verdere informatie en nuancering lezen in bijgaande pdf.

protocol voor de koren van par H3eenheid update 17-08-2020

 

Aan: Tieners en jongeren (tot 17 jaar) in onze parochie, het leek er even op dat ons zeilkamp dit jaar niet door kon gaan vanwege het Coronavirus. Maar er is goed nieuws. Er komt toch een (mini)zeilkamp!

Het leek er even op dat ons zeilkamp dit jaar niet door kon gaan vanwege alle maatregelen rondom het Coronavirus. Maar er is goed nieuws, tieners  hoeven vanaf 1 juli geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden en dat maakt het bedenken van een alternatief zeilkamp een stuk gemakkelijker! Er komt dus toch een (mini) zeilkamp!

We gaan met een groep enthousiaste tieners 2 dagen zeilen op de Loosdrechtse Plassen (met een eenvoudige kampeerovernachting) en 2 dagen andere gezellige, sportieve en inspirerende activiteiten ondernemen vanuit Mariënkroon (in Nieuwkuijk). Dit mini-zeilkamp vindt plaats van 17 t/m 20 augustus 2020 en kost € 150,-
Het is een verkorte zeilweek, dus een ideale mogelijkheid om kennis te maken met de zeilsport, met de leiding en de andere tieners. Er is geen maximaal aantal deelnemers, dus vrienden, vriendinnen, broers en zussen (tussen de 12 en 17 jaar) zijn welkom om mee te gaan! Aanmelden kan via de website. Meer informatie over het mini-zeilkamp is te vinden via de website: www.zeilkampnoventus.nl.

In de bijlage vindt u een flyer van het kamp. Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik natuurlijk altijd bereikbaar om die te beantwoorden. Hartelijke groet, en alvast een hele mooie zomer gewenst.

Laura Nieuwlaat – van Dun
Opbouwwerker tiener- en jongerenpastoraat
Bisdom van ‘s-Hertogenbosch

Bekijk de flyer HIER

Jongeren zijn de kerk van de toekomst”, wordt met enige regelmaat gezegd. “En de kerk van vandaag”, voegen wij er vanuit het bisdom er graag aan toe. Jong Bisdom Den Bosch draagt zorg voor de tieners (12-16 jaar) en jongeren (16-30 jaar) in ons bisdom en vraagt je aandacht voor de komende activiteiten.

Jong Bisdom Den Bosch draagt zorg voor de tieners (12-16 jaar) en jongeren (16-30 jaar) in ons bisdom, voor parochies die met deze doelgroep werken en voor andere geïnteresseerden voor het tiener- en jongerenpastoraat.

Naast de gedelegeerde voor jeugd en jongeren, diaken René Lamers, is een aantal personen werkzaam bij Jong Bisdom Den Bosch. Mocht u met één van hen contact op willen nemen voor vragen of een afspraak, dan kunt u hier de contactgegevens vinden.

Jaarprogramma 2020-2021 Jong Bisdom Den Bosch klik hier

Landelijk jongerenwerk – Jong Katholiek
Jong katholiek is een onderdeel van het Secretariaat van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap en valt direct onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie. Het Officium Iuventutis (beleidsorgaan jongerenpastoraat van de bisschoppenconferentie) bestaat uit jongerenwerkers uit heel Nederland, beleidsmedewerker van Jong Katholiek en de bisschop-referent voor jeugd en jongeren, Mgr. Mutsaerts.
Meer informatie over het landelijke katholieke jongerenwerk en aankomende activiteiten kun je vinden via www.jongkatholiek.nl.

Van: Jongeren
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 10:56
Aan: Jongeren
Onderwerp: Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch: Afsluiting van een bijzonder werkjaar én een nieuw jaarprogramma!

Beste betrokkene bij Jong Bisdom Den Bosch,

Hieronder vindt u de maandelijkse jongerennieuwsbrief ter informatie, zoals u van ons gewend bent. Tevens is dit de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere werkjaar! Een ontspannen zomer(vakantie)periode toegewenst en hopelijk tot ziens in het nieuwe werkjaar! Mochten er vragen over het tiener- en/of jongerenwerk bij u leven, stel ze gerust. Hopelijk tot ziens bij Jong Bisdom Den Bosch! Met vriendelijke groet, René, Laura en Ingrid

De zomer staat voor de deur! Wordt dit een periode van rust voor jou? Uitrusten na een drukke periode? Of juist een verlenging van een rustigere periode? Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Na de vakantieperiode zijn we weer terug met een nieuw jaarprogramma, een aantal terugkerende activiteiten, maar ook gloednieuwe activiteiten! Kijk jij alvast mee vooruit? En vooral, zien we jou na de zomer weer? Wij kijken er naar uit!

Jong Bisdom Den Bosch: (Online) Vieren & Ontmoeten
Liturgie vieren in kerken is weer mogelijk.
Op zondag 12 juli ben jij van harte welkom in de parochie van Sint Martinus in Cuijk, waar Mgr. Theo Lamers zal voorgaan in de Eucharistieviering met Jong Bisdom Den Bosch.
Misschien lukt het jou – om wat voor reden dan ook – nog niet de publieke viering met ons mee te vieren.
No worries, je mag óók online aansluiten!
Klik hier voor meer informatie en aanmelden!
Zeilkampen Noventus
Het zeilkamp (Noventus) voor tieners – jongens én meisjes – gaat door, alhoewel in mini-vorm!
Tijdens deze mini-zeilkampen van 17-20 augustus zullen we twee dagen zeilen, en nog twee dagen vullen met andere leuke, sportieve en inspirerende activiteiten.
Ga jij dit als tiener ook meemaken?
Klik hier voor meer informatie en aanmelden of stuur ons even een mailtje!
Blog JBDB
Het team van Jong Bisdom Den Bosch is begonnen met het schrijven van blogs.
Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij blijven met woorden…

“We gaan langzaam terug naar oude schema’s met nieuwe tijden en oude structuren met nieuwe regels”.
“Wat een broederliefde bloeide er gestaag op!” Houden wij dit vast …, klik hier voor de tweede blog.

Youth Pelgrimage Nederland (YPNED)
Youth Pelgrimage Nederland is een gloednieuwe activiteit, door én voor jongeren in Nederland, waarbij geloof en ontmoeting centraal staan.
Op zaterdag 31 oktober 2020 zal de eerste editie van YPNED in Den Bosch zijn.
Zet de datum in je agenda en houd social media in de gaten om te zien wat deze dag jou te bieden heeft!
Jongerenreis Oeganda
Jong Bisdom Den Bosch organiseert een jongerenreis (18+) naar Oeganda in de zomer van 2021!
Want in de ontmoeting met Oeganda ontmoet je God als je er voor open durft te staan. Hij zit in de geur van verbrand houtskool, in de bass van de grote drum, in de wind die langs je gezicht waait, in de ontmoeting met de oude man die bij een hut zit of het jonge kind dat water uit de pomp haalt, Hij spreekt en wijst de weg. Hij vertelt een verhaal dat je diep in je wezen raakt en veranderd. Durf te voelen en durf te luisteren”!
Durf jij mee te gaan?
Stay tuned, na de zomer volgt meer informatie!

Voor in jouw agenda…
Jong Bisdom Den Bosch heeft voor het nieuwe werkjaar (2020-2021) een jaarprogramma gelanceerd.
Noteer jij deze dagen ook in de agenda?
Stay Tuned!
Jong Bisdom Den Bosch (René, Laura en Ingrid)

jongeren@bisdomdenbosch.nl

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer: 06 28581884

www.jbdb.nl / www.jongbisdomdenbosch.nl

Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid weer vieringen in de weekenden plaats. De regels van de overheid om het coronavirus te bestrijden blijven leidend. Daarnaast hebben de gezamenlijke bisschoppen van Nederland een aantal aanvullende regels uitgevaardigd. Om aan alle regels te kunnen voldoen, is het voor de kerkgangers in het vervolg nodig om te reserveren, voordat zij naar de kerk gaan. Het totaal aantal zitplaatsen wordt bepaald door de grootte van de kerk. Mensen moeten immers minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten.

Het is niet mogelijk om langer dan 10 dagen van tevoren te reserveren. Reserveren doet u bij voorkeur via de website van de parochie. Als u dat niet kunt, bestaat er ook de mogelijkheid om telefonisch te reserveren. Dat doet u via het secretariaat van de locatie waar u kerkt (denk aan de openingstijden van het secretariaat!)

Tijdens het reserveren wordt u gevraagd naar uw gezondheid en een paar persoonlijke gegevens als naam, adres en met hoeveel mensen u komt. De gegevens zijn nodig als er iemand later COVID-19 blijkt te hebben, want dan moeten mensen die in de buurt geweest zijn gewaarschuwd kunnen worden. Tenslotte wordt naar uw toestemming gevraagd om uw gegevens een paar weken te mogen bewaren. De AVG-regelgeving verlangt van ons dat we naar die toestemming vragen.

Na aanmelding via het internet ontvangt u een bevestiging die u op uw mobieltje kunt zetten, of u kunt de bevestiging uitprinten en meenemen als u naar de kerk gaat. Voor het geval dat u telefonisch gereserveerd heeft, krijgt u geen schriftelijke bevestiging, maar krijgt degene die de mensen in de kerk naar hun plaats leidt de informatie.

Vóór u naar de kerk gaat vraagt u zich af of u geen symptomen van COVID-19 heeft. Blijf bij klachten thuis.

Neem voldoende tijd om naar de kerk te gaan, want als u eenmaal de kerk binnenkomt, heeft u wat meer tijd nodig dan anders. In verband met de looproute is er maar één ingang open.

Bij binnenkomst wacht u op iemand die u naar uw plaats begeleidt. U pakt een boekje en desinfecteert uw handen met de vloeistof die daarvoor klaarstaat. Degene die u naar uw plaats begeleidt, wijst u een plaats aan. Het is dus meestal niet mogelijk om op ‘uw vaste plaats’ te gaan zitten. De zitplaatsen zijn zodanig ingedeeld dat alle kerkgangers op 1,5 meter van elkaar zitten.

Nadat u uw handen gedesinfecteerd heeft, is het de bedoeling dat u uw lichaam (vooral uw gezicht) zo min mogelijk aanraakt.

Als u een kruisteken maakt, raak dan daarbij niet uw lichaam aan.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het niet toegestaan om te zingen in de kerk.

We blijven afstand houden, dus worden er bij de vredeswens geen handen geschud.

Geef elkaar bij het te communie gaan de ruimte om de gewenste afstand in acht te houden.

Er is maar één plaats waar u een kaarsje kunt opsteken.

Bij de uitgang staan de mandjes klaar, zodat u ook mee kunt doen aan de collecte.

Het parochiebestuur en het pastorale team beseffen zeer dat deze instructies omvangrijk en gedetailleerd zijn en dat de naleving daarvan veel van parochianen en vrijwilligers zal vergen. We zullen allemaal moeten leren leven met dit ‘nieuwe normaal’.

Uiteraard zullen we de gang van zaken bij de weekeindvieringen in de komende weken evalueren (wat gaat goed? wat kan nog beter?), maar we rekenen en vertrouwen op ieders  loyale medewerking. Mocht u toch vragen hebben dan horen we die graag van u, onze gastvrouwen/heren staan u graag ter zijde.

Jacques Grubben, pastoor

 

 

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.