Onze Parochie

Kerk-zijn

De parochie Heilige Drie-eenheid telt acht kerklocaties. Zeven geloofsgemeenschappen maken gebruik van een ‘eigen’ kerklocatie, de geloofsgemeenschap van de wijk Brakkenstein maakt gebruik van de Sacramentskerk van de congregatie H. Sacrament. De kerkgebouwen worden zoveel mogelijk gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gebouwd, namelijk als een plaats waar de geloofsgemeenschap samenkomt om de eucharistie te vieren en om te bidden, om te leren en elkaar te ontmoeten, om zorg te delen en zorg voor anderen gestalte te geven.

God die Liefde is eren

Christus navolgen

en in de kracht van de Geest van Hem getuigen in ons samenleven.

Dat is de kern van wat ons als parochie beweegt en samenbrengt en wat wij als parochie willen uitdragen met onze activiteiten op het gebied van liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. Persoonlijke ontmoeting, herkenbaarheid en nabijheid zijn voor ons essentieel. Wij gaan steeds uit van de roeping die iedere gedoopte heeft. Vanuit ons doopsel vormen we gemeenschap; vanuit ons doopsel laten we ons inspireren en laten we ons zenden. Dit bepaalt ons kerk-zijn in de Rooms-Katholieke kerk. Wij nodigen alle gedoopten uit om vanuit ieders eigen roeping een bijdrage te leveren aan en verantwoordelijkheid te nemen voor de activiteiten in de lokale geloofsgemeenschappen rond de kerken in de parochie en in de parochie als geheel.

Organisatie

De parochie valt onder de verantwoordelijkheid van de pastoor, die door de bisschop van

’s- Hertogenbosch is benoemd. De pastoor is voorzitter van het parochiebestuur, dat het beheer van de parochie tot taak heeft. Bovendien is hij teamleider van het pastoraal team, dat zich toelegt op alle taken die samenhangen met het pastoraat. Voor de secretariële en organisatorische ondersteuning van de parochie met haar zeven locaties en het pastoraal team zijn er een centraal overkoepelend secretariaat en vijf deelsecretariaten op locatie.

Iedere kerklocatie heeft een locatiecoördinator. Deze kent de betreffende locatie van binnen uit en is het aanspreekpunt voor het praktisch beheer van dagelijkse zaken. Daarnaast is per locatie een lid van het pastoraal team aanspreekpunt voor zaken die met liturgie en pastoraat te maken hebben.

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.