Sacrament wijding tot diaken of priester

Sacrament van de wijding

Door het sacrament van de wijding wordt de zending van Jezus Christus aan de apostelen voortgezet in de Kerk van vandaag. Hierin kunnen van oudsher drie lagen worden onderscheiden: bisschop, priester en diaken.  Zij staan ten dienste van het geloofsleven van de Kerk, het Volk van God. Deze dragers van het ‘gewijde ambt’ zijn aangesteld om op een bijzondere wijze in Christus’ naam het geloof te verkondigen, de sacramenten te bedienen en herder te zijn over de aan hun zorg toevertrouwde kudde. De gelovigen die gedoopt en gevormd zijn hebben eveneens deel aan Christus’ zending van de Kerk. Door dit gemeenschappelijk priesterschap worden zij opgeroepen om in het dagelijks leven bij te dragen aan de opbouw van een inspirerende Kerk en daarmee van het koninkrijk van God op aarde.

 

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.