Overweging 29e zondag 2020 A, 18 oktober, door pastoor J. Grubben

De mens zaait in de natuur, bewerkt en bemest de grond. God echter geeft  uiteindelijk de vruchtbaarheid zo leert ons niet alleen de Schrift maar ook een boerenwijsheid. Hij laat het van tijd tot tijd regenen en de zon schijnen. De bedoeling is om de gewassen te laten bloeien en rijpen om uiteindelijk geoogst te worden zodat zij tot voedsel worden. Zo ervaren wij dat ieder jaar weer in de afwisseling van de seizoenen. De prachtige kleuren van herfst vallen ons nu in een wandeling in de natuur, ondanks de herfststormen en de naderende ‘winterkou’, ten deel. En God blijft zichtbaar en onzichtbaar aan het werk voor wie het wil zien. Je kunt als het ware echter ook ‘geestelijk’ gaan wandelen met God. Je ontdekt dan wie Hij is, wat Hij doet en vooral ook hoe je Hem in zijn zoon Jezus kunt navolgen. Met een mooi woord noemen wij dat een spirituele zoektocht die veelal langs diverse religieuze landschappen leidt. Regelmatig levert een dergelijk wandelen een verdieping en of versterking van het geloof op door de deelname aan een Nieuwe Beweging in de Kerk. Maar het kan ook zo zijn dat mensen zich thuis gaan weten in een groep met eeuwenoude geestelijke wortels. In dit verband kwam ik in het afgelopen jaar verschillende mensen tegen die op avontuur gingen in hun geloof. Wonderlijk, verrassend en prachtige vergezichten waarvan ik deelgenoot mocht zijn. De toekomst wordt een nu omdat alles wat ademt voort gaat als een gebeuren van liefde. Dat past ook bij Wereldmissiedag. En evenzeer bij de mensen die zich geroepen weten door God en Hem en de medemens de eerste plaats geven in hun werkdadige leven. De heilige Geest is  hun kompas, gids of leidsman.

  • De profeet Jesaja (45, 1.4-6) spreekt over de roeping van koning Cyrus ten dienste van God en zijn volk Israël;
  • de apostel Paulus schrijft in zijn 1e brief aan Thessalonicenzen (1, 1-5b) over de dankbaarheid voor het werkdadige geloof van deze gemeenschap;
  • het Evangelie volgens Mattheüs (22, 15-22) gaat over de valstrik die de Farizeeën samen met de Herodianen spannen voor Jezus. Zij zijn niet dienstbaar aan God en zijn volk.

Bij de boodschapper van God, Jesaja, horen wij het begin van een gebeuren waarin naast God, Cyrus de vorst van de toenmalig bekende wereld, een rol speelt. De laatstgenoemde heeft deze positie echter aan de Heer te danken. Niet omwille van zijn eigen verdiensten maar met het oog op het welzijn van het volk Gods, Israël, is hij koning. Cyrus is in de 6e eeuw voor Christus heer maar niet dé Heer met een hoofdletter. Hij is een instrument in Gods handen en wordt omgord voor de strijd om het volk van God een weg te banen naar huis, het Beloofde land. Hij gaat ook als het ware op weg, met God op avontuur.

De Farizeeën smeden in het Evangelie een plan met de Herodianen, de aanhangers van koning Herodes Antipas, om Jezus ten val te brengen. Bij de arrestatie van Jezus op Witte donderdag is er sprake van een soortgelijke bundeling van krachten. Zij gaan niet met de zoon van God, Jezus, op avontuur. Zij hebben geen oog en oor voor wie Hij is, wat Hij doet en met welke bedoeling Hij op aarde is verschenen. In eerste instantie pappen ze met Hem aan maar dat hoort bij het leggen van de valstrik. Echter jammer voor hen, Jezus heeft het door. Is het gerechtvaardigd om belasting te betalen aan de keizer of niet, is hun vraag. Wat Jezus ook zal antwoorden, Hij is altijd de pineut. Immers niet betalen is verzet tegen het gezag van de Romeinen en strafbaar. Wel betalen betekent een verlies van aanzien bij het volk dat Hem adoreert. Maar ze rekenen buiten de waard. Jezus wijst hen allereerst op de wereldse verplichtingen zoals het belasting betalen aan de keizer. Maar ook spreekt Hij de Farizeeën en de Herodianen als gelovigen aan op hun verantwoordelijkheid en voorbeeld aangaande de plaats in hun leven van het geloof in God. Jezus duidt op een heldere wijze de positie van de keizer in de wereld aan die niet boven God gesteld mag worden. Er is immers maar één Heer! Eigentijds geformuleerd: ‘Ga niet met het geld op weg of op avontuur maar doe dat met God’. Daar hebben beide partijen niet van terug. Zij vallen als het ware stil. Jezus houdt hun een confronterende spiegel voor die hen bewust maakt van hun laakbaar gedrag.

Als Jezus ons hier en nu een soortgelijke spiegel zou voorhouden, vallen wij dan ook stil? De 1e brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen biedt hen en  ons echter een uitweg. De apostel prijst deze Griekse gemeenschap voor hun werkdadig geloof. Dit uit zich onder de leiding van Gods Geest in daden die getuigen van geloof, hoop en liefde, de drie grote deugden. Kort samengevat: hun leven begint bij God en wordt door Hem geleid en voltooid. In dit leven kan en mag het geld derhalve niet de hoofdrol spelen. En natuurlijk geld heeft een betekenis als een nuttig ruil of betaalmiddel. En is ook een bron van inkomsten voor het dagelijkse levensonderhoud van onszelf én dat van anderen. Echter onze toekomst met God en de naasten is nu. We zijn genodigd om op het ademen van de heilige Geest voort te gaan in ons leven. God blijft, welke keuze wij ook maken, in en met ons aan het werk met de uitdrukkelijke bedoeling om een rijke oogst binnen te halen. Hij ziet verlangend uit naar ons antwoord. AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Meer nieuws

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’

De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 […]

Overweging Weekend 17 -18 oktober, Cenakelkerk

  Overweging Weekend 17 -18 oktober 2020        […]

Preek voor de 28ste zondag, 11 oktober Cenakelkerk

Preek voor de 28ste zondag door het jaar 2020    […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Preek voor 27ste zondag, 4 oktober

Preek voor 27ste zondag door het jaar, 4 oktober 2020  […]

Malden wijziging woensdagvieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

Preek voor de 26e zondag door het jaar 2020

Preek voor de 26ste zondag door het jaar 2020    […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Secretariaat Antonius Abtkerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]