Overweging,11 juli, 15e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben

Ik las laatst het getuigenis van een Braziliaanse moeder wiens zoon was vermoord. Ze vroeg zich af hoe en of ze de moordenaar kon vergeven. Gedurende het bijwonen van de heilige Mis hoorden ze de woorden ‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ en ook ‘Bemin je vijanden’. Ze werd hierdoor diep in haar hart geraakt. Het zaadje van de vergeving ontkiemde en kwam tot wasdom. Ze werd hierdoor op een weg gezet. Al was het toch best wel moeilijk toen ze oog in oog kwam te staan met de moordenaar van haar zoon. Ze werd echter door een groot mededogen bewogen en ze vergaf hem. Daarmee zette ze de moordenaar eveneens op een weg.

Op weg gezet worden, wat is dat eigenlijk? Je kunt al op een weg gezet worden door een gulle gave, dat kwam als eerste in mij op. Maar ook een goede opvoeding alsmede een gebed en de genade van God zetten je op een weg in het leven En zo zijn er ongetwijfeld nog meer voorbeelden te noemen. De profeet Amos wordt in de achtste eeuw voor Christus zoals apostel Paulus in de eerste eeuw na Hem, door God op een weg gezet. En Jezus doet, als de zoon van God die mens geworden is, precies hetzelfde in zijn prediking en levensvoorbeeld. De bedoeling is steeds weer om je te verzoenen met God en met de medemens en om van daaruit een nieuw leven te leiden. De lezingen wijzen ons zoals het voorbeeld van de genoemde moeder, met de hulp van Gods genade, hierin de weg…

  • in de profeet Amos (7, 12-15) wordt deze verzocht het heiligdom van Betel te verlaten;
  • in de brief aan de Efeziërs (1, 3-14) wordt de lof gezongen op Christus;
  • in het Evangelie volgens Marcus (6, 7-13) worden de leerlingen twee aan twee uitgezonden.

Na de politieke splitsing van het Rijk van koning Salomo in het noord-rijk van Israël en het zuid-rijk van Juda, komt het ook al snel tot een religieuze splitsing. Vanaf het midden van de tiende eeuw voor Christus zijn Dan en Betel de heilige plaatsen voor de een en Jeruzalem voor de ander. Amos, een veehoeder en vijgenkweker van beroep wordt door God geroepen om profeet te zijn namens Hem. Hij is afkomstig uit Juda en gaat naar Israël en confronteert de koning, de priesters en het volk met hun ontrouw aan het geloof aan God. Immers men is afgedwaald van de God van het Oude Verbond. Het geloof en de bedevaartplaatsen zijn gepolitiseerd en de profeten zijn in dienst van de koning. De laatstgenoemden zijn broodprofeten in plaats van boodschappers van God. Het volk en deze profeten zijn door de koning op een dwaalweg gezet. Namens de koning van Israël verzoekt de priester Amasja, de profeet Amos om terug te keren naar zijn vaderland, Juda. Amos echter antwoordt hem dat God hem op deze weg gezet heeft. Hij moet de confronterende boodschap, de oproep tot bekering, brengen aan het volk van Israël en aan de weigerachtige hoogwaardigheidsbekleders. De reddende en verzoenende intentie van God wordt echter niet begrepen laat staan aangenomen. Een geval van jammer…

Jezus zendt de twaalf apostelen uit om in zijn reddende en verzoenende missie te gaan staan. Feitelijk is dit na de roeping en de aanstelling van de twaalf als gezanten van God, de derde etappe in het proces van hun vorming en voorbereiding op de toekomst. Hij zendt ze twee aan twee uit. Ze mogen echter niets meenemen behalve hun sandalen, een reisstok en hun geloof in Hem, de mens geworden zoon van God en de beloofde Redder of de Christus. Met de gave om onreine geesten uit te drijven zet Jezus hen op een weg. De bedoeling is om net zoals Hij de verlossende Blijde boodschap te brengen en om diverse soorten zieken te genezen en hen te bevrijden van kwade invloeden. En dat doen ze. Ze krijgen ook de goede raad mee om te blijven waar ze gastvrij ontvangen worden maar om direct te vertrekken als men dat niet doet. Vrij vertaald betekent dit als men categorisch weigert om naar de Blijde boodschap te luisteren. Opnieuw een geval van jammer, maar de mens is vrij om al dan niet de uitgestoken hand van God aan te nemen .

Feitelijk vat de tweede lezing van de apostel Paulus, een lofzang op de verzoenende missie van Jezus Christus, het voorgaande samen. In Hem geloven betekent immers, kinderen van God worden die doen wat Hij ons voorhoudt. Door Jezus worden wij in geloof op een weg gezet en dan niet alleen voor ons eigen levensgeluk maar ook voor dat van anderen. Immers vergeving vermag heel veel. Het is een nieuw begin van God met ons en van ons met onze medemensen, vriend en vijand…

Broeder Hans-Peter Bartels ofm vat onze opdracht na de zegen aan het einde van de heilige Mis samen in een gedicht. Ik citeer hiervan een drietal strofen. Wij nu op Gods weg, zonder voedsel, reiszak of geld maar wel met stok en met sandalen, vertrouwend op de Heer. We bereiken dorpen en steden in het ganse land en hopen op een luisterend oor, vertrouwend op de Heer. Wij helpen de zieken, geestelijk en lichamelijk, waar we maar kunnen in Jezus’ Naam, vertrouwend op de Heer’… AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Meer nieuws

Overweging 17-18 juli 2021 Cenakelkerk

Overweging 17-18 juli 2021              […]

Vieringen juli en augustus in de Cenakelkerk

Zaterdag 3 juli 17.00 uur Eucharistieviering Zondag 4 juli 11.00 […]

Preek voor de 15de zondag door het jaar 2021  Cenakelkerk

Preek voor de 15de zondag door het jaar 2021    […]

Preek voor de 14de zondag door het jaar  2021 Cenakelkerk

Preek voor de 14de zondag door het jaar  2021    […]