Overweging Christus Koning, zondag 22 november 2020 A door pastoor Jacques Grubben.

Nabijheid kan op twee manieren worden omschreven als dichtbij zijn zonder afstand of juist ondanks een afstand. Recent las ik een mooi getuigenis van het Libanese stel Philippe en Lena. Vanwege Corona gingen ze niet naar buiten. Ze maakten anderen en zichzelf niet kwetsbaar. In gebed waren zij desalniettemin de medemensen nabij. Echter om de drie á vier dagen trokken ze er desondanks op uit om de dringende zorg voor een aantal gezinnen ter hand te nemen. Zij maakten zich in beide situaties door hun handelen ‘kwetsbaar’ om de ‘kwetsbaren’ nabij te zijn. Ze bevestigden in het nabij zijn, de liefde van God. In vele parochies bestaat er het tienerprogramma M25 met een verwijzing naar het Evangelie van vandaag. Het motto zijn de Evangelische woorden: ‘Wat je aan de minste van de ‘mijnen’ hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan.’ De tieners zoeken en vinden Christus in de hulpbehoevende ander door zich voor hen in te zetten, kwetsbaar te maken, hen nabij te zijn. In beide voorbeelden wordt het rijk van Christus opgebouwd. Op het waarom en de noodzaak van het oog hebben voor de ‘kwetsbaren’ gaan de lezingen van Christus Koning in …

  • de profeet Ezechiël (34, 11-12, 17-17) spreekt over het herder zijn van God;
  • de apostel Paulus in zijn 1e brief aan de Korintiërs (15, 20-26.28) gaat in op het verlossend handelen van de tweede Adam, Jezus Christus;
  • het Evangelie volgens Mattheus (25,31-46) bespreekt het scheiden van de bokken en de schapen bij de wederkomst van de Christus.

Ezechiël is de profeet van Israël tijdens de grote ballingschap van het volk van God in Babylonië in de 6e eeuw voor Christus. Er is in die tijd sprake van zoiets als van een geloofscrisis in Israël. De ballingschap kunnen we zien als een uitnodiging of gelegenheid tot bezinning van God uit. Desondanks is Hij zijn volk nabij door middel van de profeet of boodschapper van God. De Heer, zo begint Ezechiël, is op zoek naar zijn kudde want ze zijn in deze crisis als schapen zonder herder. Hij ziet naar hen om omdat de aangestelde herders hun taak niet goed vervullen en of verwaarlozen. Helaas in alle tijden een veel voorkomend verschijnsel. God neemt de zorg van hen over en Hij geeft hierdoor het volk én ons, nieuwe hoop. De kwetsbare, de verdwaalde en de verstrooide schapen brengt Hij terug bij de kudde. ‘De Heer is mijn herder’ zijn woorden van psalm 23 die aansluiten bij de beschreven situatie. Enerzijds drukken ze de nabijheid van de Heer uit. Anderzijds kunnen ze gezien worden een als herbevestiging van het geloof dat hen met God en het volk met elkaar verbindt.

In het Evangelie licht Jezus een tipje van de sluier van zijn wederkomst, op. Hij zal als koning plaatsnemen op de troon om de ‘bokken van de schapen’ te scheiden. Het is het moment van het oordeel. De schapen hebben in hun leven veelvuldig de barmhartigheid betracht door in de medemens Jezus te herkennen, door hen lief te hebben. Het ‘wij’ is in hun leven boven het ‘ik’ gesteld. Ze hebben zich klein en dienstbaar gemaakt door in het nabij zijn van de ander, gemeenschap van hart te (willen) zijn. Door in de naaste Jezus te (h) erkennen, hebben ze ja gezegd tegen zijn koningschap. Daarbij hebben zij zich laten leiden door de door God beloofde Helper, de heilige Geest, Dat opent voor hen de deur naar het eeuwig leven. De bokken daarentegen hebben dat niet gedaan. Zij hebben in hun leven het ‘ik’ boven het ‘wij’ of het ‘samen’ zoals premier Rutte het recent zei, gesteld. Daarmee hebben ze het eigen ‘ik’ tot koning gekroond en de geest van de zelfzucht of zelfgenoegzaamheid als leidsman gekozen. Deze weg loopt letterlijk en figuurlijk dood, houdt Jezus voor aan de mensen van alle tijden… Wie is deze Jezus dat Hij, toen en nu, ons deze spiegel voorhoudt?

De 1e brief aan de christengemeenschap van Korinthe, geschreven in jaren 54-55 na Christus, geeft hierop een antwoord. Ze spreekt in klare taal over het verlossende handelen van de zoon van God en het daaropvolgende koningschap. Enerzijds met de bedoeling om het geloof op te wekken en anderzijds om het te bevestigen. Immers in deze gemeenschap levert, zoals elders wordt beschreven, de geest van de zelfzucht strijd met de Geest van God. Wie terugkijkt naar de twintig eeuwen geschiedenis van het christendom, ziet dat er niets nieuws onder de zon is. De apostel Paulus spreekt ook over de wederkomst van Christus. Hij is de ‘tweede Adam die’ na het falende handelen van de eerste mens, of ‘Ha Adam’ in de taal van Jezus, de dood voor ons heeft overwonnen. Hij reikt de mensheid het nieuwe leven aan. Dientengevolge is Jezus door God aan zijn rechterhand verheven en als koning en rechter over de schapen en de bokken, aangesteld. Als wij Hem in geloof aannemen, en daar bij blijven, herleven we in Christus. In het nieuwe mens zijn is Hij ons nabij. Drie maal een oproep tot geloof en ‘drie keer is scheepsrecht’ wordt er gezegd. De verzoenende liefde die God zelf is, is een niet te versmaden uitnodiging. Het is immers Christus zelf die ons zoekt en noodt. Hij wil ons als zijn broeders  nabij zijn. Daarvoor heeft zichzelf als mens kwetsbaar gemaakt.

Ik sluit af met de mystieke woorden van de Trappist Thomas Merton: Christus die wij zoeken is in ons, in ons diepste zelf. Hij is ons diepste zelf en toch reikt Hij oneindig ver boven ons uit. Wij moeten ‘in Hem gevonden worden’ en toch totaal onszelf blijven.’ …AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Meer nieuws

Advent: Het volk dat in het donker wandelt zal een groot licht zien

Het volk dat in het donker wandelt zal een groot […]

Preek voor de eerste zondag van de advent Cenakelkerk

Preek voor de eerste zondag van de advent 2020    […]

Overweging 1e zondag van de Advent 2020 B, 29 november, door pastoor Jacques Grubben.

De meditatieve gedachte in deze Advent is een passage uit […]

RedWednesday een spirituele bezinning, ook in onze Groenestraatkerk,  op de vervolging van christenen over de hele wereld.

Woensdagavond 25 november was het zover. Ook de Groenestraatkerk (H.Antonius […]

Paus Franciscus: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?’

Wat kunnen wij met de kerstdagen aan anderen geven? Die […]

Preek voor Christus Koning 22 november, Cenakelkerk

Preek voor Christus Koning 2020            […]

Overweging 33e zondag door het jaar 14-15 november, Cenakelkerk

Overweging 33e zondag door het jaar 14-15 november 2020 Lezingen […]

Boodschap voorzitters Europese bisschoppenconferenties: “Herwinnen van hoop en solidariteit”

De Katholieke Kerk in de Europese Unie, vertegenwoordigd door de […]

Preek voor Allerheiligen-Allerzielen 31 oktober, 1 en 2 november Cenakelkerk

Preek voor Allerheiligen-Allerzielen  31 oktober, 1 en 2 november 2020  […]

Nieuws update Cenakelkerk 1 november

Gelukkig kunnen onze vieringen met de benodigde aanpassingen vooralsnog doorgaan. […]

R.-K. Kerk houdt Nationale Roepingenweek van 1 tot en met 7 november

Voor het tweede jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk […]

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’

De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Malden woensdagochtend vieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Secretariaat Antonius Abt-kerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]