Een periodieke gift doen

De Nederlandse overheid maakt het mogelijk om periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status. Deze giften mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden geen drempel en geen maximum. De overeenkomst moet minimaal 5 jaar betreffen. De parochie Heilige 3 eenheid heeft zo’n ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling) onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie.voor meer info hierover stuur een bericht aan parochiesecretariaat.

Als u het werk van de parochie wilt (blijven) steunen en dat (ook) wilt doen door een periodieke gift, dan hoeft u slechts een overeenkomst uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en deze vervolgens door onze parochie (via het parochiesecretariaat) te laten ondertekenen. Het formulier met de overeenkomst is hier te downloaden.

Legaat/nalatenschap
Behalve door het doen van schenkingen/giften kunt u onze Parochie ook financieel steunen door haar te begunstigen in het testament. Dit kan in de vorm van een legaat (= vast bedrag) of een deel/percentage van de erfenis.

Als kerkelijke instelling zijn wij vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierover kan de notaris advies geven.

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.