Overweging 9 januari 2022 Doop van de Heer, Cenakelkerk

Overweging 9 januari 2022 Doop van de Heer                                                  Margaret de Groot-Vlasveld

Hand. 10, 34-38   Luc. 3, 15-16. 21-22

De eerste dagen van een nieuw jaar beginnen met een open agenda. Er zijn goede voornemens en plannen, waarvan niemand weet wat ervan terecht zal komen. De kerstspullen worden ingepakt in kranten met het nieuws van nu. In december 2022 lezen we de nieuwsfeiten terug en hopelijk zijn begrippen zoals coronapandemie, lockdown, boosters of gesloten kerken minder of niet meer aanwezig. We lezen dan ook dat er op 10 januari kabinet Rutte IV op het bordes bij de koning stond. Ook zij hebben goede voornemens, ze hebben er zin in. Het motto is Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.

Dat is ook ons motto. Als parochianen voelen we ons samen een geloofsgemeenschap en zien naar elkaar om. Al een aantal maanden wordt er aandacht gevraagd voor het synodale proces. Herwi Rikhof gaf daar heldere lezingen over. In de overwegingen van Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen riep hij ons op, om als een goed voornemen er dit jaar met elkaar over in gesprek te gaan. We krijgen nu de gelegenheid om onze stem te laten horen en vooruit te kijken hoe we als parochie toekomst hebben.

Vandaag lezen we over de doop van Jezus door Johannes de Doper. Het verschil tussen Johannes en Jezus wordt zichtbaar in de manier waarop zij dopen. Johannes met water en Jezus met de heilige Geest en met vuur. De Goddelijke stem spreekt uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn behagen gesteld”.

Wij allen zijn ook gedoopt. Het doopsel is een sacrament dat in nood door iedereen gegeven mag en moet worden. Dit gebeurde nogal eens bij kindjes die niet levensvatbaar waren of doodgeboren waren. En een ongedoopt kindje was niet vrij van erfzonde en zou niet in de hemel komen. Zij kregen geen naam en werden begraven in ongewijde grond. We kennen allen wel de schrijnende verhalen van ouders die dit verdriet altijd met zich meedroegen.
De meesten van ons zijn gedoopt als baby, door een Peter en Meter naar de kerk gebracht net na de geboorte. Het was geen keuze, meer een vanzelfsprekendheid. Ook de namen die daarbij gegeven werden lagen in de lijn der verwachting om vernoemd te worden naar grootouders, oom of tantes. Nu is er meer ruimte om als ouder zelf een naam te kiezen voor je kind, altijd een naam die betekenis heeft. Sommigen zijn op latere leeftijd gedoopt en maakten een keuze om als christen te leven. Doopnamen zijn daarbij gekozen. Een naam is belangrijk, God kent ieder bij naam.

Het water waarmee gedoopt wordt heeft twee betekenissen. Het water dat bedreigt en waar je doorheen moet, zoals het volk van Israël door de Rode Zee moest gaan. En ook in het afgelopen jaar zagen we dat water dreigend en verwoestend kan zijn. Water heeft ook de betekenis van leven schenkend water van Christus. Water dat de erfzonde afwast. Water reinigt. Drie keer wordt beetje water over het hoofd van de dopeling gegoten, met het gebed: Ik doop u in de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest. Daarna wordt het voorhoofd gezalfd met chrisma. De zalving symboliseert dat je daadwerkelijk Christen bent. En dat je leeft zoals Christus en Hem volgt op weg naar het kruis.  Aan de Paaskaars wordt een doopkaars ontstoken, een teken dat de dopeling een licht voor de wereld is. Vroeger kreeg een dopeling een beetje zout op de tong. Dit herinnert aan de oproep van Jezus om aan degenen die hem volgen om het zout van de aarde te zijn. Zout staat voor smaak geven en pit hebben.

Ieder jaar, in de Paaswake hernieuwen we onze doopbeloften. Het is een bewustwording dat het doopsel dat we als kind of volwassene ontvingen, geen momentopname is uit het verleden, maar een agenda inhoudt. Gedoopt zijn, met water en chrisma gebeurt niet in het ogenblik, het is iets dat voortduurt. Een agenda waarvan je niet weet wat daarin zal staan, die nooit afgewerkt is en een leven lang zal duren. Dat was ook zo voor Jezus. Alles wat Jezus doet na zijn doop staat in het teken van de Geest. In de doopkapel heeft Piet Gerrits dat mooi geschilderd. De Geest is als een sjaal om de nek en de schouders van Jezus heen geslagen.

Als de kerk weer open mag zijn, breng dan eens een bezoekje aan de doopkapel. We lopen er vaak langs. Ik weet dat Toon Rabou de afbeelding van de ‘vleugels’ bij Jezus, de meest betekenisvolle vond. Die vleugels hebben wij ook gekregen. Niet zichtbaar, wel binnenin ons. Vanuit dat symbool zijn wij bevlogen parochianen. Als we de afbeelding van de Synode 2021-2023 goed bekijken zien we ook vleugels boven allen die onderweg zijn.

Als tochtgenoten, die gedoopt en gevormd zijn, zien we samen toekomst. Het doopsel is de identiteit van alle gelovigen, welke plek ze ook innemen in de kerkelijke hiërarchie. Het is een fundamenteel aspect dat iedereen, -ongeacht sociale of klerikale status – met gelijk gewicht mag spreken en luisteren. Iedere christen is verantwoordelijk voor de kerk, voor onze geloofsgemeenschap, met aandacht voor de zorgen van de wereld. Vroeger kreeg de dopeling wat zout op de tong. Misschien kan ons dat een beetje helpen om met meer pit onze stem te laten horen.

Zo is iedereen, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest toegerust voor gemeenschap, participatie en zending. Amen.

 

Slotgedachte

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een voortdurende uitnodiging en opdracht
tot solidariteit met medemensen,
tot delen van je tijd, je aandacht,
om je talenten in te zetten voor Gods droom.

Gedoopt ben je heel je leven.
Het is een Verbond tussen jou en de Geest van God.
Een liefdesverbond!

 

Meer nieuws

Leesgroep Zeven Sacramenten nu ook ‘s avonds

Met ingang van woensdag 26 januari zijn er – door […]

Preek voor de 3de zondag door het jaar 22/23 januari 2022 Cenakelkerk

Foto: Arjan Bronkhorst   Preek voor de 3de zondag door […]

Overweging, 23 januari, 3e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben.

Leren openstaan voor de ‘verborgen’ betekenis van de woorden van […]

Actie Kerkbalans gestart in onze parochie, bankbetalingen zijn veilig

U hebt hiervoor een folder per post ontvangen en onder […]