Thematentoonstelling ‘Geloof in Geluk’ Vanaf zaterdag 28 augustus – Koepelkathedraal Haarlem

Geloof in Geluk

In de KoepelKa­the­draal in Haar­lem is van zater­dag 28 au­gus­tus t/m zon­dag 3 april 2022 de thema­ten­toon­stel­ling ‘Geloof in Geluk’ te zien. Die gaat over het zoeken, delen en ver­beel­den van geluk. Met dit nieuwe ini­tia­tief wil de KoepelKa­the­draal na­druk­ke­lijker naar buiten tre­den en mensen uit­no­di­gen om na te denken over wat hen bezighoudt.

Twin­tig ver­tellers

Aan twin­tig ver­tellers is gevraagd op het thema geluk te reflec­te­ren. Onder hen zijn de Haar­lemse burge­mees­ter Jos Wienen, pries­ter/ kunsthistoricus Antoine Bodar, actrice Sanne Vogel, waterpolo­coach Robin van Galen, jour­na­list Mirjam van der Vegt en de Haar­lemse bis­schop Jan Hendriks. De ten­toon­stel­ling omvat foto’s, video’s, kunst­werken, poëzie, podcasts en muziekcom­po­si­ties. Som­mi­ge deel­ne­mers verbleven een tijd in de KoepelKa­the­draal om aan hun bijdrage te werken, anderen dachten thuis na over geluk.

Majestueuze kerk

De KoepelKa­the­draal is de op één na grootste kerk van Neder­land en wordt vaak in één adem wordt genoemd met de Sagrada Familia in Barcelona, de Sacré Coeur in Parijs en de Westminster Ca­the­dral in Londen. Het is bij uitstek een plek die bezoekers uitno­digt om stil te staan bij hun geluks­ge­voel. De zoek­tocht naar dat gevoel is van alle tij­den en ook nu onvermin­derd van grote bete­ke­nis. Al was het maar omdat voor menigeen het levensgeluk – ondanks het feit dat we in ons land per saldo gezon­der en welvaren­der zijn gewor­den – onder druk staat. Zo is er onder ouderen een­zaam­heid en groeit de werk- en schooluitval onder jon­ge­ren.

Zoek­tocht naar geluk

Geloof in Geluk geeft vorm en inhoud aan de zoek­tocht naar geluk. Dat gebeurt mede op basis van speciaal voor dit thema gemaakte orgelcom­po­si­ties, het lopen van een labyrint door de KoepelKa­the­draal en per­soon­lijke verhalen van bij­voor­beeld burge­mees­ter Jos Wienen en sport­coach Robin van Galen over wat geluk voor hen betekent. Ook zijn in de kerk verhalen te horen die ver­wij­zen naar de offers die heiligen zich lang gele­den getroostten om het geluk te bereiken.

Wie de Geloof in Geluk-route loopt, krijgt een platte­grond met daarop alle punten waar iets valt te beleven. De route voert langs het Wil­li­brordusorgel, het mid­den­schip, de zij­ka­pellen, de zijbeuken, de kooromgang en de straal­ka­pellen. In aan­slui­ting op de ten­toon­stel­ling Geloof in Geluk wor­den onder meer lezingen, concerten en workshops geor­ga­ni­seerd. Het volle­dige pro­gram­ma is te vin­den op www.koepel­kathe­draal.nl.Dage­lijks geopend

Geloof in Geluk is van 28 au­gus­tus 2021 t/m 3 april 2022 te zien. De KoepelKa­the­draal is op maan­dag t/m zater­dag geopend van 10.30 tot 17.00 uur en op zon­dag van 12.00 tot 17.00 uur.
Entree (incl. beklim­ming torens): vol­was­se­nen € 8,50, vol­was­se­nen online € 7,50, kin­de­ren 5 t/m 12 jaar € 4,- (tot 4 jaar gratis), Vrien­denloterij VIP-kaart: gratis.

Meer info

of

Geloof in Geluk

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4748&t=Thematentoonstelling+Geloof+in+Geluk

Meer nieuws

Update leesgroep over de Zeven Sacramenten

Op zeven woensdagen tot aan de Veertigdagentijd lezen en praten […]

Geef vandaag voor de kerk van morgen is het thema voor de Actie Kerkbalans 2022.

We zouden echter ook kunnen vragen Geef je om je […]

Vieringen in de Cenakelkerk in januari

Met ingang van maandag 17 januari hervatten we de vieringen […]

Preek voor de 2de zondag door het jaar 2022 Cenakelkerk

Preek voor de 2de zondag door het jaar 2022                                                          Herwi […]

Kerken open: Vieringen mogen weer.

Onze kerklocaties bieden weer de mogelijkheid om vieringen te bezoeken. […]