Start realisatie herbestemming Antonius Abtkerk, Pastorie en omgeving te Malden

3e Voortgangsbericht, april 2021

De belangrijkste conclusie van het verkennend- en haalbaarheidsonderzoek (2018-2020) naar de mogelijke herontwikkeling van het kerkcomplex in Malden luidt, dat bij uitvoering van het plan de beoogde transformatie en herontwikkeling van het kerkcomplex financieel haalbaar is en past binnen de uitgangspunten gesteld door de gemeente en het Bisdom.

Volgens het gemeentebestuur is er na jaren van voorbereiding nu duidelijkheid over de toekomst van het kerkcomplex. De beoogde herontwikkeling levert een belangrijke programmatische, architectonische en stedenbouwkundige bijdrage aan de doelstellingen van het conceptprogramma ‘Vitaal Centrum Malden’ dat op 26 maart 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Al eerder is overeengekomen een constructieve bijdrage te leveren aan de beoogde herontwikkeling van het kerkcomplex. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden en de bereidheid van de parochie en gemeente om mee te werken aan de koop-en verkoop van stroken grond, om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. Hierover is eind 2020 overeenstemming bereikt.

Het College van B&W heeft aangegeven dat een aantal van 30 of meer appartementen in de pastorietuin, in de vorm van een ‘kloosterhof’, wordt toegestaan en instemt met een commerciële ruimte in het oostelijk deel. Vooralsnog verleent zij geen goedkeuring aan de voorgestelde uitbreidingen aan de oost- en noordzijde van het kerkgebouw ter versterking van de beeldkwaliteit en uitstraling van het herbestemde kerkcomplex met haar gewijzigde functies.

Indien in een later stadium door marktpartijen wordt aangetoond dat de ontwikkeling van de noordelijke en/of oostelijke uitbreiding economisch noodzakelijk en markttechnisch verantwoord is, is het College van B&W, gesteund door de Raad, bereid met deze partij hierover in gesprek te gaan en dit standpunt te heroverwegen.

Wat betreft de herinrichting van de openbare ruimte is het uitgangspunt: de vergroening van het kerkplein en het beter zichtbaar maken van de fundamenten van de middeleeuwse kerk, waardoor het steenachtige kerkplein kan worden omgevormd tot een groene dorpsbrink/Kerkpark. De gemeente zal daartoe een herinrichtingsonderzoek verrichten.

De volgende fase is, dat het parochiebestuur contact kan opnemen met marktpartijen over de ontwikkeling en realisering van de beoogde her- en nevenbestemming.

Helaas is er tussen architect Otto van Dijk, die een studieonderzoek heeft verricht en in samenwerking met de begeleidingscommissie aan een haalbaarheidsonderzoek heeft gewerkt, een verschil van mening ontstaan. De architect wilde de door de gemeente afgehouden uitbreiding van de aanbouw aan de noord en oostzijde niet accepteren en was ook van mening dat het parochiebestuur de grondtransacties in dit stadium niet had moeten regelen. In reactie daarop heeft het parochiebestuur duidelijk gesteld nu vaart te willen maken om beoogde doelen te realiseren.

Otto van Dijk heeft eind december 2020 aan de voortzetting van de samenwerking een achttal voorwaarden gesteld. Deze waren voor het parochiebestuur dermate onacceptabel, dat werd besloten de heer van Dijk geen vervolgopdracht te verlenen. Wanneer de gelegenheid zich voordoet zal het kerkbestuur hem uiteraard aanbevelen bij de marktpartijen.

De stuurgroep, bestaande uit Jos Verstegen (penningmeester), Cor de Jager (beheer), Fer Gerritzen (adviseur) en nog een te benoemen vertegenwoordiger van de Locatie Malden, is inmiddels gestart met de procedure om geïnteresseerde partijen te benaderen en de plannen zoals ontwikkeld, gebaseerd op het plan van eisen toe te lichten. We hopen in het   4e kwartaal nadere informatie te kunnen geven over de voorgenomen (ver)bouwactiviteiten om te komen tot realisatie van de herbestemming van ons kerkcomplex in Malden.

Parochiebestuur Heilige Drie-eenheid

Meer nieuws

Update leesgroep over de Zeven Sacramenten

Op zeven woensdagen tot aan de Veertigdagentijd lezen en praten […]

Geef vandaag voor de kerk van morgen is het thema voor de Actie Kerkbalans 2022.

We zouden echter ook kunnen vragen Geef je om je […]

Vieringen in de Cenakelkerk in januari

Met ingang van maandag 17 januari hervatten we de vieringen […]

Preek voor de 2de zondag door het jaar 2022 Cenakelkerk

Preek voor de 2de zondag door het jaar 2022                                                          Herwi […]

Kerken open: Vieringen mogen weer.

Onze kerklocaties bieden weer de mogelijkheid om vieringen te bezoeken. […]