Parochiebestuur

De leden van het parochiebestuur

Het parochiebestuur werkt volgens het ALGEMEEN REGLEMENT VOOR HET BESTUREN VAN EEN PAROCHIE VAN DE ROOMS KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND van 8 oktober 1996. Het bestuur heeft als taak het beheer van de parochie Heilige Drie-eenheid. Het betreft financiën, gebouwen, organisatie en communicatie. Het parochiebestuur schept voorwaarden voor het pastoraat en adviseert het pastoraal team inzake parochiebeleid. Omdat we het belangrijk vinden dat bestuursleden een naam hebben en gekend worden stellen we ons hierbij graag aan u voor:

Jacques Grubben, pastoor en conform het kerkelijk recht de voorzitter. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid voor zowel de bestuurlijke als de inhoudelijke (pastorale) aktiviteiten in de nieuwe parochie.

Betty Essers is de secretaris van het parochiebestuur. Zij heeft door haar werk (organisatie cursussen en opleidingen) veel ervaring opgedaan in het organiseren en aansturen van activiteiten. Belangrijk aandachtsgebied is de afstemming tussen het centrale parochiesecretariaat en de locatiesecretariaten. In het bestuur heeft zij de vrijwilligers portefeuille en heeft als zodanig regelmatig contact met de verschillende locaties en overleg met de locatiecoördinatoren.

Ruud de Quay als vice-voorzitter heeft hij een belangrijke taak in de voorbereiding en het voorzitten van de vergadering van het parochiebestuur. Hij neemt de pastoor waar bij diens afwezigheid voor zover het de bestuurlijke activiteiten betreft. Ruud is Nijmegenaar van geboorte, opgegroeid in Limburg en Brabant. Na zijn studie in Groningen woont en werkt hij alweer meer dan 30 jaar in Nijmegen. In het dagelijks leven is hij advocaat en mediator arbeidszaken. Hij is afkomstig uit de locatie Cenakelkerk.

Jos Verstegen vervult de taak van penningmeester en is lid van het DB. Een taak met zijn specifieke verantwoordelijkheden om de financiële middelen van de parochie te bewaken. Hij brengt de nodige expertise mee door eerdere werkzaamheden op financieel en economisch  gebied. Hij is afkomstig uit de voormalige Verrijzenisparochie alwaar hij eerder als bestuurslid actief is geweest en mede de fusie van de huidige parochie heeft gerealiseerd.

Leo Voskuilen is verantwoordelijk voor de portefeuille Beheer en Vastgoed. Een belangrijk aandachtsgebied als we er van uitgaan dat de fusie in de komende jaren uiteindelijk ook zal leiden tot het afstoten van één of meer gebouwen. Leo heeft deskundigheid op het terrein van vastgoed en overziet het werkveld. Hij was al enkele jaren lid van het parochiebestuur van de pastorale eenheid H. Drie-eenheid.

Ria Vos is ingaande 1 juni 2015 benoemd als lid van het parochiebestuur H. Drie-eenheid en is afkomstig uit de vroegere parochie Johannes en Jacobus. Zij is vele jaren werkzaam geweest als penningmeester van die voormalige parochie en brengt veel specifieke ervaring op financieel terrein met zich mee.

Roland Brans is sinds augustus 2018 lid van het parochiebestuur. Hij is in de Ontmoetingskerk voorzitter van het beraad en wisselend voorzitter van het oecumenisch overleg in deze kerk. Hij is lector en participeert in verschillende beleids- en werkgroepen. Zijn inzet in het parochiebestuur is gericht op samenwerking tussen de verschillende kerklocaties.

Jacques Pouwels woont in Malden en was enkele jaren geleden ook vice-voorzitter van het parochiebestuur van de Heilige Antonius Abt parochie aldaar. De fusie tussen beide parochies kwam tot stand per 1 januari 2016. Met Jacques Pouwels is de geloofsgemeenschap Malden ook vertegenwoordigd in het parochiebestuur. Op termijn zal de verdeling van de verschillende taken in het parochiebestuur weer onderwerp van gesprek zijn. Jacques brengt veel bestuurlijke ervaring mee op het gebied van organisatie en planning.
Specifiek aandachtsveld: secretaris Begeleidingscommissie haalbaarheidsonderzoek herbestemming kerk Malden.

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.