Overweging, 16 januari, 2e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben.

Het is heel bijzonder als je vreugde bij anderen mag ervaren. Zo zag ik in Letland kinderen met lef en succes een heuveltje af sleeën. Het bezorgde niet alleen henzelf maar evenzeer de toekijkende ouders en of vriendjes, een grote vreugde. Zo ook bij een vader en een moeder, ieder achter een boom verstopt, en hun kind in het midden. Om en om lieten zij hun gezicht zien tot grote vreugde van hun kind dat naar hen toe rende. Tenslotte bij een ouder die het belangstellende kind in een museum voorzag van een korte uitleg bij ieder schilderij. Het gaf hen beiden vreugde in woord en of gebaar. Tegelijkertijd laten deze drie voorbeelden iets zien van een samen doen in vertrouwen.

In de lezingen komen wij de drie kernwoorden – vreugde, samen en vertrouwen – opnieuw tegen. Het meest aansprekend of herkenbaar is dit bij de verandering van water in wijn tijdens een bruiloft. Het feest is als zodanig al iets van een grote vreugde. Het is immers is een samenzijn van twee mensen, man en vrouw, die met elkaar verbonden willen en blijven zijn door de liefde. Maar het wordt extra bijzonder door de handelende aanwezigheid van Gods zoon, Jezus Christus, en zijn moeder Maria. De wijn raakt op en Maria is als moeder intuïtief bezorgd. Zij wil het pasgetrouwde stel de schaamte besparen van een te vroeg einde van de feestvreugde. Ze roept de hulp van Jezus in. Hij luistert naar de bede en verricht zijn eerste teken in de openbaarheid. Aan de dimensie van de liefde worden die van het geloof en de hoop toegevoegd. De eerste contouren van de bruidsrelatie van het hoofd van de Kerk en de ledematen worden zichtbaar. In dit alles vallen als het ware de woorden samen en vertrouwen ook op hun plaats. De verandering van water in wijn is daarnaast een allusie op de instelling van de Eucharistie op de vooravond van Jezus’ lijden en sterven.

  • de profeet Jesaja (62 1-5) schrijft hoopvolle woorden voor het volk;
  • de 1e brief aan de Korintiërs (12, 4-11) van de apostel Paulus handelt over de verschillende gaven van de ene Geest van God;
  • het Evangelie volgens Lucas (2, 1-12) gaat over de bruiloft van Kana.

De profeet Jesaja begint met vreugde, vertrouwen en samen in zijn boodschap voor het Joodse volk. En dit bericht moet niet onder stoelen of banken worden gestoken maar dient gezien en gehoord te worden. Immers zoals de zon straalt zo zal de gerechtigheid voor hen stralen en zoals een fakkel zal het heil voor Israël oplichten. Er zal licht zijn in plaats van donkerte en vreugde in plaats van verdriet omdat God helend handelt ten bate van zijn volk. De laatstgenoemde is niet langer de ‘verlatene’ maar de ‘gehuwde’ in wie God welbehagen heeft. Het land en het volk Israël leven niet langer in den vreemde of de woestenij maar zijn opnieuw verbonden met God en woonachtig in het Beloofde Land. De vreugde die het samen zijn en het vertrouwen hebben in elkaar veroorzaakt, is vergelijkbaar met de vreugde van een bruidegom die zich verheugt in zijn bruid. Ook  God verheugt in zijn volk, in ons…

De bruiloft in het Evangelie vindt plaats in Kana dat dicht bij Nazareth ligt. Het betreft mogelijk zelfs familie of vrienden van Maria. Naar vermoed is Jozef al overleden en Jezus is haar enige zoon. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat Hij, samen met zijn leerlingen, zijn moeder vergezelt. Zij delen samen in de vreugde van het pasgetrouwde stel. Er ontstaat echter, mogelijk door een groter aantal gasten, een probleem. De wijn raakt op en het feest dreigt stil te vallen. Maria bemerkt dit en doet een beroep op haar zoon. Vanaf dat moment krijgt het gebeuren echter een dubbele lading. Jezus’ woorden ‘Vrouw is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen’ en Maria’s antwoord ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ getuigen hiervan. Zij handelt tweemaal, zo mogen we wel zeggen, vanuit een grenzeloos vertrouwen met het oog op de tijdelijke én de eeuwige vreugde. En Hij is zich, ondanks het wat vreemd lijkende antwoord, bewust van wat er van Hem gevraagd wordt. De betiteling van Maria met het woord ‘vrouw’ heeft immers te maken met zijn verzoenende zending vanuit God de Vader. Het refereert aan de belofte van redding aan het eerste mensenpaar. Op het tweeledige vertrouwen van Maria antwoordt Jezus derhalve met een tweevoudig handelen. Hij verandert water in wijn en Hij maakt zoals de evangelist Johannes het zegt, een begin met zijn tekenen of wonderen. Naast de vreugde die zijn handelen bij de ceremoniemeester veroorzaakt roept het verwondering op en mogelijk ook geloof zoals bij de leerlingen. Zo ook bij de dienaren die de kruiken voor de rituele reiniging hebben gevuld met water maar het staat er niet… Opnieuw staan echter de woorden samen, vertrouwen en vreugde centraal.

Wat betekent dat nu voor ons? De apostel Paulus geeft ons in de eerste brief aan de christenen van Korinthe een antwoord. De brief is vermoedelijk geschreven medio de jaren vijftig van de eerste eeuw met het oog op de eenheid in de betreffende gemeenschap. Paulus spreekt over één God, één Heer en één Geest, de Drie-eenheid derhalve. De Geest van de ene God heeft aan eenieder van ons verschillende gaven gegeven die ingezet mogen worden ten bate van de gehele gemeenschap. Vrij vertaald betekent dit met vertrouwen, zonder een onderlinge rivaliteit en samen voor de Kerk als geheel te beginnen op lokaal niveau. Immers dat zal ten goede komen aan het heil of het geluk van alle mensen. En het geeft vreugde in het tijdelijke hier op aarde en uiteindelijk ook in het eeuwige. Jezus is immers in ons midden…wat willen we nog meer! AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Meer nieuws

Leesgroep Zeven Sacramenten nu ook ‘s avonds

Met ingang van woensdag 26 januari zijn er – door […]

Preek voor de 3de zondag door het jaar 22/23 januari 2022 Cenakelkerk

Foto: Arjan Bronkhorst   Preek voor de 3de zondag door […]

Overweging, 23 januari, 3e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben.

Leren openstaan voor de ‘verborgen’ betekenis van de woorden van […]

Actie Kerkbalans gestart in onze parochie, bankbetalingen zijn veilig

U hebt hiervoor een folder per post ontvangen en onder […]