Stille Omgang 2021 alleen ONLINE – Nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart. Er wordt een online omgang voor­zien met Eucha­ris­tie­vie­ring en een video van de route.

Het gezel­schap van de Stille Omgang heeft besloten dat van­wege de hui­dige strenge beperkende maat­regelen de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruike­lijke manier kan wor­den geor­ga­ni­seerd.

Stille Omgang alleen online

Het Gezel­schap van de Stille Omgang zal de Stille Omgang alleen online or­ga­ni­se­ren. We verzoeken de Zustergezel­schappen dan ook om niet in groepen naar Am­ster­dam te reizen. Er kunnen, als de regels het dan toelaten, straks op eigen ini­tia­tief deel­ne­mers de route lopen, maar zon­der onze super­vi­sie en organi­sa­tie. Dus geen toilet­wa­gens, geen lei­ders langs de route en geen open­stel­ling van de Lutherse Kerk.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang zal een speciale mis or­ga­ni­se­ren in Am­ster­dam die online te volgen is. U krijgt hier te zijner tijd een nader bericht over met een link naar het YouTube-kanaal. Er wordt ook een video gemaakt van de route van de Stille Omgang, die na de mis wordt uitgezon­den op het­zelfde kanaal.

Bedroefd maar in Christus verbonden

Het moge dui­de­lijk zijn dat we ongelooflijk bedroefd zijn dat we dit jaar wederom moeten breken met de eeuwen­lange traditie van pelgrimage van grote groepen naar Am­ster­dam. We beloven echter dat in de nacht, binnen de moge­lijk­he­den, in­di­vi­duen of paren de route in gebed zullen lopen. Zo hou­den we de traditie in ere. Voor u hopen we middels de digitale ont­moe­ting toch een saam­ho­rig­heid en ver­bon­den­heid te kunnen creëren die gevoeld zal wor­den. We ont­moe­ten elkaar in gebed en in de weten­schap dat we via de eucha­ris­tie met elkaar door Christus verbon­den zijn.

Meer in­for­ma­tie

Meer nieuws

Overweging, 28 februari, 2e zondag 40 dagentijd 2021 B door pastoor Jacques Grubben.

In de afgelopen weken las ik een spraakmakend boek met […]

PaasChallenge in de parochies voor het hele gezin: “Wees niet bang!”

In samenwerking met de heilige Franciscusparochie (Bommelerwaard) en Jong Protestant […]

Preek voor de eerste zondag van de Veertigdagentijd 2021 Cenakelkerk

Preek voor de eerste zondag van de Veertigdagentijd 2021    […]

PLAATSEN VAN GENEZING: Het 9e woord ter bemoediging van onze bisschop Mgr. Gerard de Korte in de Veertigdagentijd..

Beste broeders en zusters, Afgelopen woensdag zijn wij de Veertigdagentijd […]